Ei jäeta raha meelelahutuse jaoks

Viime läbi konkursi, mille raames noored ise vastava platvormi loovad. Me soovime, et Eesti lööks läbi ja oleks edukas kõiges, mis ta ette võtab. Soodustame kvaliteetsete ingliskeelsete e-kursuste arengut, kus saavad osaleda õppurid üle maailma. Ettekirjutus tehakse metsaomanikule teatavaks allkirja vastu või toimetatakse kätte väljastusteatega tähtkirjaga. Eesti kaitseb ennast ning osutab igal juhul mis tahes agressorile vastupanu. Selleks peab praegusest nõrgast Riigikogust saama rahva tahet esindav riigi juhtimisorgan, mitte peaasjalikult valitsusest tulevate eelnõude menetlusmasin, nagu täna. RIIGIKOGU REFORM Algatame Riigikogu töö- ja kodukorra seaduse muudatuse, muutes Riigikogu töö aastaringseks ning koondades suure saali ja komisjonide istungid. Usaldame rohkem maaettevõtjat. Koos riigijuhtimise reformiga viime läbi universaalteenuste reformi ja koondame nende teenuste korraldamise ühtsetesse hästi juhitud ametitesse, mis tagavad ühtselt hea teenusekvaliteedi üle kogu Eesti. Arendame Kaitseliidu küberkaitseüksust. Pakume tasuta eesti keele õpet nii välistudengitele kui ka -õppejõududele, et toetada nende lõimumist Eesti ühiskonnaga. Kõik sama piirkonna haridusasutused alates lasteaedadest kuni kõrgkoolideni teevad koostööd hariduskonsortsiumites.

Isamaa erakond

. Lepime kokku ja garanteerime laiapindse riigikaitse finantseerimise protsendi SKT-st. Tänapäevane tööstus loob täiendavalt enda ümber mitu korda enam töökohti ja on suurepärane riigikassa täitja. Pikk plaan annab võimaluse seada taktikalisi käike. Kõikides Eestimaa koolides peavad olema kättesaadavad mitteformaalse- ja huvihariduse võimalused. Kodanike riik EESTI LUGU: KÕIKIDE EESTIMAALASTE TURVALINE KODUSADAM Kodanike Eesti on turvaline, sest kodanikud ise panustavad hea meelega sellesse, et kodus oleks julge olla. Eesti on samuti valmis kliimamuutustest tulenevateks väljakutseteks, ennetab ja suudab tõrjuda rahvusvahelisest terrorismist tingitud ohtusid ja küberrünnakuid ning on võimeline hakkama saama tehnogeensete õnnetustega. Tagame kriisiolukordadeks piisavad elutähtsad varud Eestis ja vajadusel liitlasriikides. Reformime Eesti välisteenistust. Soodustame Eesti muusikaklassika esitamist, salvestamist ja plaadistamist nii kodumaiste kui rahvusvaheliste muusikute ja kollektiivide poolt. Vähendame õpetajate koormust ja bürokraatiat koolides. Toetame külakoolide ja lastehoidude võrgustiku arengut selleks, et igal sündival lapsel oleks võimalus käia kodulähedases lastehoius ja koolis ning huviringides, kuhu laps saab minna ise. Koolimajad on hubased õpikeskkonnad, kus lisaks liikuvusele on välja arendatud muu kehalist ja vaimset arengut toetav süsteem. Võimaldame kasutada üksikisikust investori investeerimiskontot investeeringuteks ka neisse Eestis registreeritud äriühingutesse, mis ei ole börsil noteeritud. Soodustame hajutatud elektritootmist maapiirkondade väikeettevõtete pikaajaliste programmide abil. Ei jäeta raha meelelahutuse jaoks. Viime lõpuni e-arvete juba planeeritud rakendamise avalikus sektoris ning toetame kõigiti digitaalse arveldamise täielikku rakendamist ka erasektoris. Tõstame fookusesse õpetaja ameti olulisuse. Noori on vaja õpetada, kuidas rakendusi õigesti ja konstruktiivselt kasutada teadmiste ja oskuste arendamiseks. Motiveerime reservväelasi osalema ette teatamata lahingukontrolliõppustes. Tagame tasuta eesti keele õppe kõigile soovijatele, et soodustada lõimumist meie ühiskonda. Eesti kõrgharidus on avatud oma hariduse eest maksvatele rahvusvahelistele talentidele. Struktureerime ümber Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, mille baasil loome toote-, teenuste- ja tehnoloogiaarenduse asutuste võrgustiku, millesse on aktiivselt kaasatud ka kultuuritegevus. Lennuühenduste arv Tallinnast on suurenenud, on olemas tunnel Helsingiga ja Rail Baltica, mis viib Tallinnast Berliini. Alati ei pea tegema seadust või välja mõtlema järelevalvemehhanisme, piisab inimeste targast kõnetamisest. Anname hoo sisse haridustehnoloogia sektori arengule. Seda küsimust peavad endale kõige rohkem esitama Eesti riigijuhid. Riigi keerukus tuleb inimeste ja ettevõtete eest ära peita. TEGEVUSKAVA JÄRGNEVAKS VALITSEMISPERIOODIKS RIIGIKAITSE JUHTIMISES Viime edasi laiapindse kaitsestrateegia rakendamist valitsuse tasemel tugevdades ühtset strateegilist koordineerimist ning kaotades vastasseisud erinevate ministeeriumide vahel. Me teame ka seda, et teadlased ei prognoosi Eestile kasvu kogu käesoleval sajandil. Avalik ruum lähtub samuti lapsest – see on ruum, mille keskmes on laps ja tema võimed, soovid ja vajadused. Hoiame liikide arvukust ja esinduslikkust – eesmärgiks on tagada head tingimused Eestis elavatele liikidele. Ennast tõestanud ja seni vaid projektipõhiselt tegutsenud olulisemad filmitootmisettevõtted saavad kandideerida tegevustoetusele.

Kaaluda võib ka esimese sissemakse toetamist. Eesti lähtub riigikaitse põhimõttest, kus igal kodanikul on oma selge roll, motivatsioon ja vastutus. Esmalt tähendab see uusi töökohti, soovitavalt tööstuses ja uues majanduses. Alljärgnevas valimisprogrammis toome välja oma visiooni Eesti jaoks, visandame pika plaani põhijooned, sõnastame taktikalised sammud võtmevaldkondades, mis tuleb ette võtta järgmisel valitsemisperioodil. Lubame delegeerida selle saamise ka mõnele teisele pereliikmele või lähedasele, kes aitab lastega toime tulla siis, kui vanemad soovivad edasi töötada. Täielik üleminek e-arveldusele. Eesti keele õpe peab jääma kohustuslikuks aineks õppekavades. Kodus elavatele abi vajavatele inimestele tagame inimväärse hoole ja arstiabi ning vabastame omaksed hoolduskoormusest, mis on neid seni takistanud tööturul osalemast. Usaldame eksperte, kes on tegelikud ressursi hoidjad. Julgeolekuolukord, rahvusvaheliste konfliktide arv ja majanduslik konkurents on tuleviku maailmas aina konfliktirohkem. Tõstame kaitsetööstuse teadus- ja arendustegevuse finantseerimist ning toetame kasvufaasis olevaid kodumaiseid kaitsetööstuse ettevõtteid. Õpetajakoolitus on ülikoolides tipperiala ja populaarne eri vanuses inimeste seas. sajandisse umbes miljoni elanikuga. Aruka majandamise tulemusena on Eesti endiselt metsariik – meil on palju põlismetsi ning enam kui pool Eesti territooriumist on kaetud metsaga. Samamoodi nagu kõik Eestis õpivad, kõik ka õpetavad. Enam pole vaja mööda linna laenufirmasid taga otsida ega pikalt laenutaotluse vastust oodata. Raviasutuste vahel puudub kunstlikult tekitatud ja tervishoiu ressursse sööv ärikonkurents ning ühtlaselt hea arstiabi kvaliteet on tagatud koostöövõrgustiku kaudu. Eesti tegi aastaid tagasi targa ja ettenägeliku otsuse, valides väikeriigi jaoks ainsa arengu strateegia – see on rahvusvahelise koostöö suletuse asemel. Eesti osaleb aktiivselt globaalse rände algpõhjustega tegelemises rände saatja riikides kasutades selleks Eesti reformikogemusi ja lahendusi. Tõstame noorsootöö ja mitteformaalse hariduse rolli õppeprotsessis ning toetame mitteformaalse ning formaalse hariduse omavahelise koostöö parandamist. Eelarveaasta lõpus korraldatavad avaliku sektori hullud päevad tuleb saata minevikku. Turundame Eestit kui maheriiki! Mahetootmise suurendamiseks seome toetused tootmiskohustuse ja toodangu mahuga. Meil on riigina juba täna võimekus kiiremini tegutseda ja kui see põhimõtteline muudatus ära teha, siis tekitab see ka asutustele kohustuse oma sisemised protsessid üle vaadata. Võtame eesmärgiks arendada ja tasakaalustada noorsootööd üle kogu Eesti, panustame selle nimel, et igas omavalitsuses oleks pädev noorsootöötaja ning nutika noorsootöö olemuse väljatöötamisesse. Tuleviku Eestis on nüüdisaegsete digitehnoloogia arenduste abil loodud eesti keelele võimalused olla globaalne suhtluskeel, nii et eesti keeles saab hõlpsasti hakkama kõikjal maailmas. Eesti peredel on ühiskonnas olemas tugi – kodulähedane lasteaed ja kool, kus laps tunneb ennast turvaliselt ja õnnelikult, maailma tipptasemel gümnaasiumi- ja kõrgharidus, kus omandatakse teadmised, aga ka oskused ja enesekindlus. TEGEVUSKAVA JÄRGNEVAKS VALITSEMISPERIOODIKS ÄRIKESKKOND Lähtume seadusandluses põhimõttest, et me usaldame Eesti ettevõtjaid ning me ei karista enamust sellepärast, et mõni üksik võib olla halbade kavatsustega. Eesti on teadusriik, kus tehakse maailmatasemel tippteadust. Igasuguse tööstuse aluseks on tooraine ja tööjõud, mille kasutamist on vaja võimalikult efektiivselt planeerida. Seega on käesoleva sajandi Eesti arengu võtmeküsimus see, kas me suudame piisavalt ja targalt investeerida oma inimestesse. Innovatsioon tervishoiu- ja sotsiaalteenustes on sama oluline kui innovatsioon farmaatsia- või kosmosetööstuses. Mida kõrgemale arenguetapile tootmine jõuab, seda keerulisem on toodangut müüa, oluline roll on disainil ja inseneerial. Soodustame isiku otsusel pensioni edasilükkamist, kui pensioniea saavutanud inimesel on tervist, et teha tööd, mis tagab talle piisava sissetuleku. Seega ei ole tark endale ette kujutada, et meil on võimalik lühikeses perspektiivis rahvaarvu kasvatada. Neil on olemas sotsiaalne turvavõrk, mis püüab nad kinni, kui midagi halba peaks juhtuma. Eesti on väike riik ning meie valitsemissüsteem peab olema lihtne, jõukohane, võimalikult lame ja vähetasandiline. Silotornide ehitamise, võimete tarbetu dubleerimise ja omavaheliste vaidluste asemel on saavutatud terviklik ja efektiivne lähenemine kogu riigikaitsele. Selleks on vaja investeerida headesse riigisisestesse ühendustesse. Omaosalus ei laiene tänapäeva mõistes ravikindlustustatutega võrdsustatud inimestele, kelle eest riik tasub sotsiaalmaksu – lapsed, töötud, töövõime kaotusega inimesed, rasedad, pensioniealised jne. Üle maailma on avatud Eesti Instituudi esindused, mis tutvustavad eesti keelt ja kultuuri ning võimaldavad Eestisse kolida soovijal omandada vajalikul tasemel keelt ning teadmisi meie kultuurist ja kommetest. Kehtestame sotsiaalmaksu lae kolmekordse keskmise palga tasemel, et motiveerida Eesti ettevõtteid siia tooma rohkem tippspetsialiste. eluaasta, hääletab lapsevanem. Digiteerime meie riiki põhimõttel „Kõike, mida suudab teha masin, peab tegema masin“. Soetame uued ja mugavad reisirongid ekspressliinide teenindamiseks. Toome laevad Eesti lipu alla. Kõik noored omandavad vähemalt keskhariduse, kas siis akadeemilise või kutsesuunaga.

Karistusseadustik – Riigi Teataja

. Individuaalse tervise ja sotsiaalprobleemi riskide ennetusega tegevused on koondatud Heaolu fondi keskustesse. Konkreetsed näited on Maksu- ja Tolliameti ning Tööinspektsiooni andmete peegeldamine ettevõtjatele ning isikustatud liiklusstatistika ja kiiruskaamerate andmete kättesaadavaks tegemine inimestele. Majandusareng EESTI LUGU: PEAKORTERITE MAA – TUGEVATE RAHVUSLIKUL KAPITALIL PÕHINEVATE GLOBAALSETE ETTEVÕTETEGA RIIK Kapitalil on rahvus. Massilist puidu põletamist taastuvenergia sildi all enam ei toimu. Raieõiguse võõrandamise leping ei lõpe kinnisasja võõrandamisega, kui raieõiguse võõrandaja on enne kinnisasja omandiõiguse üleminekut raieõiguse saajale üle andnud kinnisasja selle osa valduse, millel kasvab raieõiguse esemeks olev mets. Muutumiseks on vaja pidevat õppimist. Osa omavalitsuse eelarvest kujuneb kaasava eelarve protsessis. Selleks viib Eesti läbi Riigikogu võimestamise reformi. Luua täiendavad võimalused metsataimede suuremahuliseks kasvatamiseks kohapeal. Teadlaskarjäärile on piisavalt järelkasvu ning karjäärimudel on paindlik, võimaldades liikuda eri sektorite ja ametite vahel. Tagame loomeinimestele autoriõigustest tuleneva õiglase hüvitise kogumise ja maksmise. TEGEVUSKAVA JÄRGNEVAKS VALITSEMISPERIOODIKS Seadustame topeltkodakondsuse sünnijärgsetele Eesti kodanikele, et neil ja nende järeltulevatel põlvedel säiliks side Eestiga ning alatine õigus Eestisse naasta. Elujõuline eesti kultuur ühendab eestlasi ja teisi Eestis elavaid inimesi, eesti kultuur on maailmas tuntud ja järgitud. Kõikides koolides on olemas raamatukogud või lugemisruumid, pikad õuevahetunnid ning huvitegevuseks vajalikud vahendid. Korrigeerime Eesti strateegilisi arenguprogramme ÜRO IPCC eriraporti valguses – energiamajanduse arengukava, säästva Eesti programm, põlevkivi, metsanduse, põllumajanduse ja kalanduse jt arengukavad. Muudame tervishoiu- ja sotsiaalkaitseteenuste hindamise ning määramise paindlikuks lähtuvalt inimese vajadustest. Viime sisse reegli, et igale Riigikogus menetletavale eelnõule määratakse üks konkreetne Riigikogu liikmest vastutaja – raportöör –, kelle hoole all on konkreetne eelnõu. Riigikaitse aluspõhimõtted EESTI LUGU: TUGEVATE LIITLASSUHETEGA LAIAPINDSELT KAITSTUD RIIK Vaatamata ohtudele maailmas ning võimalikele julgeolekuriskidele Põhjala ja Läänemere piirkonnas on Eesti parimal võimalikul viisil kaitstud. Inimese andmed kuuluvad ainult temale ja nende kasutamise vajaduse üle ainuotsustab inimene ise. Välismajanduspoliitika peab tõusma julgeolekupoliitika kõrval teiseks oluliseks Eesti välispoliitika tugisambaks. Väärtustame abipolitseinikke, priitahtlikke pritsimehi, kaitseliitlasi ja teisi turvalisust loovaid vabatahtlikke. Kaotame topeltmaksustamise, mis diskrimineerib Eesti autovedajaid. Tallinn moodustab koos Helsingiga tunneli abil Põhjamaade kõige kiiremini areneva ja juhtiva majanduspiirkonna, mis on hinnatud tehnoloogiaettevõtete arenduskeskusena ja atraktiivse turismisihtkohana nii Aasia kui Euroopa turistide seas. Seame eesmärgiks arendada digitaalsete lahenduste kasutamise õppeprotsessis selleks sobilikul moel. Tugev riigikaitse on ülesehitatud kogukondade ja ettevõtete ühiste pingutuste abil, kelle rolli laiema turvalisuse tagamiseks riigis ei tohi alahinnata. Kodanikud, sealhulgas kaitseliitlased, on väärtustatud, kuna neil on oluline roll ja soov vastutada laiemalt turvalisuse tagamise eest koostöös riigi ja ettevõtetega. Lubame küsida õppemaksu ka eestikeelse kõrghariduse eest, et suurendada ülikoolide motivatsiooni eestikeelsete õppekavade arendamiseks. Lisaks sotsiaalmaksu laele kehtestame sotsiaalmaksu põranda aktiivse ettevõtlustulu teenijatele kuni kolmekordse keskmise palga tasemeni. Viimaste aastakümnete arengusuunad, alates demograafilistest trendidest kuni infoühiskonna arenguni, on loonud olukorra, kus avaliku võimu ülesehitus ja toimimine tuleb süsteemselt üle vaadata. Erainvesteeringud ja metseenlus kultuuris on laialt levinud ning see on tehtud majanduslikult atraktiivseks. Võimaldame kutse omandamist eri koolides. Parandame ajateenistuse läbinud ja aktiivses reservis olevate noorte sidet Kaitseväega. Meile on endastmõistetav, et iga Eesti inimene elab talle võimetekohast täisväärtuslikku elu, saades selleks tuge hariduse omandamiseks ja tööelus osalemiseks. PUHAS KESKKOND JA JÄÄTMETE KÄITLUS Jäätmete tekkekohas liigiti sorteerimine ja reaalne taaskasutus peab muutuma kõikidele kättesaadavaks ja majanduslikult mõttekaks: lõppkokkuvõtteks kohustuslikuks ja iseenesestmõistetavaks.. Eesti kultuuri ja autorite toetamiseks töötame välja lahenduse tasu kogumiseks erinevatelt rahvusvaheliste interneti meediaedastuse teenuste pakkujatelt. TEGEVUSKAVA JÄRGNEVAKS VALITSEMISPERIOODIKS Muudame vanemahüvitise kasutamist veelgi paindlikumaks. Viime ellu uue tiigrihüppe Eesti riigijuhtimises, mille tulemusena väheneb halduskoormus kolmandiku võrra. Maaelu ja kogukonnad EESTI LUGU: OMA HAJAASUSTUSE TRADITSIOONIDELE KINDLAKS JÄÄNUD DIGIRIIK Eesti on ja jääb hajaasustusega maaks. Hakkame süsteemselt tegelema sellega, et Eesti tõuseks kõigis rahvusvahelistes äri- ja investeerimiskeskkonda mõõtvates indeksites esimese viie hulka. Loome pikaajalise ühiskondlikul kokkuleppel põhineva hariduse ja teaduse investeeringute plaani, tagamaks Eesti hariduse ja teaduse maailmatasemel tippkvaliteedi ning teaduse ja targa majanduse koostöö. Digikultuuri arenduskeskus ajakohastab Eestis pakutavat kultuurikogemust. Abivajaja saab kasutada riiklikku kindlustusraha kõigis teenust osutavates meditsiiniasutustes vabal valikul. Säilitame soodsad liikumisvõimalused vajaduspõhiselt noortele ja vanuritele; me teame, millal ja kuhu on vaja anda soodustusi. Eestis töötatakse oma valdkonnas neli päeva nädalas ja viiendal päeval kas õpitakse või õpetatakse. Kehtestame avatud nimekirjade reegli Riigikogu valimistel.

Robottolmuimeja - Ehitusfoorum

. Tegeliku halduskoormuse mõõtmine. Me unistame peamiselt õnnelike inimeste Eestist – seetõttu peab Eesti riigijuhtide tööülesanne olema lisaks SKP kasvule ka Eesti tõusmine tippu õnneindeksis. Puistu rinnaspindala on kõikide selles puistus kasvavate puude rinnaspindalade summa, mida väljendatakse ruutmeetrites ühe hektari kohta. Tagame neile ajakohase ja mitmekesise väljaõppe ja varustuse ning aitame vabatahtlike ja nende toetajate panust ühiskonda paremini hinnata. Lagedaks raiutud riba kõrval raiutakse järelkasvu olemasolu korral üksikpuud või häilud puistu kõrguse laiuselt. Tasakaalustatud elukestev oskusõpe laieneb igale haridustasemele gümnaasiumist ülikoolideni ja ettevõtete endi hallatavatesse eriala-õppekeskustesse. TEGEVUSKAVA JÄRGNEVAKS VALITSEMISPERIOODIKS NOORTE OSALUS Muudame piirkonnad noorte jaoks atraktiivsemaks, motiveerime noori elama väljaspool tõmbekeskusi. Seame eesmärgiks tõsta õpetajate palk pooleteisekordseks Eesti keskmisest järgmise nelja aasta jooksul. Nad järgivad pikaaegset strateegiat ning muutuvad vastavalt iga uue valitsuse valitsemisperioodiks seatavatele prioriteetidele ja fookuspunktidele. See tuleb kooskõlastada muutunud keskkonna ja eesootavate probleemidega. Ühisrahastust kasutades võidakse arve esitada ka portaalisiseselt, mis tuleb kontol olevate vahendite abil tasuda. Seda printsiipi on siiamaani järgitud poolpehmelt eraisikute andmete puhul, aga sama põhimõte peaks kehtima seaduse tasemel ka ettevõtete andmete kohta. Tugevdame kohalikke kogukondi ja omavalitsusi neile oluliste kohaliku tähtsusega küsimuste lahendamiseks. Eesti on peakorterite maa – tugevate rahvuslike globaalsete ettevõtetega riik

Märkused