Enne otsuse tegemist tutvu tähelepanelikult pakkumise tingimustega

Enne otsuse tegemist tutvu tähelepanelikult pakkumise tingimustega. Hinnatud projektitaotlused edastab kohalik tegevusgrupp PRIAle koos projektitaotluste hindamise protokolliga. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu saavad ka alustavad ettevõtted toetust, täites vaid taotluse ja vastates toetuse nõudmistele.

Nimetatud masina või seadme hind ei tohi ületada selle turuväärtust ja peab olema uue samaväärse masina või seadme hinnast madalam ning selle eeldatav kasutusiga peab olema vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Toetusesaaja esitab kõnealused dokumendid läbi e-PRIA. Toetuse taotlusega ei pea esitama hinnapakkumisi, need esitatakse koos maksetaotlusega. Tegevusgrupi taotlusvoorudest ja taotluste vastuvõtuaegadest teavitab iga tegevusgrupp oma piirkonna taotlejaid. Juhime tähelepanu, et toetuse saaja on kohustatud lisaks täitma nõudeid, mis puudutavad toetust saanud objektide tähistamist. Kasutatud masina või seadme ostmiseks ei tohi olla varem kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi. Kohalik tegevusgrupp võib jätta projektitaotlused hindamata, kui projektitaotlus ei vasta strateegiale või rakenduskavale või kui taotleja ei ole esitanud nõutud dokumente määratud tähtaja jooksul. Kui taotleja ei ole PRIA klient, siis tuleb enne taotluse esitamist ennast kliendiks registreerida läbi e-PRIA. Vorm avaldatakse PRIA veebilehel. Projektitaotluste hindamine kohalikus tegevusgrupis Peale projektitaotluste laekumist läbi e-PRIA  hindab  kohaliku tegevusgrupi töörühm projektitaotluste tegevuste vastavust strateegiale ja rakenduskavale. Projektitoetuse taotleja peab järgima riigihangete seadust, kui ta on hankija riigihangete seaduse tähenduses. VASTUVÕTUAEG JA -KOHT Projektitoetuse taotluste tegevusgrupile esitamise aegadest annab iga piirkonna taotlejatele teada piirkonnas tegutsev kohalik tegevusgrupp. Projektitoetuse taotleja esitab taotluse esmalt kohalikule tegevusgrupile.

Bagi - Kasutatud sõidukid -

. Abikõlblikuks tegevuseks on ka kasutatud masina või seadme ostmine. Projektitoetust võib taotleda strateegia rakendamiseks toetust saanud kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonnas tegutsev ettevõtja, sihtasutus, seltsing kohalik omavalitsusüksus ja mittetulundusühing, sh kohalik tegevusgrupp ise. Vastav toetuse määr kehtib ka kaudsetele kuludele. Kohalik tegevusgrupp võib nii toetusmäärasid kui  -summasid vähendada.. Siit leiad juhiseid, kuidas tähistada toetust saanud objekte. TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED Projektitoetust võib taotleda kohaliku tegevusgrupi strateegia meetmetes toodud tegevuste, sealhulgas koostööprojekti elluviimiseks.

Inbank

. Kohalik tegevusgrupp edastab hindamata jäetud projektitaotlused PRIAle ettepanekuga  taotluste rahuldamata jätmise kohta. Võrdlushindade kataloogi  kantavate asjade ja teenuste loetelu, piirhinna mõistlikkuse kontrollimise ja kinnitamise ning andmete kataloogi kandmise kord on kehtestatud. Igal kohalikul tegevusgrupil on õigus taotlejate ringi  ja tingimusi kitsendada

Märkused