Ehkki töö läheb alguses hästi ning elu tundub lilleline, ei kesta see rõõm kaua

Teise artikli puhul ei ole kaebaja lisaks rahul, et erinevate inimeste arvamuste edastamisel on käitutud erinevalt. Kaebaja leiab, et artikkel on tasakaalustamata ja eksitav. Antud juhul on väljaanne teinud kohtuotsusest kokkuvõtte tegemisel ja refereerimisel faktivea ning allikat subjektiivselt ja pealiskaudselt parafraseerinud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et saatelõigus näidatakse tema poega. See ei teinud teda sugugi ebameeldivamaks, vastupidi – sageli juhtub, et ebatäiuslik naine meeldib meile hoopis rohkem kui naine, kellel pole ühtegi puudust, sest ta on meie sarnane ja me ei šokeeri teda. Pressinõukogu hinnangul oli kohtuniku kutsesobivuseksamist kirjutamine ebatäpse info avaldamine. Kahtlustuse esitamise fakti kaebaja ei eita. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida. Põnevate sündmuste algus oli määratud esimesele novembrile. Pressinõukogu hinnangul oli kaebaja nimetamine „elukunstnikuks“ vaatajaid eksitav, kuna antud juhul oli kontekst tõsine ehk siis tegemist oli meeleavalduse kajastamisega ja kaebaja oli üks korraldusrühma liikmetest. Pressinõukogu hinnangul on lehe juhtkirjas loodud meelevaldne seos Sten Pentuse toetamise ja jäätmelubade saamise vahel. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli juures avaldatud fotod provotseerivad. Pressinõukogu leiab, et antud loo oleks võinud avaldada ka kaebajat nimeliselt välja hõikamata. Samuti ei ole kaebaja rahul, et notaritega selgituste saamiseks ühendust ei võetud. Pressinõukogu hinnangul on artiklis esitatud valeväide uuringute kohta, sest tegelikkuses on ministeerium teemakohaseid uuringuid teinud. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis ei antud talle sõna. Ehkki töö läheb alguses hästi ning elu tundub lilleline, ei kesta see rõõm kaua. Kuigi kirjutisest nähtub, nagu oleks intervjuu kaebajaga toimunud, seda kaebaja väitel siiski ei tehtud. Lugu oli nähtav vaid tund aega, kuni Postimees ise tuvastas artikli mittevastavuse oma kvaliteedinõuetele ja võttis loo maha. LaenMe veebiportaalil võib olla finantssuhteid teenusepakkujatega, kelle tooteid või teenuseid esitletakse või reklaamitakse sellel veebilehel. Pressinõukogu hinnangul on lehel kinnitusi filmitegijatele maksmata arvete ja töötasude kohta, et anda alust sellest kirjutamiseks. Tegu oli arvamusartikliga ning see ei saanudki osapoolte kommentaare sisaldada. Samuti olid lähedased juhtunust alguses ise nõus ajakirjanikuga rääkima. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temaga ei räägitud ning leht ei kontrollinud faktide tõesust. Ka maja poole laskmist ja täiendava valli ehitamist kinnitab loos allikas. Peagi avastavad poisid end suvereisilt, ilma mobiilide, kaartide ja kindla suunata. Samuti oleks ajakirjanik Anne Semariga rääkides saanud kontrollida tema erakondlikku kuuluvust. Samuti peavad kaebajad artkli pealkirja eksitavaks.

India - Fortest Reisid

. Pressinõukogu hinnangul on saatelõigus antud sõna mõlemale osapoolele ja kuna kaebaja korduvalt kommentaaridest keeldus, siis ei leidsid kaebaja seisukohad ka vähemal määral kajastamist. Lisaks peab kaebaja pildiallkirja kontekstist väljarebituks ja loominguliselt tõlgendatuks. Tingimused ja tasu olid samad, mis tüdrukute puhul, kohtumine aga määratud tüdrukutest kuu aega hilisemale ajale. Pressinõukogu hinnangul kommenteeris juhtunut Morobelli esindaja, mis näitab, et kalalaev on sisuliselt Morobelli kontrolli all. Kaebaja leiab, et artiklis avaldatud info tõesust ei ole kontrollitud. Artiklis aga ei ole rikutud head ajakirjandustava. Kaebaja leiab, et teda on artiklites käsitletud kurjategijana. Laen 15 minutiga, laen taotlus. Samas peab Pressinõukogu kiiduväärseks hilisema kommentaari võtmist Yana Toomilt. Karm ja külm isa on temperamentse ema täielik vastand. Pressinõukogu leiab, et leht oleks võinud ema poolt öeldud kuupäevad siiski üle kontrollida. Kit hakkab tasapisi leppima leinaga, David aga saab juurde eneseusku, et ta on väärtuslik ka iseendana, just sellisena, nagu ta loodud on. Pressinõukogu hinnangul ei ole hambakliiniku administraator avaliku elu tegelane ja kaebusest tuleb ka välja, et ajakirjanik meelitas administraatorilt kommentaari välja. Pärast seda ei ole kallil lugejal muud teha, kui rahulikult ja mõnuga edasi lugeda, ilma et tal oleks vaja oma mõtlemist või mälu pingutada. Samuti nagu perega üheskoos veedetud aeg ja selle jooksul loodud mälestused on need, mis meil aitavad üle ka tuleviku karmimatest hetkedest. Pressinõukogu leiab, et reeglina ei asenda ükski eelnõu tekst vajadust küsida asutuselt või isikult kommentaari. Pressinõukogu hinnangul oleks aidanud Heidi Viluga rääkimine välistada toimetuse vea, millega nimetati kaebaja võhikust modelliks. Seltskond kogunes eelpoolnimetatud mõisa. Pressinõukogu hinnangul on Õhtulehe esikülje pealkiri „Soodne laen aheldas naised stripiäri orjusesse“ eksitav. Noort lugejat õhutatakse kaasa mõtlema ja edasi lugema ka põneva kujunduse abil. Pressinõukogu hinnangul ei saa korduvat kutset kohtumisele pidada vastusest keeldumiseks. Tal on hiljuti kuueaastaseks saanud väikevend Till, kes, nagu pere väiksemad ikka, on omajagu tüütu. Vaatepunktiga seoses on veel üks huvitav aspekt: nimelt juba loo alguses palub jutustaja lugejal arvata, kes ta on ja millist rolli loos kannab. Pressinõukogu hinnangul ei ole kaebaja kirjast võimalik välja lugeda info avaldamise keeldu. Kuigi kaebusest tuleb välja, et Vaike Markson ei soovinud Reporterile kommentaari anda, siis antud teema ei olnud avalikkuse seisukohast nii oluline, et see ilma teise osapoole kommentaarideta eetrisse lasta. Samuti pole kaebaja rahul, et lambakasvatajatelt pole kommentaare võetud ega vastulause võimalust antud. Pressinõukogu hinnangul ei tule artiklist selgelt välja, kuidas Andrus Tamm on seotud kahtlast äri ajava Aleksandr Moissejeviga. Pressinõukogu hinnangul oli foto artikli kontekstist erinev. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest loob meelevaldse seose töölt vabastamise ja terviserikke vahel ning loob lugejatele mulje nagu oleks Enno Selirand surnud. Samuti leiab kaebaja, et artikkel sisaldab ebaõigeid fakte ja moonutatud infot. Poiss rööviti Versailles’s paažide käest suure õukonnavastuvõtu ajal, kui ta jalutas üksinda St. Pressinõukogu leiab, et ajakirjanik on võtnud endale ühe poole positsiooni, kuid see loob olukorrast moonutatud pildi. Pressinõukogu hinnangul pakuti küll kaebajale sõna, kuid temalt ei küsitud midagi tehtud annetuse ja majanduskomisjoni otsuse seose kohta ning seega ei saanud Raul Kirjanen võimalust tegelikele süüdistustele vastata. Nõutud arvu subjektide eest sai tooja tasuks kolmkümmend tuhat franki, nii et üldkulud olid muinasjutulised. Antud artiklis oli Enn Rajasaare kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid enda seisukohtade selgitamiseks ta sõna ei saanud. Pressinõukogu leiab, et toimetus oleks pidanud kaebajalt tsitaadi ja nime avaldamise osas nõusoleku küsima. Nõnda on juba aastaid olnud häiritud tema suhtlus eakaaslaste ja õpetajategagi, kuigi õppeedukusega pole poisil mingeid probleeme. Kaebaja näol on tegemist avaliku elu tegelasega, kelle tegevuse üle on ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu õigustatud. Samuti pole kaebaja rahul, et ei saanud võimalust oma seisukoha välja ütlemiseks. Pressinõukogu hinnangul jättis ajakirjanik kontrollimata artiklis märgitud dokumentide olemasolu. Pressinõukogu hinnangul nähtub kaebaja poolt esitatud dokumentidest, et leht on Tiina Naaritsat selliste süüdistustega ebaõiglaselt kohelnud, luues temast pikas lugude seerias süstemaatiliselt ja korduvalt põhjendamatult negatiivse kuvandi. Jutustaja rollis on pere keskmine laps, Caspar. Pressinõukogu hinnangul oli antud loos tegemist personaalse süüdistusega kaebaja suhtes ning seepärast ei oleks Pealtnägija meeskond pidanud leppima vaid kooli direktori sõnadega ning püüdma saada kommentaari ka õpetajalt.

Vajan abi- tuludeklaratsioon. -

. Samuti leiab kaebaja, et ajakirjanik on kuritarvitanud meediaga suhtlemisel kogenematuid isikuid, leht ei ole kontrollinud info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul ei ole ebatäpsus firma nime ja aadressiga sellised, mis loo kontekstis olulist tähtsust omaks ja seega ei ole tegemist selliste vigadega, mis tooks kaasa ajakirjanduseetika koodeksi rikkumise. See oli muidugi hirmus saatus, kuid neljale sõbrale tegi see ainult nalja. Nüüd olid välja valimata veel ainult teenijad. Curval kasutas puudustkannatavaid inimesi, et neid veelgi rohkem alandada, tema õilis tütar aga andis pidevalt vaestele kogu oma raha, mis talle tema „teenete” eest tasuks oli antud. Seega ei saa antud saatelõiku lugeda ühepoolseks. See on mõistetav, kuid äärmiselt vastutustundetu käitumine!. Teoses jutustavad kaks keskkoolinoort vaheldumisi oma lugu. Oli saabunud aeg tutvuda noorte tüdrukutega. Kuna see noos oli meie seltskonnale meelepärasemat liiki kui eelmine, olid neli sõpra kokku leppinud, et nende poiste eest, keda nad kohapeal kasutavad, maksavad nad kupeldajatele sama tasu, mis nende eest, kelle nad oma ürituse jaoks välja valivad. Nii pakubki Wolfgang Herrndorfi teos mitte ainult meeldivat, vaid tundub, et lausa hädavajalikku vaheldust, teistsugust kultuuri, keelt, olustikku, maailmanägemise viisi. aastate algul võeti Kelvingi küla maadel metsa maha. Ajakirjanik on loo kirjutanud arvamusartikli võtmes, kus ta esitab oma järeldusi saientoloogia kohta. Samuti ei leidnud kinnitust süüdistused eksitava montaaži kohta, sest tegu on kahe erineva pildiga. Rohke mõttetöö on kandnud head vilja. Kuna tegu on arvamusartikliga, on ajakirjanikul õigus oma suhtumist poliitikasse väljendada, samas on puudutatud isikul aga õigus vastulausele oma veendumuste esitamiseks. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud artikli näol tegemist ajakriitilise materjaliga ning seega oleks ajakirjanik pidanud kaebaja ära kuulama. Ühisrahastusportaalid suudavad opereerida madalamate kulutustega kui traditsioonilised finantsasutused. Ja oli Julie nii kasimata kui ta oli, oma truu abikaasa Curvali totaalse mustusekultusega ei suutnud ta kunagi päriselt harjuda. Pressinõukogu hinnangul möönis ka leht ise, et tegemist on konflikti sisaldava materjaliga. Pressinõukogu hinnangul ei lükka kaebaja esitatud omapoolsed väited artiklis ja selle jätkulugudes esitatud kirjeldust toimunust ümber. Küll aga oleks leht võinud küsida esitatud süüdistustele kommentaari keskkonnaministeeriumist või loodusmuuseumi direktorit valinud komisjoni käest. Omaette korduvaks motiiviks/tegelaseks on väike elevandikujuke, mis igal pildil erinev, samuti puulehed, mis kanduvad edasi leheküljelt leheküljele. Pressinõukogu leiab, et Eesti Päevalehel oli piisavalt alust ja tõsine avalik huvi teema käsitlemiseks. Kaebaja leiab, et tegu on põhjendamata kannatusi tekitava, pahatahtliku, moonutava ja eksitava infoga. Samuti peab Pressinõukogu eksitavaks Piradose sidumist kuritegevusega ilma ühelegi allikale viitamata. Pressinõukogu leiab ka, et leht ei ole rikkunud artikli pealkirjas süütuse presumptsiooni põhimõtet, kuna kaebaja isik ei ole artiklis tuvastatav. Alexela Logistics AS ja Alexela Oil AS on kaks erinevat firmat. Nad olid väga soojad ja mugavad, nii et elanikel ei olnud vähimatki põhjust rahulolematuseks. Pärast avameelselt oma pereelu kirjeldava kirjandi klassis ettelugemist kutsuti teda mõnda aega küll Psühhoks, kuid see vaibus õige pea. Iga sõpra ümbritses kaksteist või kolmteist tüdrukut, keda kupeldajad juhendasid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Ta oli töötanud kaua lõbutüdrukuna, hiljem aga hakkas kõrgema taseme prostituudiks, spetsialiseerudes teatavatele eriti amoraalsetele tegevustele ja teatavatele vanusegruppidele – noori ta ei teenindanud. Samal õhtul ilmub teatrisse, kus Caspar saabuvate külastajatega tegeleb, salapärane võõras, kes poisile nuga laenab. Lahendita: Kaebaja ei esitanud Pressinõukogule täiendavaid materjale. Pressinõukogu hinnangul asetab vaidlusalune foto Rain Tolgi halba valgusesse ning jätab mulje, nagu võinuks kaebaja juhtunus osaline olla. Artiklites on Viru Keemia Grupi kohta esitatud tõsiseid süüdistusi, kuid ettevõte sõna ei saanud. Seepärast leiab Pressinõukogu, et antud loo avaldamisega poleks tohtinud kiirustada. Samuti ei vasta Delfi käitumine heale ajakirjandustavale selles osas, et kaebaja kirjalikele pöördumistele lihtsalt ei vastatud. Pressinõukogu hinnangul said mõlemad osapooled - suusataja ja kaitsevägi – sõna. Priit Pärn, kes lubab endale viimastel aastatel võluvaid põikeid lastekirjandusse, on saanud Tomuski juttude näol hea lõuendi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et nende vastulauset ega kommentaare ei avaldatud. Intervjuu käigus on kaebaja saanud võimaluse vastata kõigile süüdistustele. Artikli väide, et inimene on kelmuste eest karistatud, tugineb varasemale kohtuotsusele. Samuti on artiklis valed faktid.. Lisaks sai Indrek Naur teksti ka enne ilmumist üle vaadata. Algse artikli juures oli foto hoopis Ida-Virumaal toimunud uimastipreventsiooni ümarlauast. Pressinõukogu hinnangul ei ole Martin Helme kommentaari kuidagi naeruvääristatud. juulil ilmunud artikli esialgne pealkiri, sest seosed on liiga kaudsed, üldised ja tõendamata, et nimetada Vooglaiu sihtasutuse juhte ja Jakuninit istumas ühes paadis. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest võit tähendab seda, et kohtuotsus peab olema jõustunud. Kõik osapooled olid artiklites sõna saanud. Ta oli lasknud Adelaide’il usust teada saada, olles kindel, et suudab selle noores neius vestluste ja raamatutega kergesti jälle hävitada. Kaebaja hinnangul kahjustab artikkel IRLi mainet ja levitas tegelikkusele mittevastavat infot. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud telesaate pildistamisel ülekaalukat avalikku huvi. Lockharti  meisterlikkuse põneva sündmustiku loomisel. Pärast enda põhjalikku rahuldamist leidsid nad käepärase meetodi poistest lahtisaamiseks – nad müüdi ühele türgi korsaarile. Pärna lugude edasiarendused on võluvalt laiahaardelised, pole üheselt võetavad ega hetkega dekodeeritavad. Nimelt on Davidil diagnoositud kõrgfunktsionaalne autism, mistõttu jääb ta sotsiaalsetes olukordades sageli hätta. Et selle väikese asunduse elanikud olid peaaegu eranditult vargad ja salakaubavedajad, ei olnud Durcet’l nende sõpruse võitmisega raskusi tekkinud. Pressinõukogu hinnangul oli artikkel konfliktist lasteaias ja linna haridusnõuniku võimalikust võimu kuritarvitamisest, mitte niivõrd konkreetsest lapsest. Kõik need täpid, keerud, tilgad toonitud valgel – imekena, kuid samas loomulik ja naturaalne, päris. Pressinõukogu ei saa tuvastada faktilisi asjaolusid poolte vaidluses lepinguliste suhete üle monumendi tellija ja teostajate vahel. Kaebaja ei ole rahul, et artikkel on avaldatud talle viitamata ning et ajakirjanik on tema mõtted oma nime all muutmata kujul esitanud.

Märkused