Enamasti peab taotleja olema vähemalt 18-aastane ning omama regulaarset ja tõendavat kuusissetulekut 280 eurot või rohkem

Investeeringu tulususe määr, mida ettevõte teenib oma varadelt. Kaardi valdaja füüsiline isik, kellele pank on andnud kaardi kasutada. Näiteks intressimaksed, boonus aktsiad, dividendid, märkimisõigused, aktsionäride üldkoosolekud jne. Munitsipaalvõlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Investeerimisfondidel arvutatakse NAV-i iga päev.

Elektroonilised kanalid Swedbanki ärikliendi pangaprogramm, telefonipank, internetipank. Makse vastu arveldus/Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Cusip code identifitseerib USAs ja Kanadas emiteeritud väärtpabereid. Emissiooniprospekt/prospekt Ettevõtte aktsiate avaliku pakkumise detailide formaalne avalikustamine. Väärtpaberite haldamine/Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine. Riigi poolt kehtestatud teatud teenuselt/hüvelt/sissetulekult makstav rahasumma. Diskon­teerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Võlakiri, mis on emiteeritud rahvusvahelisele turule väljaspool selle riigi jurisdiktsiooni, mille valuuta on võlakirja nominaalvaluutaks. Kasutusrent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. aastal ülemaailmse finantsinformatsiooni edastamiseks standardiseeritud elektrooniliste sõnumite kaudu.

Pangandusterminid - Swedbank

. Makse hilinemisega kaasnevad kulud ning hilinenud maksetelt arvestatakse viivist. Tehingu väärtus­päev/​Settlement date Päev, millal toimuvad väärtpaberitehinguga seotud arveldused. Limiitorder Korraldus osta või müüa väärtpabereid kindla hinnaga Lõppemistähtpäev/Maturity date Kuupäev, mil võlakiri lõpeb ja laenu põhiosa koos intressidega tuleb täielikult tagasi maksta. Tarbija­hinnain­deks Inflatsiooni hinnang, mis mõõdab tarbekaupade hindade muutusi. Väärt­paberite hinda mõjutavad sündmused/​Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Väärtpaberite hinda mõjutavad sündmused/Corporate actions Sündmused mis võivad mõjutada väärtpaberi hinda või investorite käes olevate väärtpaberite kogust. Maksja väärtuspäev Kalendripäev, millal maksja pank debiteerib maksja kontot maksekorralduse summa ja teenustasu osas. Panga väärtus­päev Pangapäev, millal õigus makse summa kasutamiseks läheb üle maksja pangalt maksevahendajale. Digitaal­allkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Puhaskasum peale amortisatsiooni ja muude mittesularahaliste kulutuste lisamist. Maksebilanss Riigi kaubandus-ja finantstehingute aruanne muu maailmaga kindlal perioodil. Mitteklient Swedbankis kontot mitte omav klient. Väärtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva Sisemajanduse kogutoodang Ühe riigi poolt toodetud kaupade ja teenuste kogus. Vaata täpsemalt Inbanki ja Omniva kontorite asukohti. Kasutus­rent Rent, mille puhul renditud vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kaaslaenajad isikud, kes võtavad laenu ühiselt. Kliendile pakutav pangateenus. Kui esitad konto väljavõtte mõnest teisest pangast, tuleb konto väljavõte salvestada PDF-formaati ning seejärel DigiDoc programmi abil ise digitaalselt allkirjastada. Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. E-posti teel me arveid ei saada. Topelt­maksus­tamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid. Topeltmaksustamise vältimise leping Leping, mis sõlmitakse riikide vahel eesmärgiga elimineerida juriidiline topeltmaksustamine, tõkestada maksupettusi ja soodustada investeeringuid. Diskonteerimine Veksli müümine pangale enne tähtpäeva saabumist; nominaalväärtusest ostja kasuks mahaarvamine seoses müügitehingu ennetähtaegse soodustamisega. Eurovõlakirja intressidelt ei peeta kinni tulumaksu. Arveldus­krediit Võimaldab kontol kindlaks määratud limiidi ulatuses miinusesse minna. Väljendatakse protsendina võlakirja nominaalväärtusest. Turg, kus väärtpaberite ost-müük lepitakse maaklerite poolt kokku telefoni teel või elektrooniliste andmevõrkude abil. Clearing/​kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Ostuoptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on kõrgem kui vara hetkehind. Konverteeritav võlakiri Võlakiri, mille investorid saavad vahetada ettevõtte aktsia vastu mingil tuleviku ajahetkel kindlate tingimuste alusel. Müügioptsiooni puhul tähendab see, et tehinguhind on madalam kui vara hetkehind. Laenusumma väljamaksmise eelduseks on ka isikusamasuse tuvastamine, mida saab teha valitud Omniva esindustes või Inbanki kontoris ning uue kliendina esmakordsel lepingu sõlmimisel ka Inbanki internetipangas veebikaamera kaudu. Maksu tagasi­nõudmine Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine, kui selleks on seadusandlik alus, näiteks topeltmaksustamise vältimise leping. Väärtpaber Dokument, millega on seotud mingi varaline õigus selliselt, et seda ei ole võimalik dokumendist eraldi teostada. Makse vastu arveldus/​Delivery versus payment Makse vastu tehing on väärtpaberitehing juhul, kui raha ja väärtpaberid liiguvad samaaegselt üksteisest sõltuvalt. Ostes võlakirja järelturul, võib tootlus ollla intressimäärast kõrgem või madalam. Näiteks leping panga ja investori vahel, kus pank laenab investorile raha lühikeseks ajaks väärtpaberite tagatisel. Väärtpaberite ja raha tegeliku või börsihinna ja sellest madalama nominaalhinna vahe. Krediidi kulukuse määr Krediidi kulukuse määr on laenuvõtjale aastas langev krediidist tulenevate kulude koormus, mida avaldatakse protsentides laenusummast. Põhjuseks on fakt, et aja möödudes investor teenib mitte ainult oma algselt investeeringult vaid ka varasemate aastate akumuleeritud intressitulult. Enamasti peab taotleja olema vähemalt 18-aastane ning omama regulaarset ja tõendavat kuusissetulekut 280 eurot või rohkem. Maksepuhkust on lepingu kehtivuse ajal võimalik võtta kuni kaks korda ning kokku kuni kuueks kuuks laenuperioodi jooksul. Konteerimine Märkimine, millisesse kontosse kirjendada.

Remondilaen - Inbank - Leia sobiv kuumakse kalkulaatoriga

. Rahvusvaheline makse Makse, mille korral makse saaja ja maksja kontod on erinevates pankades ning pangad asuvad erinevates riikides.

Ülegabariidilise veose eriloa hankimiseks kulub palju aega.

. Deflatsioon Kaupade ja teenuste üldine hinnataseme alanemine, mis viib raha suurenenud ostujõule. Riski / tulu suhe suhe investeeringu kasvupotentsiaali ja kahjumi võimalikkuse vahel. Käibe­teatis Käivete aruanne. Pangas teostatav rahaliste vahendite kandmine kontole/kontolt ülekandega või sularahas. Panga­kaart Elektrooniline maksevahend, mille pank on konto omanikule või konto omaniku poolt määratud isikule kaarditehinguteks välja andnud. Põhi­summa Võlakirja nominaalväärtus, mille emitent võlakirja lõpptähtajal tagasi maksma kohustub. Erinevalt eelnevalt mainitud instrumentidest ei ole kliendil seega kohustust kokkulepitud tehingut teha. Otsekorraldus makse tüüp, kus klient volitab panka kandma tema kontolt konkreetse saaja kasuks viimase nõudel teatud summa. Komisjonitasu Börsitehingu puhul maakleri poolt võetav komisjonitasu. Konto­haldur/​account operator Pank või väärtpaberivahendaja, kes vahendab investorile tema väärtpaberikonto kasutamist ning väärtpaberitehinguid Swedbanki harukontor Konto­väljavõte Väljavõte kontol toimunud tehingutest. Standard­väljavõte Pangaliidu poolt kinnitatud ja EP presidendi määrusega kinnitatud kontoväljavõte. Devalveerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Ostuoptsioon Leping, mis annab õiguse aga mitte kohustuse osta aktsiat, võlakirja või muud vara kindlaks määratud hinnaga kindlal ajaperioodil. At-the-money Optsioon, mille tehinguhind võrdub alusinstrumendi hetkehinnaga. internetipanga postkasti saadetav elektrooniline arve, mis sisaldab informatsiooni teenuse pakkuja poolt kliendile osutatud teenuse või müüdud kauba kohta.. Makse­vahendaja Pank, mille kaudu toimub maksekorralduse edastamine saaja pangale. Krediitkaart Pangakaart, millega võib teha kaarditehinguid lepingus määratud krediidilimiidi ulatuses. Igakuiseid laenumakseid saad tasuda oma kodupanga arvelduskontolt. Free of payment/makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Kontol olevate rahaliste vahendite seis. Positiivse vastuse korral saab koheselt sõlmida ka laenulepingu. Clearing/kliiring Väärtpaberitehingute arveldusprotsess, kus arvestatakse välja tehingu osapoolte võlgnevused või laekumised. Broneerimine Konto käsutuspiirang, millega on piiratud teatud summa kasutamine kontol. Kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha. Tavaliselt on kupongimäär seotud LIBORi või mõne muu rahaturu intresside indeksiga Fundamentaal­analüüs Analüüsitehnika, mis võtab arvesse ettevõtte finantsseisukorda, juhtimist ja positsiooni tööstussektoris, selleks et ennustada aktsia hinna liikumist. Turu­hinnaga order Väärtpaberi ostu- või müügiorder, mis soovitakse täita hetkel kehtiva turuhinnaga. Kui nii, siis võib see osutada võlaprobleemile. Sõiduk kuulub koheselt Sulle nii laenuperioodil kui ka pärast seda, kuna laenusumma kantakse otse Sinu arvelduskontole ning ostu-müügileping sõlmitakse sõiduki müüjaga ise. Kommertspaber/CP Võlakirja erivorm, mis on tavaliselt tagatiseta, alla-aastase tähtajaga ja mis emiteeritakse kokkulepitud programmi raames. Deval­veerimine Riigi valitsuse poolne valuuta väärtuse vähendamine välisvaluutade suhtes. Väärtpaberite ostu-müügitehnika, kus soovitakse kasu saada hinna väikestest erinevustest. Põhiosa võlg Laenukliendi viivisvõlgnevus panga ees. Duratsioon/kestus Meetod teatud osa riski mõõtmiseks võlakirjas või võlakirjafondis. Lihtaktsia omamine tagab õiguse hääletada, kuid ei garanteeri dividende. Kiirlaen intress.ee, uued kiirlaenud. Tasu pangateenuse osutamise eest. Free of payment/​makseta arveldus Makseta on väärtpaberitehing siis, kui raha ja väärtpaberid liiguvad erinevatel aegadel vastavalt tehingu osapoolte kokkuleppele. Counterpart/tehingupartner Väärtpaberitehingu vastaspool, ehk kliendi ostutehingu korral väärtpaberite müüja ja kliendi müügitehingu korral tema väärtpaberite ostja. Kiirlaen 2000 EUR, krediidit ilma makseta. Maksetähtpäev Kindlaks märatud kuupäev, mil peaks makstama aktsiadividend või võlakirjaintress. Munitsipaal­võlakiri Võlakirjad, mis on emiteeritud kohalike omavalitsuste poolt. Maksepäeva muutmiseks palume esitada vastava sooviavalduse aadressile [email protected] DR-dega kaubeldakse ja neid arveldatakse muudel turgudel kui seda on emitendi koduriigi väärtpaberiturg. Londoni pankadevaheline laenuintress. Värtuspäevaks on kindel päevade arv pärast tehingupäeva. Amortisat­sioon Põhivara väärtuse vähenemine. Custodian/väärtpaberihaldur Institutsioon, kes pakub klientidele teenust, mis hõlmab väärtpaberite haldamist, arveldusi ja väärtpaberite haldamise ja arveldustega seotud aruandlust. Arvutamiseks jagatakse ettevõtte aktsia hind tuluga aktsia kohta. Elektrooniline pangandus pangateenus, kus klient edastab elektroonilise kanali vahendusel oma maksekorralduse jm info ning saab vastu info oma konto ning panga teenuste kohta. ROA, erinevalt ROE-st, ignoreerib ettevõtte kohustusi. Nii on reaalne saada osaks korralikust tulust, mitte jääda kimpu „hapuks läinud“ laenudega. Tähtajaline hoius Teatud kindlaks perioodiks panka paigutatud raha, mille põhisumma ei muutu. Väärt­paberite haldamine/​Custody Klientide väärtpaberite deponeerimine, nendega seotud arvelduste teostamine ja aruandluse teostamine

Märkused