Eelarve ei pea olema sugugi keeruline ning sa võid selle luua tabeldusprogrammi Exceli vahendusel

Võimalik ka massiline varade mahakandmine Põhjalik aruandlus vara klasside, kontode ja objektide lõikes Aruandvate isikute aruandeid saab Directos kajastada kulutuste all, mis sisaldub Directo baaspaketis. Erinevad koodid võivad tulla olenevalt nende olemusest automaatselt, lähtudes seadistustest või on valitavad tehingu juures. Põhivara moodul sisaldub Directo baaspaketis. Kui kasutaja kustutab faili dokumendihaldusest, siis esmalt liigub see „prügikasti“, kus see säilib veel kuu, seega juhuslik kustutamine ei kaota veel faili, vaid seda saab ise vajadusel taastada. Directo kasutajad ei räägi enam kaugtööst, sest terve maailm on nende kontor. Tootmine toimub tootmistellimuste alusel. Eelarve muudatuse kajastumine asutuse eelarves on määratud haridusameti juhataja käskkirjas, millega muudatus tehakse.  Tulude alatäitmine peab kajastuma kulude alatäitmises. Data Processor ehk andmete säilitaja ehk nn volitatud töötleja. Olulisemad kassamüügi võimalused on: Ühendus makseterminaliga ID kaarti saab kasutada kliendikaardina Kliendi tuvastudes rakenduvad kehtivad soodustused Kinkekaardi kasutamise funktsionaalsus Multimakse võimalus – ühe ostu eest tasumine mitme tasumisviisiga. Selle eelduseks on liitumine mõne e-arve operaatoriga – Omniva, Fiteki või Telemaga. Tallinna linna eelarve võetakse volikogu poolt vastu määrusena. Pärast kliendi kustutamist ei ole Directos enam eraisikust kliendi kirjet ega ole ükski temaga seotud toiming enam isikuliselt tuvastatav. Selliste riskide tähtsus suureneb juhul, kui Directot kasutav isik asub väljaspool EU piire. Laekumiste ja tasumiste loomisel sobitab Directo summad reskontro summadega arvestades viitenumbrit, kliendi/hankija andmeid, arvete ja ostuarvete saldosid. Näiteks välismaal asuvad tütarfirmad Võimalik konsolideerida tütarfirmat, mis ei kasuta Directot. Kõik Directo kliendid, kellel on plaan mingiski ulatuses isikuandmeid töödelda, peaks arvesse võtma teatud asjaolusid ja vajadusel kohaldama oma Directo kasutamist puudutavaid protsesse vastavalt oma rollile. lihtne Directo kasutamiseks ei installeerita kasutaja arvutisse ühtegi täiendavat programmi. Directo kasutajate hulgas on nii sihtasutusi kui riigile kuuluvaid äriühinguid. Seda ka juhul kui üles laetud dokument on pdf formaadis, sest serveris tehakse sellistele dokumentidele tekstituvastus. Directot kasutavad sellel eesmärgil näiteks autoteeninduse ja –remondi ettevõtted. Ka ühistranspordi hind ning isegi autode hind on sealkandis tunduvalt kõrgem. Lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnitab linna ametiasutuse juht oma asutuse haldusala eelarve ametiasutuse ja hallatavate asutuste lõikes. Directo universaalsest arhitektuurist tulenevalt on teoreetiliselt võimalik regulatsioonile alluvaid andmeid salvestada suvalisse süsteemi osasse ja seetõttu peab andmete töötleja olema kindel, et ta tegutseb reeglite kohaselt. Partiidele saab lisaks “parim enne” ajale lisada ka muid vajalikke andmeid. Kaustade struktuur võimaldab paindlikult õiguste jagamist – näiteks teatud kasutajatele/gruppidele dokumentide nägemise keelamist või ainult lugemisõiguse määramist. Tootmis- ja üldkulude jagamine toote omahinda võib toimuda ka kaudsel meetodil. Directo liidestusvõimalused on väga laiad ja me oleme teinud sadu liidestusi nii e-poodide kui isetellimiskeskkondadega. Directo lao ja logistika aruandlus annab tervikliku ja põhjaliku ülevaate kogu tarneahelast alates kaupade tellimisest ja lattu saabumisest kuni klientidele kauba kohale toimetamiseni ja varude juhtimiseni. Koostud on siiski enamat kui ainult toote retseptid. Muudatusettepanekud lisaeelarve koostamiseks esitab hallatav asutus eelarve osakonnale koos selgitustega muudatuste kohta vastaval vormil. Vormid ja tähtajad määratakse igaaastaselt haridusameti juhataja käskkirjaga. Linnakantselei finantsteenistus koondab ametiasutuste poolt esitatud eelarvestrateegiad ühtseks dokumendiks ning esitab selle linnavalitsusele. See kiirendab ka tööprotsesse ja infoliikumist ning on keskkonnasõbralik. Palgaarvestus saab arvestada kas tehtud, kinnitatud või arvele läinud tundidega.  Eelarvestrateegia vorm lasteaedadele ja vorm koolidele ning huvikoolidele. Eriti sobilik on see masstootmise korral, kus korraga toodetakse palju tooteid erinevate klientide tellimuste alusel. Eelarvestrateegia protsess algatatakse Tallinna linnas linnavalitsuse poolt linnapea käskkirjaga. Eelarvekavade läbivaatamisel kontrollitakse kulude põhjendatust, otstarbekust ja vastavust õigusaktidele ning tegevusvaldkondade arengukavadele. Ostuarved saab hankija saata meiliga otse Directosse või edastada ise Outlookist paari klikiga Vähendamaks töömahukat pabertšekkide käsitlemist saab kulutaja need mobiiliga pildistada ning saata Directosse koos omapoolse kommentaariga. Eraisikust klient, kes on aastaid ettevõttelt teenuseid ostnud, nõuab oma andmete töötlemise lõpetamist. Arveid saab Directos koostada erinevatel viisidel olenevalt firma tegevuse spetsiifikast ning tööprotsessidest. Avaliku sektori organisatsioonid peavad jälgima täidetud ja täitmata ametikohti ning personalieelarveid. Hoolduse ja teeninduse töö korraldamiseks on oluline hea töövahendi olemasolu tarkvara näol. Vajadusel on võimalik õigusi määrata dokumendi kaupa ning lisaks saab õigusele lisada veel ajavahemiku, millal viimane kehtib. Olgu need kas meiliga tulnud algdokumendid nagu ostuarvete pdf-id või täiendavad dokumendid nagu aktid.

Eesti Käsitöö Palkmajad -

. Näiteks kui ettevõte kasutab Directot selleks, et töötajale töötasu arvestada, on tegemist andmete töötlemisega ja selleks on vaja andmete omaniku nõusoleku kinnitust. EDI liides võimaldab Directost otse saata ja vastu võtta kaubandusdokumente, milleks enamasti on tellimused, arved ja saatelehed. Linna eelarvestrateegia kajastab linna eelarvepoliitilisi eesmärke ja tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks järgmisel ja sellele järgneval vähemalt kahel eelarveaastal. Tallinna Haridusameti haldusala eelarve koostamise aluseks on Tallinna Haridusameti ja tema hallatavate asutuste eelarve eelnõu koostamise ja muutmise kord. Tallinna Linnavolikogu poolt vastuvõetud eelarve muutmine toimub peale lisaeelarve algatamist otsust Tallinna Linnavalitsuse poolt.

LÕVI – tähtkuju horoskoop - Horoskoop24

. Tallinna linnakantselei finantsteenistuse poolt koondatud Tallinna linna eelarveprojekt esitatakse linnavalitsusele menetlemiseks. Lao ja logistika aruannete valik on lai ning lisavõimalusi annavad veel hulk filtreid, sorteerimine ja grupeerimine ning aruannete tükeldamine perioodideks. Hästi korraldatud ostujuhtimine tagab, et vajalikud tooted on õigeaegselt olemas, info nii toodete saabumise aja kui sisseostuhindade kohta on kättesaadav ning sisseostmine toimuks lihtsalt ja kiirelt. Tarkvara kasutamine ei sõltu sellest, kus riigis sa asud või millist arvutit sa kasutad – ligipääs oma Directole on vaid internetilehitseja avamise kaugusel. Seejuures saab määrata teatud koodide kohustuslikkuse tehingu juures, et vältida vigu. Data Controller ehk andmete vastutav töötleja. Nimetatud linnapea käskkirja alusel edastab Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakond linna ametiasutustele välja kirja strateegia koostamiseks vajalike juhiste ja vormidega. Tööajaarvestus on vajalik ka juhul kui töötajad teevad erinevaid töid, mille lõikes soovitakse ülevaadet kas sisemiste ressursside planeerimiseks, projekti tulemuse arvestamiseks või klientidele arvete esitamiseks. Directo teenuse hinnas sisaldub kõrge turvalisusega varukoopiate valmistamine, mida hoitakse rakendusserveritest lahutatud turvahoidlas. Sellise toimingu kohta ei ole kuskil ühtegi kirjet ja ei saagi olla, aga andmete töötlemine on laienenud väljapoole Directot. Linnavalitsuse poolt heakskiidetud eelarve projekt edastatakse tallinna linnavolikogule, kus see läbib kolm lugemist. Kiir laen ilma kontoväljavõtteta, kiirlaen mobiil ID. Enamasti kasutatakse sündmusi kas töökäskude, planeeritavate tegevuste või tööde jaoks. Eelarve osakond koostab hallatavatelt asutustelt saadud eelarvekavadest ja ameti osakondade poolt esitatud ettepanekutest lähtudes kogu ameti ja tema haldusala koondeelarve kava ning esitab kava läbivaatamiseks ameti juhtkonnale. Ametiasutused koostavad lähtuvalt linna arengukavast ja valdkondlikest arengukavadest ameti ja tema haldusala eelarve strateegia arvestades hallatavate asutuste ettepanekutega tulude, kulude ning kavandatavate tegevuste osas. Võta ühendust hinnapoliitika Directo kasutusele võttes ei pea tasuma kõrget tarkvara omandamise hinda ning hiljem maksma regulaarseid ja ebamääraseid hooldus/arendus/jms tasusid. Nõusolekut kinnitav dokument peab olema taasesitatav. Hetkel toetatud automaatkanalid on: Tellimused on klientide poolt tellitud kaupade või teenuste vormistamiseks. E-arveid saab saata kas ükshaaval või korraga paljudele klientidele. Igast dokumendist saab olla piiramatu hulk versioone, mistõttu jääb alles ajalugu dokumendi loomiskäigust.

Riigihangete seadus – Riigi Teataja

. Toodete puhul, kus on kasutusel seerianumbrid, pakub Directo võimalust ka toodete seerianumbrite jälgimiseks. Ekraanil avatud kliendi andmetest võtab töötaja Copy-Paste meetodil isiku koduse aadressi ja salvestab selle oma arvutis olevasse Exceli faili. Andmete säilitamise juures tuleb järgida erinevaid füüsilise ja protseduurilise kaitse reegleid. Kõikidest toimingutest, mis Directos tehakse, jääb maha kasutuslogi, mida säilitatakse igavesti. Tallinna Haridusameti eelarve osakonnal on õigus kehtestada käskkirjast lähtuvalt täiendavad nõuded eelarvekava koostamiseks vajaliku informatsiooni kogumiseks ja teha vajadusel ameti juhtkonnale eelarve eelnõu koostamise ajakava muutmise ettepanekuid. Tekkinud probleemid saab seega lahendada peaaegu koheselt. Asutuse eelarve ja selle täitmine on jälgitav SAP Portalis  Eelarve muudatusettepanekud esitatakse haridusameti eelarve osakonnale kirjalikult. Kuludokumendi kulu aktsepteerimisel arvekeskuses tuleb märkida kulukeskus, tellimus, kaheksakohaline kohustusühik, tegevusala ning vajadusel fa-kood. Asutuse alaeelarve muutmine Alaeelarve muudatuse eesmärgiks on tagada eelarve olemasolu enne kulutuse tegemist. Kõige levinum on see raamatupidamis- ja audiitorfirmades, advokaadibüroodes ja konsultatsioonifirmades. Sageli kutsutakse neid ka retseptideks. Directosse sisestatud tundide põhjal saab kas kohe peale töö valmimist või kuu lõpus hõlpsalt arved koostada. Liidestuse paindlikkus tuleneb paljuski sellest, et kliendile ei sunnita peale kitsast eeldefineeritud API-t, vaid oleme valmis rakendama iga konkreetse äriloogikajuhtumi jaoks kõige paremini sobivat töövoogu. Selline teenuse ülesehitus teeb majandustarkvara juurutamise ja kasutamisega seotud kulude prognoosimise väga lihtsaks ja läbipaistvaks ja lubab ettevõttel oma ressursse kasutada põhiprotsesside arendamiseks. Iga töötaja kohta on võimalik täita põhjalik personalikaart. Directo kasutusele võtmine ei nõua ettevõttelt täiendavaid investeeringuid IT-taristusse ega too kaasa uusi halduskulusid. Näiteks osaliselt tasumine sularahas ja osaliselt kaardiga Erinevad kampaaniahinnad ja sooduspakkumised. Kuna failid asuvad serveris, siis pole muret ka andmete kadumise pärast. Juhul, kui andmete töötlemiseks kasutatakse Directot, soovitame me nõusoleku dokumente samuti hoida Directos. Kaustade õigusi saab määrata kas kasutajale või grupile ning määrata saab vaatamise, muutmise ning kustutamise õigust. Eraldi tasub hinnata riske, mis võivad kaasneda sellega, et Directot kasutav isik salvestab andmeid lokaalselt mingeid sõltumatuid vahendeid kasutades. Lisaks võimaldab Directo järgmist aruandlust: Tootmisvarude jälgimine reaalajas. Tootmissoovitusest saab algatada tootmised. Materjali on võimalik varuda ka valmistoodangu planeeritud müügimahtude alusel Praagi käsitlemine ja aruandlus Directo teenus on üles ehitatud kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid kasutades. Directo tootmise aruanded on järgmised: Tootmistellimused – detailne aruandlus tootmistellimuste kohta Tootmise statistika – erinevates vaadetes aruandlus toodetud kaupade kohta Tootmissoovitus – ülevaade, mida peaks tootma.

OECD: Eesti eelarve ei pea olema alati tasakaalus.

. Eelarvestrateegiaga kinnitatud summade alusel edastatakse linnapea käskkirjaga linna ametiasutustele haldusala piirsummad eelarve kava koostamiseks. Tootmisesse minevad tooted saab määrata lähtudes valitud kriteeriumitest. Eelarve ei pea olema sugugi keeruline ning sa võid selle luua tabeldusprogrammi Exceli vahendusel. Directoga liidestuse puhul liiguvad andmed tarkvarade vahel automaatselt, mis tagab andmete vastavuse ning tööprotsesside sujuvuse laos. Tootmise üldkulud lisatakse toodete omahinnale juurde hiljem, siis kui need on selgunud. Finantseelarve võimaldab võrrelda planeeritud näitajaid tegelike näitajatega erinevates vaadetes: kogu ettevõtte, allüksuse, objekti, projekti vms lõikes. Directo konsolideerimine võimaldab Directo äritarkvara kasutaval kontsernil koostada konsolideeritud aruandeid kiiresti ning vältides Excelis tekkida võivaid näpuvigu. Ettevõtte majandustegevust puudutavad andmed on kalleim vara ja majandustarkvara peab tagama nende kaitse andmete hävinemise ja soovimatu ligipääsu eest. Juhul, kui kasutusel on automaatne andmevahetusliides pangaga, tekivad väljavõtte dokumendid Directosse automaatselt. Kogu andmeliiklus kasutaja ja pilveteenuse vahel on krüpteeritud ja seega võib Directot julgelt kasutada ka avalikes võrkudes. Tarbimislaenude üks kõige märkimisväärsemaid eeliseid, mis muuhulgas on ka peamiseks põhjuseks, miks tarbimislaene eelistatatakse kiirlaenude üle, on nende krediidi kulukuse määr. Tallinna linna ametiasutused esitavad ameti ja tema haldusala eelarve strateegia linnakantselei finantsteenistuse poolt koostatud vormidel ning tähtajal. Directo toimib renditootena

Märkused