Autolaenud, kes annab laenu kui on lõpetatud krediidivülg

Portaal, laenuandja veebileht ja nende sisu autoriõigused kuuluvad laenuandjale. Hirmutavate üllatuste vältimiseks saad kõiki meie tasusid vaadata SIIT. Huvide konfliktide lahendamine ja avalikustamine Bondora võtab kõik võimalikud ja mõistlikud meetmed võimalike huvide konfliktide lahendamiseks.

Käesolevad kasutustingimused on kõikide kasutaja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitavate kasutus- ja muude lepingute lahutamatu osa.

Creditstar laenukonto - on kiirlaen Creditstarist mõistlik?

.

Kasutusleping | Bondora

. Autolaenud, kes annab laenu kui on lõpetatud krediidivülg. Iga lisaväärtus, mida sa suudad ette näidata, suurendab võimalust, et palgaläbirääkimised lõppevad sinu jaoks edukalt. Kasutaja teeb tehinguid otse portaalis ja omal vastutusel tehingu osapoolena; portaalis pakutavaid lepinguvorme võivad kasutajad kasutada omal vastutusel ja riisikol. Meie laenud on alati Sinu jaoks olemas! Ei mingeid lisatasusid Kui oled laenutingimustega nõustunud, kantakse laenusumma automaatselt Sinu kinnitatud pangakontole. Pidage meeles, et olemasolevaid küpsiseid kustutades või uute küpsiste salvestamist keelates võite kaotada juurdepääsu mõndadele meie veebisaidi aladele või funktsioonidele. Laenuandja teavitab laenuvõtjat, kui laenutaotlus lükatakse tagasi kolmandatelt isikutelt kogutud andmete põhjal, ja avaldab need andmed laenuvõtjale. Käesolev privaatsuseeskiri kehtib füüsilisest isikust kasutajatele ega hõlma juriidilisest isikust kasutajaid. Portaali sisselogimiseks peab kasutaja sisestama oma portaali kasutajatunnuse ja salasõna. Kasutaja võib kasutuslepingu lõpetada laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisega portaalis või e-kirja teel vaid juhul, kui kõik tema finantskohustused laenuandja vastu mis tahes lepingu alusel on täielikult täidetud. Eritingimused – laenulepingu eritingimused. Laenuleping, muu nõutud teave ja muud nõutud dokumendid tuleb teha kasutajale portaalis kättesaadavaks kohe pärast seda, kui laenuleping loetakse poolte vahel sõlmituks, ja need peavad laenulepingu kehtivuse ajal olema kogu aeg portaalis tasuta kättesaadavad. Kui kasutaja ei täida oma kohustusi käesolevas dokumendis ette nähtud tähtaja jooksul, siis loetakse, et kasutaja ei ole kasutuslepingust taganenud. – kasutajatele kehtivad teenustasud, mis on esitatud portaalis avaldatud hinnakirjas. Lisateavet leiate aadressilt http://www.aboutcookies.org/ KAEBUSTE LAHENDAMISE EESKIRI Meie soov on, et jääksite meie teenustega rahule, aga kui peaks juhtuma vastupidi, siis andke sellest meile teada. Mõistetel on sama tähendus nagu Bondora kasutuslepingus, kui neid ei ole siin teisiti defineeritud. tuvastus muul viisil, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja mida laenuandja peab piisavaks. Kuid kiirus ei tähenda ilma turvalise platvormita midagi. Saad nende seast valida just endale sobiva igakuise tagasimakstava summaga pakkumise. Kui see aeg on möödas, tühistatakse Su laenutaotlus automaatselt ja Sul pole Bondora ees ühtegi kohustust laenu võtta. Käesolevas privaatsuseeskirjas antakse ülevaade andmetest ja teabest, mida Teilt meie teenuste kasutamisel kogume, kuidas me seda kogutud teavet kasutame, kellega me seda jagame ja millised on Teie õigused seoses sellega. Lingid kolmandate isikute veebisaitidele Lingid kolmandate isikute veebisaitidele Bondora veebisaidilt või vastupidi on üksnes kiirviited meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. Laenuvõtjale võiks üheks peamiseks inimestevahelise laenude suureks eeliseks olla vahel pakutav soodsam intress kui traditsioonilised turul tegutsevad pangad pakkuda suudavad. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed. Kui teil tekib käesolevate eeskirjade kohta küsimusi, saatke need e-posti aadressil [email protected]. Kasutajal ei ole õigust portaali lehti salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada ega avaldada muuks kui eraviisiliseks kasutamiseks. Käesolevas privaatsuseeskirjas sisalduvaid mõisteid kasutatakse samas tähenduses, nagu on kirjeldatud Bondora kasutustingimustes. käituma laenuandjaga suheldes viisakalt ja lugupidavalt. Anname endast parima, et vaadata kõik saabunud taotlused üle paari tunni jooksul. Viitenumber – isikustatud number kasutaja isiku tuvastamiseks. Lisaks võimaldab see meil teie konto turvalisust kaitsta. Õiglane ja usaldusväärne Meie koolitatud laenuspetsialistid vaatavad üle kõik taotlused ja andmeid ei jagata kolmandate osapooltega. Laenusumma – summa, mille laenuandja annab laenulepingu alusel laenuvõtjale, st laenulepingu põhisumma. Teil on õigus taotleda oma andmete parandamist, kui need on valed või puudulikud. Kasutuslepingust taganemise õiguse kasutamiseks tuleb taganemisavaldus esitada laenuandjale enne käesolevas dokumendis nimetatud tähtaja lõppu. Kasutustingimused – käesolevad Bondora kasutustingimused. Isegi, kui Sul on raha rasketeks aegadeks kõrvale pandud, võib Sul seda väheks jääda mõne suurema kulutuse jaoks, näiteks perepuhkuseks, auto soetamiseks või kodu remontimiseks. Kui kohaldatava õiguse alusel ei ole andmete töötlemine ja hoiustamine enam vajalik, kustutatakse need registrist. Kui kasutustingimused on laenulepinguga vastuolus, on ülimuslik laenuleping. Ja kõige selle parim osa on see, et meil on mõistlikud intressimäärad. Kontorisse minema ei pea ja võid taotluse esitada kasvõi voodist püsti tõusmata. Kasutajat teavitatakse sellistest muudatustest portaali kaudu viivitamata. Laenuandja maksejõuetus ei mõjuta laenulepingute kehtivust. Lisaks võime kolmandatele osapooltele maksta klientide meile suunamise eest, kusjuures sellised tehingud avalikustatakse nõuetekohaselt. Kasutajale ei saadeta kinnitust poolte vahel kasutuslepingu sõlmimise kohta, vaid selle asemel saab kasutaja ligipääsu portaalile. Kõiki potentsiaalseid konfliktiolukordi jälgitakse hoolikalt.. Laenuandja ei ole kohustatud krediidiotsust põhjendama, välja arvatud juhul, kui ta lükkab laenutaotluse tagasi avalikust andmebaasist saadud teabe põhjal; sellisel juhul peab ta kasutajat selliste päringute tulemustest teavitama. Sellised olukorrad võivad juhtuda ka keset ööd ja keegi meist pole nende eest kaitstud. Kui soovite taotleda otsuse muutmist, saatke e-kiri aadressile [email protected]. Teil on õigus saada oma isikuandmeid, mille olete ise meile esitanud, nende andmete edastamiseks teisele teenuseosutajale. Meie klienditeeninduse juht kinnitab kättesaamist ja annab Teile esialgset tagasisidet viie tööpäeva jooksul. Muudatused jõustuvad asjaomase teate avaldamisel portaalis. Kiirem kui kunagi varem Taotluse saad täielikult täita internetis. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE Kasutustingimusi ja kasutuslepingut reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. See võimaldab meil koguda teatud andmeid Teie veebilehitsejast. Bondora töötajad on kohustatud avalikustama kõik seosed, mis võivad nende otsuseid mõjutada või hõlmavad majanduslikku huvi. Selleks toimige järgmiselt: Saatke oma kaebus e-kirjaga meie klienditeenindusse aadressil [email protected]. Me üritame esitada Teile seda teavet esimesel võimalusel ja tasuta. Andmete säilitamine Me säilitame Teie andmeid niikaua, kui oleme selleks seadusega kohustatud. Selle vahendustasu suurus oleneb laenaja laenu pankrotistumise tõenäosusest, laenaja krediidireitingust ja konkreetsest laenulepingust. Kui Te nimetatud andmeid meile ei esita, ei saa me Teile teenuseid osutada. Laenuandjal on õigus saada ja kasutaja on kohustatud maksma osutatud teenuste eest tasu hinnakirja, laenulepingu ja/või muude laenuandjaga sõlmitud lepingute alusel. Laenulepingut loetakse õiguslikult siduvaks ning laenuandja ja laenuvõtja vahel sõlmituks alates päevast, mil mõlemad pooled selle elektrooniliselt või digitaalselt allkirjastasid või heaks kiitsid. Lisateavet leiab küpsistepoliitikast. Kui on arvestatav risk kahjude tekkimiseks mõnele Bondora kliendile, avalikustame me selle. esitama kõik laenuandja nõutud dokumendid kasutaja tuvastamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eeskirjade täitmiseks. Kahtluse välistamiseks olgu öeldud, et kui kasutaja ei täida kõiki oma finantskohustusi nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et kasutaja ei ole kasutuslepingut ega muid laenuandjaga sõlmitud lepinguid lõpetanud. Andmete hoiustamine Andmeid hoiustatakse ja arhiivitakse turvalises serveris, millele on ligipääs vaid vähestel isikutel. Laenuandja töötleb kasutaja andmeid seni, kuni see on mõistlikult vajalik laenuandja ärilistel eesmärkidel ning kasutuslepingust, laenulepingutest või kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti. Lisaks võime pakkude finantsasutustest investoritele eelisjuurdepääsu laenuturule ning täiendavaid mittestandardseid nõustamisteenuseid, mis on sätestatud kasutuslepingus. Pange tähele, et kui taotlete isikuandmetega tutvumist üle kahe korra aastas, on meil õigus nõuda tasu, et katta andmete esitamisega seotud kulud. Kõik tehtud laenupakkumised on personaalsed ja põhinevad iga kliendi vajadustel ja nõuetel. Kasutaja maksab kõik tasud ja kulud ilma mahaarvamiste ja/või tasaarveldusteta. Teil on õigus taotleda meilt andmete töötlemise piiramist ja võtta tagasi oma varem antud nõusolek andmete töötlemiseks. Me oleme kohustatud esitama Teile ülevaate andmetest, mis meil Teie kohta on, välja arvatud juhul, kui selle nõude täitmata jätmiseks on õiguslik põhjendus.

Mis on eraisikute laenud? Laena kuni 10 000 € | Bondora

. Kui kasutaja on sõlminud mitu laenulepingut ja laenuandjale üle kantud vahenditest ei piisa sissenõutavaks muutunud nõuete rahuldamiseks, jagab laenuandja vahendid proportsionaalselt. Pange tähele, et meie veebisaiti külastades nõustute, et kasutame järgmisi küpsiseid: Hädavajalikud küpsised, mida veebisait salvestab ja loeb ainult sel ajal, kui te veebisaiti külastate. Pange tähele, et kolmandate isikute veebisaitidel võivad kehtida teistsugused privaatsuseeskirjad ja/või turvastandardid. Kõik meie töötajad kohustuvad lepinguliselt meie konfliktide eeskirju täitma. Kasutajat teavitatakse sellistest muudatustest portaali kaudu. Kui Te ei ole rahul meie vastusega, võite otsuse peale kaevata, saates saadud vastuse e-kirjaga meie klienditeenindusse. Üldtingimused – laenulepingu üldtingimused, mis on avaldatud portaalis. Ettevõtted on kehtestanud ööpäevaringse füüsilise ja virtuaalvalve. Meil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui andmete olemasolu on vajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks või kui selline kohustus tuleneb kohaldatavast õigusest. Kasutaja peab kohe kontrollima laenuandjalt saadud teates sisalduva informatsiooni õigsust ja esitama kaebuse kohe pärast teate saamist. Kasutustingimused, laenulepingu üldtingimused, hinnakiri ja muu asjakohane teave ning muud asjakohased dokumendid on kasutajale igal ajal tasuta kättesaadavad laenuandja veebilehel ja/või portaalis. Meie automatiseeritud protsess hindab kõiki andmeid, mida oleme Teie kohta kogunud, ja arvutab Teie krediidihinde. Me järgime Teie andmete töötlemise kohta kehtestatud väga rangeid eeskirju, mis tulenevad Euroopa Liidu ja Eesti isikuandmete kaitset käsitlevatest õigusaktidest. Oleme alla lisanud täiendavaid üksikasju, et mõistaksite paremini, milliseid küpsiseid me kasutame. Autolaenud, kes annab laenu kui on lõpetatud krediidivülg. Kui kasutaja ja laenuandja vaheline teade tuleb saata saajale e-kirja või posti teel, siis saadetakse see kontaktandmetele, mille saaja on teisele poolele teatanud portaali vahendusel, e-kirjaga või posti teel. Kõik pakkumised põhinevad Sinu krediidiajalool. Automatiseeritud otsused Me kasutame automatiseeritud protsessi, et otsustada, kas kiita Teie laenutaotlus heaks või lükata see tagasi. Taotle laenu kus iganes ja millal iganes Ootamatuid olukordi tuleb ikka ette. Selle alusel pakutakse Teile laenu Teie taotletud tingimustel või Teile pakutakse väiksemat laenusummat või erinevat tähtaega või Teie taotlus lükatakse tagasi. Teil on õigus taotleda meilt oma andmete kustutamist. Meil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui töötlemine on vajalik õiguslike nõuete tuvastamiseks või kaitsmiseks. Need ettevõtted võimaldavad meil pakkuda oma IT-ressursside paremat kättesaadavust ja kasvupotentsiaali ning suuremat paindlikkust. Kui Te siiski ei ole ka meie lõpliku põhjendatud vastusega rahul, siis on Teil võimalik pöörduda Tarbijakaitse poole. KREDIIDIVÕIMELISUSE HINDAMINE JA KREDIIDIOTSUS Laenuandja hindab kasutaja krediidivõimelisust ja teeb krediidiotsuse andmete ja dokumentide põhjal, mille kasutaja on esitanud ja mis on laenuandjale kättesaadavad avalikest andmebaasidest ja mujalt. kinnitama oma e-posti aadressi; selleks peab isik portaali sisse logima portaali loodud ajutist salasõna kasutades. Teabeturve Kasutame mitut interneti turvameedet, et tagada andmete turvaline töötlemine, edastamine ja arhiivimine. Kasutusleping – kasutaja ja laenuandja vahel sõlmitav leping, mille alusel saab kasutaja kasutada portaali ja mille alusel osutab laenuandja kasutajale portaali kaudu teenuseid. Peidetud lisatasusid meil pole. Kasutaja ja laenuandja vahelised teated peavad olema kasutustingimustega samas keeles ja need saadetakse saajale portaali vahendusel, välja arvatud juhul, kui käesolevas dokumendis on kokku lepitud teisiti ja/või kui seadusega on nõutud teisiti. muude seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Bondora AS-ile on tegevusloa andnud ja tema üle teeb järelevalvet Finantsinspektsioon. Meie kliendid saavad kiireid laenupakkumisi iga päev ja ööpäevaringselt ning taotluse saad esitada ka näiteks nutitelefonis

Märkused