Eraisikute avatud maksehäired on nähtavad kuni 13 aastat (häire aegumise- või summa tasumiseni), suletud maksehäired aga 3 kuni 5 aastat

Samuti tühistab KIK juba deklareeritud tulu Maksu- ja Tolliametis toetuse saanud isikutel, st seda toetust ei arvestata enam saadud tulu hulka. Antud olukorras tuleb esmalt pöörduda vee-ettevõtja poole ja uurida, kas on võimalus tuua liitumispunkt kinnistutele lähemale. Väljastatavate laenude intressimäära võivad kehtestada laenuandjad ise, kes nn “targupidi enampakkumise” kaudu madalaima pakkumise tegemisel omavahel konkureerivad. Arvestades vee-ettevõtjate huvi ja majanduslikku tulu täiendavate liitujate saamisel on senine valdav praktika, et liitumistasu ei võeta või tehakse seda vaid omavahenditest tehtud investeeringute katteks. Eeldame vee-ettevõtete huvi ja mõistvat suhtumist, et antud toetusmeetme puhul arvestavad vee-ettevõtted suuremamahulise liitumiste hulgaga ja ei rakendada liitumistasu. Volitatud isik saab taotleja eest E-toetuse keskkonnas taotluse allkirjastada. Eraisikute avatud maksehäired on nähtavad kuni 13 aastat (häire aegumise- või summa tasumiseni), suletud maksehäired aga 3 kuni 5 aastat. Abikõlblikkuse periood lõpeb kuus kuud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Toetust ei ole võimalik taotleda alles ehitamisjärgus või muul põhjusel pooleli oleva, hoonestamata või elamuna mittekasutatavale hoonele.   Kui volitatud isik on juriidiline isik, kellele soovitakse toetus välja maksta, siis E-toetuse keskkonnas „Taotleja“ lehel taotlejat makse saajana ei märgita.

Sõ laenubörs avatud – laenud eraisikute vahel

. Vajadusel tuleb konsulteerida vee-ettevõtja või KOViga. Korteriühistud kui juriidilised isikud toetust taotleda ei saa, kuid kortermajade ühendamine ühisveevärgiga või -kanalisatsiooniga  on  sellegipoolest abikõlblik ehk toetatav tegevus.

Harku katlamaja avatud! « Uudised « Strantum

.

Avatud reoveepuhastite päev 2019 | Evel

. E-toetusesse tuleb lisada allkirjastatud volikiri; lehel „Taotleja“ tuleb lisaks taotlejale ka volitatud isik märkida kontaktisikuks ning teha linnuke lahtrisse „Konto omanik, millele rakendusüksus teostab toetuse makseid, on ka makse saajaks“. Projekti abikõlblikkuse perioodi algus ja lõpp sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses. Selleks peab toetust taotlema üks korteriomanikest eraisikuna. Kogumismahuti ümberehitamise või rajamise korral on toetuse väljamaksmise eelduseks toote ostu tõendavad dokumendid, paigaldamise fotod, toote sertifikaat ning kasutusteatis, millest ükski ei tohi olla varasem taotluse rahuldamise otsuse kuupäevast. Kogumismahuti ümberehitamise all mõeldakse olemasoleva kogumismahuti väljavahetamist uue vastu, mitte olemasoleva parandamist. Sellisel juhul sisestab volitatud juriidiline isik leheküljele „Partnerid“ enda andmed ja määrab enda rolliks „Makse saaja“. Ei, liitumispunkti rajamiseks toetust ei anta. Samuti on KIK-il igal hetkel õigus teostada kohapealset kontrolli. Ei, taotleja peab esitama kinnituse, et toetust ei taotleta hoonestamata kinnistule. Taotluse saab esitada nii taotleja kui volitatud isik. Väljamaksetaotlusele peab olema lisatud teostusjoonis ja teenusleping, kogumismahuti rajamisel toote ostu tõendavad dokumendid, paigaldamise fotod, toote sertifikaat ning kasutusteatis, millest ükski ei tohi olla varasem taotluse rahuldamise otsuse kuupäevast. Kirjeldatud olukorras on võimalik toetust saada, kui äripinna omanikuks ei ole juriidiline isik. Jah, kõik ettevalmistavad tegevused nagu projekteerimine või materjalide hankimine on lubatud.

Infotelefon 1182

. Antud küsimuse puhul on abikõlblik ainult kanalisatsioonitorustiku rajamine. KIK ei maksa tulumaksu tagasi eraisikule, kui vee-ettevõtja on eraisiku eest taotleja olnud.. Hoonestatus tähendab olemasolevat ja elamiseks kasutusvalmis elamut. Torustike pikkuseid ei liideta. Ferratum Estonia, soodsaim kiirlaen. Samuti ei saa toetust taotleda, kui liitumispunkt ei ole välja ehitatud. Toetuse väljamaksmise eelduseks on teostusjoonise esitamine, sest see kinnitab rajatud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni reaalset asukohta ja mahtu ning selle järgi selgub toetuse suurus. Abikõlblikkuse perioodil peavad kõik projekti tegevused olema ellu viidud ja teenusleping sõlmitud. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku võib ehitada ühises kaevikus, kuid toetust arvestatakse ainult kanalisatsioonitorustiku hinna alusel. Lõppresultaadiks peab kõikidel juhtudel olema sõlmitud teenusleping ühisveevärgi- ja/või kanalisatsiooni kasutamiseks ja teostusjoonis. Kui printimisvõimalus puudub, siis soovitame abi küsida kohalikult vee-ettevõtjalt. Nõuetekohase plakati leiab siit. . Enne rahastamise otsuse tegemist ei tohi alustada ehitustöödega. Eraisikute avatud maksehäired on nähtavad kuni 13 aastat (häire aegumise- või summa tasumiseni), suletud maksehäired aga 3 kuni 5 aastat. Tegevused ei tohi alata enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Toetuse maksmisel ei võeta arvesse pinnase erinevusi, toetuse summa suurus oleneb vaid torustiku pikkusest. Füüsilisest isikust volitatud isiku arveldusarvele toetust ei maksta. Ei, pumpla paigaldamiseks täiendavat toetust ei saa.

KIK sellekohaseid eraisiku ja ühistu vahelisi kokkuleppeid ei küsi, taotlejaks ja toetuse saajaks on konkreetne eraisik.   Liitumine toimub kinnistu, mitte isiku põhiselt, seega probleemi ei ole. Tingimused on KOV-de ja vee-ettevõtete lõikes erinevad, mistõttu tuleb taotlejatel teha aktiivset koostööd nii vee-ettevõtete kui KOV-ga. Kõik KKK-d leiab kasiit pdf dokumendist. Toetust saab küsida kinnistu omanik olenemata sellest, kas ta omab nimetatud aadressil sissekirjutust. KIK kontrollib hoonestust taotluse hindamisel maa-ameti kaardirakenduse abil, ehitisregistri, kohaliku omavalitsusüksuse info alusel või kohapeal olukorraga tutvudes. Toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada ka vee-ettevõtjaga sõlmitud teenuse osutamise leping. aastal koostatud „Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks“, kus on välja toodud kogumismahutite materjalide ja tööjõukulude maksumused. Kui kinnistu joogivee- ja kanalisatsioonitorustik asuvad eraldi kaevikutes ning on erineva pikkusega, lähtutakse toetuse suuruse määramisel pikemast torustikust. Projekti abikõlblikkuse periood on ajavahemik, millal toetatavad tegevused ellu viiakse ehk ehitustööd tuleb teha abikõlblikkuse perioodil. Toetuse taotleja peab olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.Taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik. NB! Teostusjoonise koostamiseks vajalikud mõõdistused teostatakse enne kaeviku kinni ajamist. KIK kontrollib hoonestust maa-ameti kaardirakenduse abil, ehitisregistri, kohaliku omavalitsusüksuse info alusel või kohapeal olukorraga tutvudes. Juhendmaterjalis välja toodud maksumuse hindasid korrigeeriti ühikuhinna määramisel Statistikaameti ehitushinna indeksi alusel ja täiendavalt lisati käibemaksu osa

Märkused