Antud toiming on kohustuslik vastavalt Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusele

Lähteriigi eksportdokumendiks on tolli eksport-deklaratsioon, mille väljastab kauba saatja juhul, kui pole transpordifirmaga teisiti kokkulepitud. Saadetise iga pakkeühik peab olema saatja poolt pakendatud transordisõbralikku asendisse nii, et see võimaldab saadetise kinnitamist kaubaruumis ning kindlustab kauba säilimise veol. Digitaalallkirja ja digitaalset templit kasutatakse haldusmenetluses digitaalallkirja seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras. Müüja korraldab ekspordiformaalusused, ostja impordi. Kui eelmine variant on lõplikult ära langenud, võib ka leida vedaja firma, kellel on olemas auto antud regioonis ning piisavalt kaubaruumi haagises, et kaup ära mahuks. SDR on rahvusvahelise valuutafondi arveldusühik ja tema kurss on ära toodud koos teiste valuutakurssidega vastavalt päevaseisule. Tarneklauslid jagavad ära kaupade tarnega seotud kohustused, kulud ja riskid müüja ning ostja vahel. Free on BoardFranko laeva pardal Müüja organiseerib kauba laeva pardale;  peale seda on kõik riskid ja kulud ostja kanda. Ka laadimise peab organiseerima ostja. Informatsioon Kauba kiire ja õigeaegse liikumise aluseks on kindlasti informatsioon, mis veotellija käest saadakse. Transpordifirmad ja nende liigitus Transpordifirmad võib laias laastus jagada kaheks suureks grupiks: ekspediitorfirmad ning vedajad. Cost and Freight Hind ja prahiraha Müüja organiseerib kauba laeva pardale; Risk läheb üle ostjale, kui kaup on laeva pardal, kuid müüja maksab ka veo sihtsadamasse. CMR – on rahvusvaheline kauba saateleht mille täidab veofirma kohapeal, millest üks koopia läheb kauba saatjale, teine kauba saajale ja kolmas eksemplar jääb vedajale tõestuseks sooritatud veost. See on ka üks põhjus, miks vedajal on lihtsam kasutada ekspediitorfirmat kui hakata ise potentsiaalsetelt klientidelt kaupa otsima. Cost Insurance and FreightHind, kindlustus ja prahiraha Sarnane CFR-ga, lisaks organiseerib müüja veosekindlustuse. Tänapäeval soovivad vedajad aina rohkem saada pidevat tööd ekspediitorfirmade lepingulises alltöövõtus, kuna kulude minimaliseerimine on saanud üldtuntuks edu pandiks. Meretranspordis kasutatakse tavaliselt laevafirma oma konteinereid, kuna nad tahavad olla kindlad, et need oleksid kvaliteetsed ning näiteks tõstmisel ei puruneks.

Müüja hooleks on  kaup vaid oma  territooriumil või muus kokkulepitud kohas kättesaadavaks teha. Kindlustused ja garantiid Kõik transpordifirmad võtavad kliendi kaupa vedades vastutuse kaup tervelt ja kadudeta saatjalt saajale toimetada. Viimastel aastatel kasutatakse Euroopa siseselt üha rohkem konteinertransporti. Kõige lihtsam viis endale pandud ülesannet täita oleks delegeerida see kellelegi teisele, kelle kasutada olevad kaubavood samast regioonist on tunduvalt suuremad. Veopakend kergendab kauba käsitlemist ja ladustamist. Neid tähistatakse kolme ladina tähega millele järgneb geograafiline sihtpunkt. Kauba korrektne markeerimine mõjutab oluliselt saadetise liikumise kiirust, seda just eriti vaheladudes. Kui ostja soovib minimaalsest suuremat kindlustust, peab müüjaga selles kokku leppima. Märkega dokumendi tagastab ta haldusorganile. Ekspordiformaalsused korraldab müüja, impordiformaalsused ostja. Ideaalis on kõik andmed kantud pakendile suurelt, arusaadavalt, veekindlalt ja trükitähtedega. Viimasel juhul tuleb aga valmis olla mõningaseks paberitööks. Tarneklauslid kõikide veoviiside puhul Ex WorksTarnitud tehasest Kasutatakse riigisiseses kaubanduses. Tellitud kaup peab jõudma ettenähtud ajal õiges koguses õigesse mahalaadimiskohta. Teiseks võimaluseks kombineeritud transporti kasutada on haagiste vedu laevas. Ekspordiformaalsused organiseerib müüja, impordi ostja.

Konsolideerimise reeglid -

. Mahalaadimise organiseerib tavaliselt ostja, kuigi ka see kohustus on müüjal. CMR jõuab Teieni koos arvega veoteenuste eest. Tihti unustatakse veotellimuses mõni oluline kauba või pakendi iseloomu puudutav märge tegemata. CMR blanketi näidet vaata siit. Veoselepingud Veoselepingud võib jagada kaheks: pikaajalised ja ühekordsed veoselepingud. Markeering on nii pakendi küljel kui ka peal. Rohkem infot saab veebilehelt www.iccwbo.org/incoterms. Saadetise iga pakkeühik peab olema saatja poolt markeeritud. Lae alla PDF fail “Logistiku ABC”. Vedajal tuleb tegeleda kaadriprobleemidega, muretseda veoks vajalikud paberid, tunnistused jne. Ekspediitoril peab olema veoprotsessi teostamiseks kauba kohta vähemalt samapalju informatsiooni kui kauba saatjal. NB! Kauba saatja poolt vormistatud kauba eksportdeklaratsiooni kolmas leht tuleb kauba saatjale tagastada ning selle alusel saab ta tõendada, et kaup on riigist väljunud ja ta ei pea tasuma käibemaksu. Muu haldusorgan võib haldusakti kehtetuks tunnistada ainult seaduses sätestatud juhul. Kaupade pakendamine ja markeerimine transpordiks Transpordipakendi eesmärgiks on toodete säilitamine tervetena ning muutumatutena nii hulgalt kui ka kvaliteedilt ning riknemiseta kogu veoketi vältel. Toll ja tollivormistus Nagu juba eelpool mainitud on Euroopa Liidu liikmesriikidega kaubavahetus suhteliselt lihtne ning kaubaga kaasnevate dokumentide hulk oluliselt väiksem kui kaubavahetusel mitte-EL riikidega. Pikaajalised lepingud sõlmitakse peamiselt aastaks ning need panevad paika mõlema poole õigused ja kohustused antud õigussuhtes. Teema puudutab kaudselt nii vedamist kui ka kliendi – tarnija suhet. Kaupade liikumist ainult arvutiekraanil nähes võib ekspediitorfirma liigutada aastas tuhandeid tonne kaupu. Ekspediitorfirma edukus sõltub väga paljuski alltöövõtjatest ning nendega sõlmitud kokkulepetest. Haldusakti võib anda muus vormis edasilükkamatu korralduse tegemiseks. Selle teema lõpetuseks peab mainima, et rahvusvaheliste kaubandustehingute lihtsustamisel on tarneklauslil kindlasti oma suur osa kuid “kümme korda mõõda ja üks kord lõika” kehtib ka siin. Delivered Duty PaidTarnitud, toll tasutud Müüja organiseerib kauba kokkulepitud sihtkohani, organiseerib tolliformaalsused ja maksab kõik tollimaksud.

TUGI Arvekeskuse Blogi

. Järgnevalt väga üldsõnaline ja lihtsustatud meie tõlgendusega tabel tarneklauslitest. Võib kokku leppida ka muudes tarneklauslites, kuid need ei pruugi olla üheselt mõistetavad kõikidele osapooltele. Ilmselt oleks selline “keegi teine” samal alal tegutsev ning samast tehasest kaupu tarniv konkurent, kellega kauba toomisel koopereeruda. Import-deklaratsioon – täpsema kirjelduse tollideklaratsioonidest ja tollivormistusest leiate eraldi Tolli ja tollivormistuse osast. Kõik need poolhaagised jagunevad omakorda erinevateks mudeliteks olenevalt töö iseloomule. Tõlkisime selle maakeelde nii, et põhiline öeldud saaks. Delivered at PlaceTarnitud kohale Müüja organiseerib kauba kokkulepitud sihtkohta. Antud toiming on kohustuslik vastavalt Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusele. Vedaja seisukohalt on väga tähtis, et tema autod pidevalt liiguks. Mahalaadimise orangiseerib tavaliselt ostja. Kui määruse annab haldusorgan edasivolituse alusel, tuleb viidata ka edasivolitusele. Viimases tarneklauslite variandis jaotatakse tarneklauslid kaheks: kõikide veoviiside jaoks seitse kolmetähelist klauslit ning veetranspordi jaoks ülejäänud neli. Erikäsitlust nõudvate saadetiste puhul peavad hoiatused olema välja toodud nii pakendil kui kaubasaatelehel. Carriage Paid toVedu makstud kuni Müüja kohustus on kaup vedajale üle anda. Kõikidel juhtudel peab iga pakkeüksus olema eraldi markeeritud. Siinjuures on väga tähtis teada, et nii vedaja kui ekspedeerija vastutus on piiratud. Free CarrierFranko vedaja Müüja mure on kaup veovahendile laadida ja vajadusel ekspordiformaalsused täita; edasi kõik ostja hool ja risk.

Rehvid, veljed, rehvide müük, valuveljed, rehvivahetus.

. Samas võib selline koostöö lõpptulemusena hoopis kahjulikumaks osutuda kui algul pealtnäha paistab; seda enam, et konkurent on ikkagi konkurent. Teatavasti loksub ja väriseb rekka maanteel üsna korralikult. Lisaks hoiab see ära kauba võimaliku kahjustumise ja kadumise. Erinevad laadimisühikud Transpordis on kasutusel väga palju erinevaid kaubakoguse mõõtühikuid, alljärgnevalt on kirjeldatud enim levinud kaubamõõtühikuid maantee- ja meretranspordil. Riski üleminek ostjale ja sihtkoht, milleni müüja peab veo organiseerima, on erinevad ja tuleks lepingus täpsustada. Alljärgnevalt on toodud väike ülevaade vajalikest dokumentidest kauba impordil ja ekspordil. Tarneklauslid veetranspordi puhul Free alongside ShipFranko laeva kõrval Müüja organiseerib transpordi laeva kõrvale ja vajadusel korraldab ka ekspordiformaalsused. Kasutatakse nii box-tüüpi kõvade seintega konteinereid, mida on hea kasutada turvalisuse aspektist lähtudes hinnaliste kaupade puhul kui ka tent-konteinereid mida saab laadida ka küljelt. Allpool on välja toodud teemad mis võivad huvi pakkuda ning olla abiks inimesele kes oma tööpostil peab esimest korda elus kokku puutuma rahvusvahelise transpordiga. Seadusega või selle alusel võib taotlusele ette näha kohustusliku vormi. Kõik rahvusvahelised veokid peavad vastama Rohelise ja Ohutu veoki eeskirjadele. ekspediitoreid, kusjuures firmal endal ei pruugi olla ühtegi veovahendit. Kergete ning kallite kaupade korral on mõistlik sõlmida kaubakindlustusleping, mis katab kogu kauba väärtuse. Ekspordiformaalsused korraldab müüja Carriage and Insurance Paid toVedu ja kindlustus makstud kuni Sarnane CPT-ga, siin maksab müüja aga ka veosekindlustuse kokkulepitud sihtpunktini. Tihti mõjutab info liikumine ka kauba liikumist. Näiteks saadetakse poolhaagis Saksamaalt laevaga otse Tallinnasse. Kui konteineri veoks kasutatakse vähemalt kaht transpordiviisi, nimetatakse seda kombineeritud ehk multimodaalseks transpordiks. On olemas ka teisi raskeveokite tootjaid, kes tegutsevad lokaalsel turul ja ei oma laialdast teenindusvõrku, mis omakorda teeb rahvusvahelistel vedudel tegutsemise riskantseks. Juhul, kui peaksid siiski hätta jääma, oskavad krediidiettevõtte spetsialistid sind küsimuste korral nõustada, suunata ning isegi samm-sammult juhendada. Pikaajalised veoselepingud on tunduvalt mahukamad kui ühekordsed lepingud. Euroopa Liidu sisese transpordi puhul piisab nüüd kui kaubaga on kaasas: CMR – rahvusvaheline saateleht maanteevedudel. Haldusakti resolutiivosa on haldusaktiga kindlaksmääratavaid õigusi ja kohustusi sisaldav osa. Olenevalt konteineri tootjast võivad konteineri sisemõõdud pisut erineda. Et Sind mitte ära hirmutada kogu selle paberimajanduse hulgaga, olgu eelnevalt öeldud, et tollimaaklerid saavad Sind dokumentide organiseerimisega lahkesti aidata. Niisugune vedu on keskkonnasõbralikum kui maanteetransport, tarneaeg on sageli kiirem, vedu on tihti soodsam ning ka turvalisem. Loomulikult eeldab kliendi hea teenindamine ka vajadusel tolliformaalsuste lisamist ekspediitori poolt pakutavasse teeninduspaketti. Sellisest “väikesest apsakast” võib aga lõppkokkuvõttes tulla kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuv nõue ja lisaks rikutud kliendisuhted. Olukord, kus auto ootab näiteks Saksamaal või Hollandis, et talle kaup peale laaditakse, on vedaja seisukohalt rahakulukas. Ekspediitorid suhtlevad klientidega, pakkudes neile sobivaimat transpordilahendust kauba kohaletoimetamiseks. Ka on multimodaalse transpordi kasutamise eeliseks konteinerite parem kättesaadavus Euroopa eri paikades, kuna see ei sõltu niivõrd autode kohalolust soovitava laadimiskoha piirkonnas. Näiteks laaditakse kaup Prantsusmaal konteinerisse, mis omakorda veetakse autoga Belgia sadamasse, kust laev selle otse Eestisse toob ning siinne veok kliendini toimetab. Veo hind arvestatakse tavaliselt suurima mahu/ kaalu näitaja järgi. Tavaliselt ei ole klientide kaubakogused terve autokoorma suurused

Märkused