Eesti Panga tegevust juhib Eesti Panga juhatus ning juhatuse esimees ehk president ja asepresidendid

Esimehe äraolekul juhatab istungit kohalolijate hulgast valitud nõukogu liige.

Finantsinspektsioon keelas Danske panga tegevuse Eestis.

. Eesti Panga hoole all on riigi raha- ja krediidikorraldus. Eesti Pangast kujuneb valitsuse kontrollile alluv riigipank, kes laseb käibele pangatähti. Maksebilansi koostamine Eesti Pangal on õigus saada tasuta kõigilt riigi- ja omavalitsusorganitelt ning Eesti territooriumil asuvatelt välismajandustehinguid sooritavatelt juriidilistelt isikutelt Eesti maksebilansi koostamiseks vajalikke andmeid. Eesti Panga Nõukogu otsuste elluviimise eest vastutab Eesti Panga president. Soovitused võivad puudutada põhikapitali suurendamist, pangaosakondade ja -filiaalide sulgemist, krediteerimise lõpetamist ja muid valdkondi. lõikes mainitud ettekirjutuse ja selle täitmise tähtaja teeb krediidiasutusele teatavaks Pangainspektsioon kirjalikult. Moratoorium kehtestatakse krediidiasutusele, kes ei suuda täita oma kohustusi kreeditoride ees. aastal õigusvastaselt võõrandati. Panga põhikirja kohaselt peab Eesti mark põhinema kullal, kuid reaalset kattevara napib ja seetõttu on käibele lastud pangatähed tegelikult katteta paberraha. Riigikogu otsusel võidakse Eesti Panga tegevust kontrollida täiendavalt. Kattevara hulka arvatakse kuld ning kohustustevaba ja vabalt konverteeritav välisraha. Kui tähtaega ei ole määratud, võib moratoorium kesta kuni kuus kuud. Eesti Panga Nõukogu esimeheks ei nimetata Eesti Panga presidenti ega rahandusministrit. Riigikogu otsusel võidakse põhikapitali suurendada ka muudest allikatest. Maailmasõda häirib küll mõneti majanduselu, kuid ei suuda esialgu veel ohustada Eesti Panga tegevust ja riigi majanduse arengut tervikuna. Maksimaalselt on võimalik laenata kuni 10000 eurot.. Pikaajaliste investeerimislaenudega aitab pank riigi laostunud majanduse taas jalule. Eesti Panga tegevust juhib Eesti Panga juhatus ning juhatuse esimees ehk president ja asepresidendid. Raha emiteerimine ja käibelt kõrvaldamine toimub seaduse alusel. Muud otsused võetakse vastu istungist osavõtvate nõukogu liikmete häälteenamusega. Maailmamajanduses ilmnevad esimesed kriisinähud varsti pärast krooni käibelelaskmist. aastal Eesti Vabariigi keskpangana asutatud Eesti Panga õigusjärglane.

Tagandamine Eesti Panga Nõukogu esimees, Eesti Panga president ja Eesti Panga Nõukogu liige tagandatakse süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel. Vabariigi Valitsusel on õigus erandkorras vabastada Eesti Panka muude riiklike maksude maksmisest. lõikes märgitud eraldiste tegemisest ülejääv kasum kantakse riigieelarvesse.

Finantssektori ametiühing taunib Nordea panga tegevust.

. Häälte võrdse jaotumise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. lõikes nimetatud eraldiste tegemist võidakse osa kasumist suunata Eesti Panga Nõukogu otsusel Eesti Panga põhikirjas ette nähtud sihtkapitalide ja -fondide moodustamiseks ja täiendamiseks. Eesti Panga president ja rahandusminister loetakse Eesti Panga Nõukogu liikmeks nimetatuks nende ametisse astumisel. Vabariigi Valitsuse ja omavalitsuste krediteerimise keeld Eesti Pangal on keelatud otseselt või kaudselt krediteerida riigieelarvet ja kohalikke eelarveid ning osta täidesaatva võimu organite poolt emiteeritud väärtpabereid. Eesti Panga esimese tegevusperioodi kriis näitab selgelt, et majanduse niivõrd mahukas finantseerimine ei võimalda keskpangal tõhusalt täita panga esmast funktsiooni – tagada raha stabiilsus. Riigikassa- ja vahetustähtede käibelelaskmine lõpetatakse. Tagasimakse perioodi pikkus on 1 kuni 3 aastat. Saladuse hoidmise kohustus jätkub ka pärast vastavate isikute lahkumist panga teenistusest. Teistelt pankadelt võetud laenud tuleb Eesti Panga töötajatel ja nõukogu liikmetel ühe kuu jooksul pärast Eesti Panka tööle asumist või nõukogu liikmeks nimetamist üle kanda Eesti Panka või tasuda. Eesti Panga Nõukogu Eesti Panga kõrgeim organ on Eesti Panga Nõukogu, mis koosneb esimehest ja kaheksast liikmest. Kelam Lisatud avaldamisandmed. Suhted teiste riikide keskpankadega ja välistehingud Eesti Pank suhtleb teiste riikide keskpankade ning muude rahaasutustega ning tal on õigus sooritada nendega käesolevas seaduses loetletud ülesannete täitmiseks vajalikke tehinguid. Valitsus ei langeta olulisi majanduspoliitilisi otsuseid ilma Eesti Panga seisukoha ärakuulamiseta. Proovi leida odavam laenupakkumine Tänapäeval on väikelaenude taotlemise tingimused üsna leebed ja intress võrreldes lühilaenudega kõvasti soodsam. Osalemine ettevõtluses Eesti Pank võib asutada ettevõtteid, mis on vajalikud tema ülesannete täitmiseks, ja osaleda niisuguste ettevõtete tegevuses. Aegamööda olukord siiski paraneb. Eesti Pank kohustub krooni usaldusväärsuse tagamiseks kroone välisraha vastu vahetama. Ta annab oma tegevusest aru Riigikogule, ei allu Vabariigi Valitsusele ega ühelegi teisele täidesaatvale riigivõimuasutusele. Kui sellest ei piisa, võib Riigikogu loal kasutada selleks ka põhikapitali. Valitsus ja Eesti Pank teevad kõigi vastastikuste nõudmiste ja kohustuste tasaarvelduse. Kuna majandussidemete ulatust ja majanduspartnerite stabiilsust silmas pidades oli enamik krooni kattevarast paigutatud Inglise naelsterlingitesse, tingib see krooni paratamatu devalveerimise

Märkused