Hädavajalike väljaminekute tarbeks peaks olema loodud hädaabifond, mis aitab olukordi leevendada ilma, et peaksid kokku puutuma intresside ja laenumaksetega

Saatke meile e-kiri aadressil [email protected]. Me järgime Teie andmete töötlemise kohta kehtestatud väga rangeid eeskirju, mis tulenevad Euroopa Liidu ja Eesti isikuandmete kaitset käsitlevatest õigusaktidest. Muudetud hinnakiri jõustub teate avaldamisel eeldusel, et kasutaja ei ole otsustanud kasutuslepingut kooskõlas käesoleva punktiga lõpetada. Need ettevõtted võimaldavad meil pakkuda oma IT-ressursside paremat kättesaadavust ja kasvupotentsiaali ning suuremat paindlikkust. Teil on õigus taotleda meilt andmete töötlemise piiramist ja võtta tagasi oma varem antud nõusolek andmete töötlemiseks. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE Kasutustingimusi ja kasutuslepingut reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. Muudatused jõustuvad asjaomase teate avaldamisel portaalis.

Ühekordne sotsiaaltoetus - Viljandi linnavalitsus

. Intress - tasu laenusumma kasutamise eest. Portaal – internetis aadressil www.bondora.ee asuv ning laenuandja hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on kasutajatel võimalik raha laenata. Serverihalduseks on sõlmitud eraldi leping ettevõttega Virtion GmbH. Kui on arvestatav risk kahjude tekkimiseks mõnele Bondora kliendile, avalikustame me selle. Kui pool ei teavita teist poolt oma kontaktandmete muutumisest, siis kannab ta sellega seotud riske. Andmete säilitamine Me säilitame Teie andmeid niikaua, kui oleme selleks seadusega kohustatud. Me üritame esitada Teile seda teavet esimesel võimalusel ja tasuta. Efektiivsusküpsised võimaldavad meil koguda teavet selle kohta, kuidas veebisaiti kasutate. Kasutaja esitab laenuandjale üksnes õigeid, täpseid ja ajakohaseid andmeid. Kasutustingimused – käesolevad Bondora kasutustingimused. Kui kasutaja on sõlminud mitu laenulepingut ja laenuandjale üle kantud vahenditest ei piisa sissenõutavaks muutunud nõuete rahuldamiseks, jagab laenuandja vahendid proportsionaalselt. Hädavajalike väljaminekute tarbeks peaks olema loodud hädaabifond, mis aitab olukordi leevendada ilma, et peaksid kokku puutuma intresside ja laenumaksetega. Pidage meeles, et olemasolevaid küpsiseid kustutades või uute küpsiste salvestamist keelates võite kaotada juurdepääsu mõndadele meie veebisaidi aladele või funktsioonidele. Kasutajal ei ole õigust portaali lehti salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada ega avaldada muuks kui eraviisiliseks kasutamiseks.

Vennad Sõnajalad otsivad ministrite abi -

. Kasutusleping, sh kasutustingimused, saadetakse viivitamata kasutaja e-posti aadressile, samuti on need kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad portaalis. Käesolev privaatsuseeskiri kehtib füüsilisest isikust kasutajatele ega hõlma juriidilisest isikust kasutajaid. Küpsised Me kasutame küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mille veebilehe server Teie kõvakettale salvestab. KREDIIDIVÕIMELISUSE HINDAMINE JA KREDIIDIOTSUS Laenuandja hindab kasutaja krediidivõimelisust ja teeb krediidiotsuse andmete ja dokumentide põhjal, mille kasutaja on esitanud ja mis on laenuandjale kättesaadavad avalikest andmebaasidest ja mujalt. Selleks toimige järgmiselt: Saatke oma kaebus e-kirjaga meie klienditeenindusse aadressil [email protected]. muude seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Tuvastusprotseduuri käigus saadud andmeid, nagu nimi, isikukood, arvelduskonto number, elukoha aadress jne, kogutakse registreerimisprotseduuri lõpus ja säilitatakse isikuandmetena. Teie õigused Me oleme kohustatud teavitama Teid sellest, milliseid andmeid kogutakse, kust andmeid kogutakse, kuidas andmeid kasutatakse, kellega andmeid jagatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ja millised on Teie õigused seoses sellega. Käesolevas privaatsuseeskirjas antakse ülevaade andmetest ja teabest, mida Teilt meie teenuste kasutamisel kogume, kuidas me seda kogutud teavet kasutame, kellega me seda jagame ja millised on Teie õigused seoses sellega. käituma laenuandjaga suheldes viisakalt ja lugupidavalt. Hädavajalike küpsiste abil saame tagada, et keegi ei muuda teie profiili ning et keegi ei väljasta ega taotle teie nimel laene. Kasutaja teeb tehinguid otse portaalis ja omal vastutusel tehingu osapoolena; portaalis pakutavaid lepinguvorme võivad kasutajad kasutada omal vastutusel ja riisikol.

Lisaks võime kolmandatele osapooltele maksta klientide meile suunamise eest, kusjuures sellised tehingud avalikustatakse nõuetekohaselt.

Väike maja – Kauksi Puhkemaja

. Laenuandjal on õigus saada ja kasutaja on kohustatud maksma osutatud teenuste eest tasu hinnakirja, laenulepingu ja/või muude laenuandjaga sõlmitud lepingute alusel. Kasutaja ja laenuandja vahelised teated peavad olema kasutustingimustega samas keeles ja need saadetakse saajale portaali vahendusel, välja arvatud juhul, kui käesolevas dokumendis on kokku lepitud teisiti ja/või kui seadusega on nõutud teisiti. Laenuandja maksejõuetus ei mõjuta laenulepingute kehtivust. Lingid kolmandate isikute veebisaitidele Lingid kolmandate isikute veebisaitidele Bondora veebisaidilt või vastupidi on üksnes kiirviited meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. esitama kõik laenuandja nõutud dokumendid kasutaja tuvastamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade täitmiseks. Bondora AS-ile on tegevusloa andnud ja tema üle teeb järelevalvet Finantsinspektsioon. kasutustingimuste ja laenulepingu kohaselt antud kinnitused vastavad tõele. tuvastus muul viisil, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja mida laenuandja peab piisavaks. Mõistetel on sama tähendus nagu Bondora kasutuslepingus, kui neid ei ole siin teisiti defineeritud. Kasutaja – kehtiva kasutuslepingu osapool kasutajana. Me tagame, et kasutajaandmed on kättesaadavad vaid äriühingu töötajatele, kellel peab tööülesannetest tulenevalt olema juurdepääs sellistele andmetele. Andmete kasutamine Selleks, et saaksime Teile platvormi vahendusel teenuseid osutada, võib juhtuda, et peate meile või meie partneritele esitama teenuste osutamiseks vajalikke andmeid. Teil on õigus taotleda meilt oma andmete kustutamist. Oleme alla lisanud täiendavaid üksikasju, et mõistaksite paremini, milliseid küpsiseid me kasutame. Portaali sisselogimiseks peab kasutaja sisestama oma portaali kasutajatunnuse ja salasõna. Selle alusel pakutakse Teile laenu Teie taotletud tingimustel või Teile pakutakse väiksemat laenusummat või erinevat tähtaega või Teie taotlus lükatakse tagasi. Laenuandjal on võlgnevuse korral õigus pöörduda kasutaja poole kontaktandmetel, mille laenuvõtja on laenuandjale teatanud. Meil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui andmete olemasolu on vajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks või kui selline kohustus tuleneb kohaldatavast õigusest. Muu hulgas loetakse seotud isikuteks Bondora klientide juhatuse liikmeid, olulist osalust omavaid isikuid ja konsultante. Turvatud küpsised aitavad meil tagada, et küpsis liigub veebisaidi ja teie brauseri vahelkrüpteeritud kujul. Kui kohaldatava õiguse alusel ei ole andmete töötlemine ja hoiustamine enam vajalik, kustutatakse need registrist. Lisaks võime pakkude finantsasutustest investoritele eelisjuurdepääsu laenuturule ning täiendavaid mittestandardseid nõustamisteenuseid, mis on sätestatud kasutuslepingus. Maksimaalne laenusumma – põhisumma, mille ulatuses on laenuvõtja nõus laenulepingut sõlmima. Kõik meie töötajad kohustuvad lepinguliselt meie konfliktide eeskirju täitma. Kõiki potentsiaalseid konfliktiolukordi jälgitakse hoolikalt. Pange tähele, et kolmandate isikute veebisaitidel võivad kehtida teistsugused privaatsuseeskirjad ja/või turvastandardid. Hädavajalike väljaminekute tarbeks peaks olema loodud hädaabifond, mis aitab olukordi leevendada ilma, et peaksid kokku puutuma intresside ja laenumaksetega. Lisaks automatiseeritud krediidihindamisele võime automatiseeritult otsustada, et andmete töötlemise tulemusel on alust arvata, et võite toime panna pettuse või rahapesu. Eritingimused – laenulepingu eritingimused. oluline eksimus, ebaseaduslik ähvardus või vägivald või muu ei ole ebasoodsalt mõjutanud tema otsustusvõimet. Teil on õigus oma andmetega tutvuda. Pangapäev – tööpäev ehk päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha Eesti ja Soome Vabariigis. Töödeldud andmed Laenuandjal on õigus töödelda kõiki andmeid, mida kasutaja on laenuandjale avaldanud. Meie klienditeeninduse juht kinnitab kättesaamist ja annab Teile esialgset tagasisidet viie tööpäeva jooksul. Täiendav teave Käesolevat dokumenti vaadatakse korrapäraselt üle ja ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Kasutaja võib kasutuslepingu lõpetada laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisega portaalis või e-kirja teel vaid juhul, kui kõik tema finantskohustused laenuandja vastu mis tahes lepingu alusel on täielikult täidetud. Kui soovite taotleda otsuse muutmist, saatke e-kiri aadressile [email protected]. Need võimaldavad meil teid kliendina tuvastada ning pakkuda teile juurdepääsu klientidele mõeldud lehekülgedele. Laenuandjal on õigus kasutustingimusi ühepoolselt muuta, kui kasutustingimustest tulenevaid suhteid reguleerivad õigusaktid või standardid muutuvad ja kasutustingimuste muutmine on vajalik uute õigusaktide ja/või standarditega kooskõla tagamiseks. Bondoras tuvastatakse, jälgitakse ja tõrjutakse turvarikkumisi tark- ja riistvaraliste turvamüüridega. Selle vahendustasu suurus oleneb laenaja laenu pankrotistumise tõenäosusest, laenaja krediidireitingust ja konkreetsest laenulepingust.

Evakuatsioon | Kriisiabi

. Kõigil küpsistel on aegumiskuupäev, mis määrab, kui kaua need teie brauseris aktiivseks jäävad. Kõiki liikumisi andmekeskuses jälgivad lähitoimekaardilugejad ja volitamata isikuid avastavad infrapunaandurid. Laenusumma – summa, mille laenuandja annab laenulepingu alusel laenuvõtjale, st laenulepingu põhisumma. Automatiseeritud otsused Me kasutame automatiseeritud protsessi, et otsustada, kas kiita Teie laenutaotlus heaks või lükata see tagasi. kinnitama oma e-posti aadressi; selleks peab isik portaali sisse logima portaali loodud ajutist salasõna kasutades. Kasutajat teavitatakse sellistest muudatustest portaali kaudu viivitamata. Teil on õigus saada oma isikuandmeid, mille olete ise meile esitanud, nende andmete edastamiseks teisele teenuseosutajale. Kui kasutaja ja laenuandja vaheline teade tuleb saata saajale e-kirja või posti teel, siis saadetakse see kontaktandmetele, mille saaja on teisele poolele teatanud portaali vahendusel, e-kirjaga või posti teel. võimaluse laenuandjaga suhelda. Me oleme kohustatud esitama Teile ülevaate andmetest, mis meil Teie kohta on, välja arvatud juhul, kui selle nõude täitmata jätmiseks on õiguslik põhjendus. Portaal, laenuandja veebileht ja nende sisu autoriõigused kuuluvad laenuandjale. Kogu kogutud teave jääb anonüümseks ning seda kasutatakse ainult veebisaidi töö optimeerimiseks ning meie reklaamikampaaniate efektiivsuse mõõtmiseks. Andmete muutumisest teavitamata jätmine on kasutuslepingu oluline rikkumine. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed. Lepingu ükski punkt ei piira vastutust kohustuste tahtliku rikkumise eest. teha vastupakkumine ja muudetud laenutaotlus rahuldada. Kasutustingimused, laenulepingu üldtingimused, hinnakiri ja muu asjakohane teave ning muud asjakohased dokumendid on kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad laenuandja veebilehel ja/või portaalis. Kui kasutustingimused on laenulepinguga vastuolus, on ülimuslik laenuleping. Lisateavet leiate aadressilt http://www.aboutcookies.org/ KAEBUSTE LAHENDAMISE EESKIRI Meie soov on, et jääksite meie teenustega rahule, aga kui peaks juhtuma vastupidi, siis andke sellest meile teada. Käesolevas privaatsuseeskirjas sisalduvaid mõisteid kasutatakse samas tähenduses, nagu on kirjeldatud Bondora kasutustingimustes. Teil on õigus taotleda oma andmete parandamist, kui need on valed või puudulikud. See võimaldab meil koguda teatud andmeid Teie veebilehitsejast. Kogutud teave ei ole teie isikuga seostatav. - laenulepingust tulenev rahaline nõue laenuvõtja vastu. Teabeturve Kasutame mitut interneti turvameedet, et tagada andmete turvaline töötlemine, edastamine ja arhiivimine. Lisateavet leiab küpsistepoliitikast. Nelja nädala jooksul alates Teie kaebuse saamisest saadame Teile lõpliku vastuse või infot selle kohta, millal Teiega jälle ühendust võtame. Me rakendame kõiki vajalikke protseduure, muu hulgas töötajate koolitamist, et tagada huvide konflikte põhjustada võivate olukordade tuvastamist ja nõuetekohast lahendamist. – kasutajatele kehtivad teenustasud, mis on esitatud portaalis avaldatud hinnakirjas. Oleme täielikult pühendunud oma regulatiivnormidest ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisele ja eetikanormide järgmisele. Meie automatiseeritud protsesse katsetatakse, hinnatakse ja kontrollitakse korrapäraselt, et tagada nende korrektsus. Vale- ja puudulike andmete tahtlik esitamine on keelatud ja seda loetakse kasutuslepingu rikkumiseks. Bondora töötajad on kohustatud avalikustama kõik seosed, mis võivad nende otsuseid mõjutada või hõlmavad majanduslikku huvi. Kasutustingimustest või kasutuslepingust tulenevad või nendega seotud vaidlused laenuandja ja kasutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel, võttes arvesse sel ajal kehtivat ja laenuandja veebilehel avaldatud tarbijakaebuste menetlemise korda. Laen 3000 €, krediit 500 € tasuta. Laenuandja töötleb kasutaja andmeid seni, kuni see on mõistlikult vajalik laenuandja ärilistel eesmärkidel ning kasutuslepingust, laenulepingutest või kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti

Märkused