Ettevõtetega seotud info – andmed seotud ettevõtete koha ning kehtivate ärikeelude kohta

Laevakinnistusraamat, Abieluvararegister, E-Notar, E-Arest, Pärimisregister, Ettevõtte asutamise API, X-tee Generaator. Riigi Teataja on ametlik ja usaldusväärne, kasutamine on mugav ja kõigile tasuta. E-toimiku kaudu saab esitada menetlejale dokumente ja jälgida menetluse käiku. Cuesta nõustab fintech ja plokiahela tehnoloogia küsimustes ning omab selles valdkonnas märkimisväärseid praktilisi kogemusi. Vajadusel esindame ja nõustame teid seoses suhetega kohalike omavalitsuste ja teiste asutustega. Meil on kogemusi laevade registreerimisel, laevadele hüpoteekide seadmisel, laevade arestimisel, vedaja vastutusega seotud küsimustes ning rahvusvaheliste veoteenustega ja saadetistega seotud vaidlustes. Kriminaalmenetluses osutatakse õigusabi alates esimestest kriminaalmenetluse toimingutest kuni lõpliku otsuse jõustumiseni. Ametlike Teadaannete lehel avaldatakse kõik teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Võta meiega ühendust Kinnisvara ja infrastruktuur Cuesta annab igapäevaselt nõu kinnisvara- ja ehitusettevõtetele ehituse ja planeerimise küsimustes.

Rakendame ellu laiahaardelisi kogemusi, mida oleme omandanud regiooni suurimatest projektidest ja tehingutest. Veebilehe suurimaks väärtuseks on kehtiv õigus iga ajahetke seisuga. Karistusregistrisse kantakse andmed kõigi Eestis karistatud isikute ja nende karistuste kohta. Lisaks omame kogemust transiiti ja transporti puudutavate vaidluste lahendamises sh kohtus. Lisaks on meie spetsialistid töötanud välja veebipõhiseid tervishoiuteenuseid osutavate ettevõtete tüüptingimusi. Meie spetsialistid abistavad kliente nii hangete läbiviimise, hanke alusdokumentide ettevalmistamise kui ka pakkumuste koostamisega. Aitame kõik olulised aspektid paika panna ja fikseerida asutamislepingu sõlmimise etapis ning ka reguleerida investorite ja ärihingu vahelisi suhteid. Me anname nõu iduettevõtetele tööjõu- ja maksunduse, intellektuaalomandi ja tehnoloogia ning ka andmekaitse jt küsimustes. Infosüsteem, mis võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue ettevõtte registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks. Cuesta advokaadid koostavad intellektuaalse omandiga seotud lepinguid Intellektuaalse omandi loomise, omandamise, võõrandamise kohta. RIK on keskne hankija ministeeriumite, nende haldusala asutuste ning Riigikantselei kontoriarvutite ja monitoride soetamisel. Anname nõu arendusprojektide kõigis staadiumides alates algfaasist st projekteerimise üldküsimused, finantseerimise läbirääkimised, ehitus- ja projektijuhtimine kuni vastava dokumentatsiooni koostamiseni ja lepingute sõlmimiseni. Näeme ette võimalikke riske ning pakume klientidele lahendusi nende maandamiseks. Kehtivad registriandmed on avalikud ja iga isik saab nende andmetega tutvuda. Kinnistusraamatu andmete avalikkus tagab kinnisasjade käibes õiguskindluse ja maandab kinnisvaratehingute riskid. Esindame kliente Maksu- ja Tolliameti hinnangute ja haldusaktide vaidlustamisel, analüüsime maksuriske ja esindame kliente maksu- ja tolliküsimusi puudutavates kohtuvaidlustes. Meie büroo nõustab kliente kõigis finantsõiguse ja finantseerimisega seonduvates küsimustes. Meil on märkimisväärne ja pikaajaline kogemus intellektuaalse omandiga seotud kohtumenetlustes. Meie spetsialistid toovad tehingute nõustamisse uudset ja värsket lähenemist ning viivad kliendisuhted uuele tasemele läbi personaalsema suhtluse ja rätseplahenduste. Cuesta advokaadid on nõustanud ja esindanud energiaettevõtted võrguettevõtjate ja valitsusasutustega suhetes erinevates küsimustes. Lisaks intellektuaalset omandit puudutavate tingimuste sätestamisel teenuse osutamise ja töö lepingutes. Ettevõtetega seotud info – andmed seotud ettevõtete koha ning kehtivate ärikeelude kohta. Omame kogemusi maksude planeerimises, analüüsime maksuriske ning pakume klientidele optimaalseid lahendusi nii tehingute puhul kui ka investeeringute kaasamisel ja tööjõu värbamisel. Meie advokaadid on korduvalt esindanud kliente Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonis ning kohtumenetlustes. Kinnistusraamatusse kantud andmetega saab igaüks ise tutvuda e-kinnistusraamatu kaudu. Peame oluliseks kaardistada kõik olulised riskid ja teha kõik nende riskide maandamiseks. Registrikaart, maksuvõla info ja lihtandmed on TASUTA! Otsi ettevõtjat või riigiasutust: Euroopa ettevõtete andmed, aruanded ja ettevõtetega seotud isikute andmed vaid ühe infopäringu kaugusel. Püüame leida võimalusi vaidluse lahendamiseks kohtuvälise kokkuleppega. Cuesta advokaadid on osalenud paljudes Üldmäärust puudutavates töögruppides ning on aidanud kaasa uuele regulatsioonile sujuvale üleminekule.

teavitusteenuse kasutustingimused

. Omame mitmekülgse praktilise kogemuse klientide esindamises ehitus- ja energiaalastes vaidlustes.

INFRAROAD OÜ | Bisnode Krediidiraportid

. e-arveldaja on kasutajasõbralik veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada. Me nõustame nii laenuandjaid kui ka laenusaajaid, laenu taotlemisel, struktureerimisel ja kohustuste täitmise tagamisel. Tarkvara asub e-äriregistri ettevõtjaportaalis ja seda saavad kasutada nii ettevõtjad ise, kui nende poolt volitatud isikud. Omame silmapaistvat praktilist kogemust riigihangete, riigiabi ning avalike teenuste regulatsiooni küsimustes. Me abistame kliente läbirääkimistes ning tõendusmaterjalide ettevalmistamisel. Cuesta annab nõu finantseerimis– ja krediidiasutustele, e-raha ja makseasutustele, kindlustusandjate ja –vahendajatele, investeerimisühingutele ja fondidele. Oleme omandanud tugeva praktilise kogemuse litsentsi- ja frantsiisilepingute koostamisel ja nende sõlmimise nõustamisel. Lisaks on büroo advokaatidel ulatuslik kogemus kannatanute esindamisel kriminaalmenetluse alustamisel kui selle vältel. Cuesta nõustab nii pakkujaid kui hankijaid kõigis riigihankeõigust puudutavates küsimustes. Cuesta teeb koostööd nii finantsjärelevalve subjektidega kui ka Baltikumi ja Euroopa finantsjärelevalve asutustega. Cuesta eksperdid on andnud nõu Eesti ja Euroopa ettevõtetele äritegevuse Üldmääruse nõuetega vastavusse viimisel. e-äriregistris saab vaadata kõigi Eesti ettevõtete, mittetulundusühingute, sihtasutuste, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid. Kinnistuportaal võimaldab kõigil elektrooniliselt koostada ja esitada kinnistamisavaldusi ning jälgida esitatud avalduste menetlusinfot reaalajas. Lisaks omavad meie spetsialistid pikaajalist kogemust nii hankijate kui ka pakkujate esindamisel nii Vaidlustuskomisjonis kui ka kohtus. Omame pikaajalist meditsiiniasutuste nõustamise kogemust nii võlaõiguslike kokkulepete sõlmimisel kui ka suhetes Haigekassaga sh ravi rahastamise lepingute sõlmimisel. Kui sa kasutad aga iPhone’i ja ei soovi teha eelarvearvutusi käsitsi, siis on Daily Budget ilmselt üks kõige lihtsamaid rakendusi. Teadaandeid saab soovitud märksõna järgi otsida ja need on kõigile tasuta kättesaadavad.

Eesti puitmajatootjad - Eesti eksportivate ettevõtete.

. Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne. Jälgime tehingute valdkonna tendentse ja reageerime kiiresti valdkonna arengutele. Cuesta vaidluste lahendamise töögrupi advokaadid esindavad kliente kõikides äri ja kaubandusega seonduvates vaidlustes nii tsiviil-, haldus- kui ka kriminaalmenetlustes. Cuesta nõustab andmekaitse küsimustes erineva majandustegevusega kliente sh tööstus ja seadmete müük, meditsiiniteenused, põllumajandus, väetisetootmine, finantsteenused, hulgi- ja jaekaubandus ja teised.

Cuesta - Ületame teie mägesid õigusmaastikul

. Nüüd võimalik andmeid tellida ka ilma lepingu sõlmimiseta! Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab Äriregistrile esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente elektrooniliselt. Cuesta ekspertidel on samuti laialdane kogemus finantsõiguse alaste vaidluste ning finantsjärelevalve menetluste osas. Vajadusel pakub Cuesta iduettevõtetele kokkuleppe alusel õigusabi paindlikumatel ja soodsamatel tingimustel

Märkused