Alljärgnevalt räägime lähemalt mõningatest muudatustest, mis võivad pärast abiellumist toimuda teie mõlema suhtumises rahasse

Keskkonnaministeeriumis koostatud arengukava on koos kliimamuutustega kohanemise strateegiaga saadetud Riigikogule arutamiseks ja heakskiitmiseks. Nõuete ebapiisav täitmine võib praktikas kaasa tuua keerukad ja kulukad kohtuvaidlused. Septembrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Septembrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri on lugemiseks valmis! Seekordses peauudises anname ülevaate Riigikogus menetlusjärge ootavatest eelnõudest. Maikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Maikuu uudiskiri on valmis! Seekordses uudiskirjas on uudiseid nii globaalselt, EL kui kohalikult tasandilt. Augustikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Kuigi seekordne uudiskiri on südasuviselt õhuke, leiab keskkonnaõiguse vallast siiski huvitavaid arenguid. Artiklis keskendume uuendustele, mis puudutavad korraldatud olmejäätme vedu ja jäätmekäitlustegevuse registreerimise temaatikat. oktoobril otsuse mitte anda kaevandamisluba OÜ-le Ketal Võru Ess-soos turba kaevandamiseks. Juhises anname nõu, millistele mõjudele tuleks juba enne kaevandamist ettevõtjate ja asutuste tähelepanu juhtida ja kuidas saab oma huve loamenetluses kaitsta. Missuguseid meetmeid kavatseb EL selleks kasutada, millised on kava plussid ja miinused, saab lähemalt lugeda uudiskirjast. Ülevaate kohaselt on Eestis probleemiks tööstuse ressursimahukus ja jäätmete liigne põletamine, teistest paremini on meil lood elurikkusega. Alljärgnevalt räägime lähemalt mõningatest muudatustest, mis võivad pärast abiellumist toimuda teie mõlema suhtumises rahasse. Kohtumisel esitlevad Keskkonnaõiguse Keskuse juristid ettepanekuid maavarade kasutuse paremaks korraldamiseks riiklikul tasandil. Seepärast püüdleme me KÕKis sinnapoole, et suurendada kokkuleppe teel lahendatud õigusvaidluste hulka ning osaleda tulemuslikumalt huvikaitses. Õiguskantsler on Riigikogule teinud ettepaneku viia põhiseadusega kookõlla looduskaitseliste piirangutega maade riigile ostmise kord. Müraregulatsioon vajab uuendamist Keskkonnaõiguse Keskuse aastapikkuse töö tulemusena on valminud analüüs välisõhus leviva müra normtasemete regulatsiooni kaasajastamise võimalustest. . Liikmesriigid peaksid projektide elluviimist soodustama lubade kiire menetlemise läbi. Uuring näitas, et seadusandjad käsitlevad metsa esmajärjekorras puiduressursi allikana, mistõttu võib ohtu sattuda metsade elustik. Neis menetlustes on kaalutlusnõuete hoolas järgimine ning otsuste põhjendamine olulised, kuna see loob eelduse hea kvaliteediga otsuste tegemiseks. Euroopa Kohus selgitas kaebeõiguse eripärasid keskkonnaasjades; Riigikohtu lahend aga selgitab, millest peaksid kohalikud omavalitsused lähtuma geoloogilisi uuringulube kooskõlastades. Kutsume uut kodulehte uudistama ja kommenteerima! Tähelepanelikud KÕKi kodulehe külastajad on juba märganud, et kodulehel on toimunud olulised muudatused. Lahend on oluline kahel põhjusel. Juulikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Hoolimata puhkusehooaja algusest on äsja valminud juulikuu keskkonnaõiguse uudiskiri vägagi sisukas. Pühadetervitus Siin on meie selleaastane pühadetervitus. mail liitus KÕKi meeskonnaga uus jurist Mirjam Reinthal. juunil toimus Brüsselis EL Regioonide Komitee täiskogu istung, millel  osales külalisena ka KÕKi jurist Mirjam Reinthal. Oma magistritöö plaanib Kadi-Kaisa samuti kirjutada keskkonnaõiguse alal. juulist jõustuva uue planeerimisseaduse selgitamiseks uuendas Keskkonnaõiguse Keskus veebijuhist „Oska osaleda”. jaanuaril KUMUs riigi maapõue strateegia eelnõud. Muuhulgas selgitas Riigikohus mürahäiringu planeeringus käsitlemise nõudeid ning Natura-hindamise läbiviimise korda. Auditi käigus selgus, et riigi kontroll jäätmeid tekitavate ettevõtjate üle ei ole olnud piisavalt tõhus, puudub täielik ülevaade jäätmete kogusest, käitlemisest ja mõjudest ning riik peaks otsustavamalt sekkuma jäätmete koguste ja ladestamise vähendamisesse. Kohtupraktikat kajastame ka lühiuudistes: Euroopa Kohus on teinud taaskord ühe otsuse keskkonnaasjades Euroopa Komisjoni dokumentide kättesaadavuse kohta. Kaasamise nõuete hea tundmine aitab teha sisuliselt häid otsuseid ning vältida otsuste tühistamist kohtus. Rahulikke jõule ja toredate kohtumisteni uuel aastal. Esindatud olid nii akadeemikud kui praktikud era- ja avalikust sektorist. Kommentaarid aitavad inimestel uues seaduses märkimisväärselt paremini orienteeruda ning muudavad lihtsamaks nn katusseaduse kasutamise nii ettevõtetele, avaliku võimu asutustele kui ka tavalisele inimesele. Klubindus on küll viimastel aastatel pisut väiksema hooga olnud, aga see ei tähenda, et tegemist ei oleks endiselt ühe eelistatud meelelahutusviisiga. Septembrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Septembrikuus võib olla küll palju uut, ent meie uudiskiri jätkab ka sügisel lugejate informeerimist viimastest arengutest keskkonnaõiguse ja –poliitika alal. Võrgustik Justice&Environment laienes Bulgaariasse Möödunud nädalal toimus Bratislavas võrgustiku Justice&Environment iga-aastane üldkoosolek. Kutsume ametnikke keskkonnaseadustiku üldosa koolitusele KÕK kutsub kohalike omavalitsuse ametnikke aasta viimastele avalikele koolitustele, kus tutvustatakse augustis jõustunud keskkonnaseadustiku üldosa seadust ja selle tähendust KOVidele. Samas juhitakse tähelepanu mitmetele puudujääkidele, sh seoses nn Natura-hindamisega. Teine on keskkonnamõju hindamise muudatuste pakett, mis muudab põhjalikult senist ülesannete jaotust erinevate asutuste vahel, aga ka nõudeid ekspertidele jpm. Euroopa Liit võitleb kliimamuutustega ka uues Arktika-poliitikas, mis äsja avalikustatud sai. Meie ja EKO hinnangul soodustab valminud eelnõu kaevandamise intensiivistumist. Uudises tutvustame antud kohtulahendi valguses kohtusse pöördumise õigust ka peale KeÜS jõustumist möödunud aasta augusti alguses. juulini saab igaüks eelnõule oma arvamusi esitada. Muutused KÕKi meeskonnas Märtsi lõpus toimub KÕKis oluline muutus – meeskonnast lahkub senine jurist ja juhatuse liige Kärt Vaarmari. Paraku on elamiskulud kõrged ja nende katmiseks otsustavad paljud noored võtta õppelaenu. klassi lastele keskkonnajuristi igapäevatööst. See on aga vastuolus globaalsete suundumustega ega aita Eestil vähendada kaevandamisest tulenevat keskkonnamõju ehk surve nii looduskeskkonnale kui inimeste heaolule jätkub. Pärast abiellumist tuleb harjuda sellega, et sa pead nüüd aru andma oma kulutuste kohta ning vastutad suuresti oma partneri heaolu eest. Jaanuari lõpus väljakäidud meetmepakett on oma vähese ambitsioonikuse tõttu saanud kriitikat nii keskkonnaorganisatsioonidelt kui Euroopa Parlamendilt; nii ettepanekute kui kriitika sisust saate pikemalt lugeda juba uudiskirjast endast. Erinevad osapooled nendivad samas, et planeet pole sellega veel päästetud ja töö peab jätkuma. Täname kõiki vastajaid! Osalusvõimaluste teabeõhtud märtsis: Linnamäe ja Raikküla KÕKi juristid jätkavad infopäevade korraldamisega kohalikele kogukondadele. Käsiraamatu koostamisel on silmas peetud ühisosa leidmist, et lisaks veekaitsele tekiks ka põllumajandustootjale vahetum kasu. Praegu laual olev põlevkivi arengukava ei ole kestlik, kõiki kaevandamisega kaasnevaid mõjusid arvesse võttev ning tulevikku vaatav nutika riigi visioon. Teise peauudisena analüüsime Riigikohtu hiljutist lahendit, mis andis vastuse mitmele olulisele küsimusele müranormide rakendamisel. Teiste teemade seas otsustati võtta vastu uus liige Bulgaariast – organisatsioon nimega Bluelink. Lühiuudistes kirjutame Riigikogus enne suvepuhkust vastu võetud turba ja põlevkivi maksustamise muudatustest, veeseaduse ja –seireprogrammi puudutavatest muudatustest ning sügisel jõustuvast uuest kiirgusseadusest. Samas on nõuete süsteem keeruline: lisaks planeerimisseadusele ja ehitusseadustikule tuleb silmas pidada kohtupraktikat, keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevaid nõudeid, EL- ja rahvusvahelise õiguse reegleid. Teiste seas on töökas olnud Euroopa Kohus, kes on teinud kolm olulist otsust. Osalusvõimaluste teabeõhtud jaanuaris: Mõniste, Soomaa, Pärnu-Jaagupi Jätkame infopäevade korraldamisega kohalikele kogukondadele. Peateemana leiab kajastamist uus rahvusvaheline kliimakokkulepe, mis Pariisis sõlmiti ning mis sisaldab mitmeid ambitsioonikaid eesmärke. Keskkonnaministeerium on aga ette valmistamas looduskaitseseaduse muudatusi, millega soovitakse lihtsustada asjaajamist ja täpsemalt reguleerida ehitustegevust hoiualadel. Esimene on täiesti uus ehitusseadustik, mis lisaks ehitusõiguse reeglite uuendamisele ühildab üldreeglitega ka maanteede, raudteede, puurkaevude jms eriliste objektide ehitamise nõuded.

Club Privé – Ööklubi & Casino

. juunil oli KUKU raadio eetris „Ilmaparandaja“ saade, milles KÕKi jurist Siim Vahtrus rääkis keskkonnatasudest. Ülevaate eesmärgiks oli hinnata seda, kas ja kuivõrd muutuks maavarade kasutuse ja kaevandamise praktika uute planeeringute kehtestamisel. a lõpus koostas KÕK analüüsi võimalustest kavandada maavarade kasutust planeeringutega. Taoliste projektide puhul peavad liikmesriigid tagama kiire otsusetegemise ning neil on õigus saada soodustingimustel toetust. Veel teinegi uudis puudutab puude raiet – keskkonnakomisjon arutab võimalust anda KOV-dele otsustusõigus puuderaieks linnades. Kuna veel mõni päev enne uudiskirja valmimist võeti vastu ka ehitusseadustik ja mõlema seaduse rakendusseadus, pühendume neile teemadele juba järgmises numbris. Keskkonnaorganisatsioonid loodavad, et Riigikogu saadikud peatavad ulatuslikult keskkonda ja elukvaliteeti kahjustava arengukava menetluse ning nõuavad valitsuselt selle olulist täiendamist. Siim Vahtrus esindab KÕKi võrgustiku Justice&Environment iga-aastasel kohtumisel KÕKi juhatuse liige Siim Vahtrus osaleb käesoleval nädalal Horvaatias Opatijas toimuval üle-euroopalise võrgustiku Justice&Environment kohtumisel. EEB on Euroopa keskkonnaorganisatsioonide võrgustik, mis esindab keskkonnakaitselist huvi EL institutsioonidega suheldes ja hoiab tihedalt silma peal Brüsselis kujundataval õigusloomel. Riigikohus on langetanud kaks olulist otsust, hinnates ning vastates küsimusele,. Nii olulisse ja meie elu pikaajaliselt mõjutama määratud dokumenti sisuliselt süvenemiseks ja arvamuse avaldamiseks on aeg napp. aasta lugejaküsitluse tulemused näitasid, et juba kaheksandat aastat ilmuva keskkonnaõiguse uudiskirja lugejad on jätkuvalt uudiskirjaga rahul. Teiseks aga sedastas kohus, et keskkonnaasjades ei tohi menetluskulud olla takistavalt kallid. Siim Vahtrus KÕKist osales üritusel võrgustiku Justice&Environment esindajana. aasta lugejaküsitluse tulemused näitasid, et keskkonnaõiguse igakuise uudiskirja lugejad on jätkuvalt uudiskirjaga rahul. Mõjukaid muudatusi on tehtud ka turba kaevandamise ja kaevise võõrandamise reeglitesse. Juulikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Juulikuu uudiskiri on valmis! Peauudisena tutvustame uue atmosfääri kaitse seaduse olulisemaid tahke. Katre vastutab selle eest, et õige info oleks õigel ajal õiges kohas. Käesoleva aasta alguses koostasime oma analüüsi jätkutegevusena uute, koostamisel olevate maakonnaplaneeringute ülevaate. Tutvustame nii eelnõu tausta kui selle peamisi suuniseid. Juunikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Seekordse keskkonnaõiguse uudiskirja peateemana käsitleme Riigikontrolli põlevkivijäätmete teemalise auditi järeldusi.

– Liberalismi Akadeemia

. Osalusvõimaluste teabeõhtud aprillis: Kassari ja Muhu Jätkame infopäevadega kohalikele kogukondadele keskkonnaotsustes kaasarääkimise võimaluste teemal. a esimene uudiskiri! Sellekuises uudiskirjas kajastame mitut olulist arengut seoses jäätmete käitlemise korraldusega Eestis. Meie telefoninumbrid, meiliaadressid ja muud andmed jäävad samaks. Veebruarikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Ilmunud on veebruarikuine keskkonnaõiguse uudiskiri! Seekordse numbri pikemas uudises tutvustame uut planeerimisseadust, mille lahkuv Riigikogu jõudis veel viimastel nädalatel lõpuni menetleda. Seepärast selgitame alljärgnevalt, mida internetikasiinod endast kujutavad ning mida nendest võib oodata. Mai lõpus avaldatud dokumendis hinnati riigi tegevust põlevkivijäätmete tekke ja käitlemise suunamisel. Muudatuste kohaselt soovitakse mh lihtsustada lageraie alternatiivide kasutamist ning alandada raievanust kuusikutes. Probleemiks on ka kehtestatud reeglite sage rikkumine, ent rikkumiste tuvastamine on keeruline ning sanktsioonid ebapiisavad nende ennetamiseks ja vältimiseks. Ülekaalukas osa vastanutest on rahul uudiste mahu ja sisuga, samuti selle edastamise viisi ja sagedusega. Keskkonnaõiguse ja KÕK tegemistega saab tutvuda meie juristide juhendamisel KÕKi Tartu kontoris. augustil esitas Keskkonnaõiguse Keskus keskkonnaministrile oma seisukohad seoses uue välisõhu kaitset puudutava seaduse – atmosfääriõhu kaitse seaduse – eelnõuga. KÕK kutsub ametnikke praktilisele kaalutlusotsuste tegemise koolitusele Kaalutlusnõuete tundmine ning eriti otsuste põhjendamine on planeerimis- ja keskkonnaasjades olulise tähtsusega. Maapõue teemat on ühes hiljutises lahendis käsitlenud ka Riigikohus. Oktoobrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Oktoobrikuine uudiskiri on valminud! Seekordses numbris on peateemaks septembris Riigikogu menetlusse võetud metsaseaduse muudatused. Mängud on hõlpsamini saadaval kui eales varem ning igaüks võib kasiinomänge mängida, hoolimata oma eelarvest. Kõigis nimetatud valdkondades annab uuringuraport lisaks leidudele ka soovitusi. Kodanikuühendused: ühiskond peab saama põlevkivi kaevandajatelt õiglast tasu Vabaühendused kohtuvad täna keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusega, et tutvustada oma seisukohti põlevkivi keskkonnatasude ja kaevanduste planeerimise küsimustes. Näiteks on Euroopa Komisjoni koostanud ülevaate keskkonnapoliitika rakendamise kohta liikmesriikides ja selle avalikustanud. Novembrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Novembrikuu uudiskirja pikemad uudised käsitlevad Euroopa Kohtu ja Eesti Riigikohtu lahendeid. Lisaks kodanike abistamisele planeeringute menetluses osalemisel selgitatakse juhistes ka samaaegselt jõustuvaid muudatusi keskkonnamõju hindamise reeglites. Tutvustame näiteks maaparandusseaduse eelnõu, millega soovitakse kehtestada täiendavad nõuded veekogude kaitseks, samuti turbaalade nimekirja täiendamise plaane. Pikemas uudises tutvustame aga põhjaliku jäätmeveoreformi eelnõud, mille algatamine mullu kevadel koalitsioonileppese kirjutati. Kadi-Kaisa lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas bakalaureuseõppe ning jätkab hetkel õpinguid magistrantuuris. Nõuete täitmata jätmine võib samas tuua kaasa kulukad ja tülikad kohtuvaidlused. Siimu põhisõnum oli, et juristi töö ei ole kindlasti igav ja juristiks tasub igal juhul õppida, kui vähegi huvi on. Märtsikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Märtsikuu keskkonnaõiguse uudiskirja peauudises teeme kokkuvõtte kuu alguses avaldatud OECD ülevaatest Eesti keskkonnavaldkonna arengute kohta. Üheksa aastat kestnud ja kolm kohtuvaidlust läbinud saaga on märgilise tähendusega kõigi kohalike kogukondade jaoks, kes seisavad looduskaitseliste väärtuste eest. Sellekuises uudiskirjas on teiste seas kaks uudist looduskaitse valdkonnast. a otsuses.  KÕKi strateegiliste suundade arutelu Viimastel kuudel oleme hakanud mõtlema KÕKi strateegilistele suundadele järgmistel aastatel.  Juunikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Äsjavalminud uudiskirjas kajastame mitut olulist eelnõud.

Uued Uudised - Uued Uudised

. Seetõttu võib kohus oluliselt vähendada kulusid, mille kaebajad peavad hüvitama arendaja advokaatidele makstud tasude eest. KÕK kutsub omavalitsuste ametnikke kaasamise teemalisele koolitustele Kaasamine on väga tähtis planeerimismenetluses, uue ehitusseadustiku kohaselt võib see nõutav olla ka projekteerimistingimuste andmisel. septembrist asus KÕKis nooremjuristina tööle Kadi-Kaisa Kaljuveer. Detsembrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Selle aasta viimane uudiskiri on pühadeelselt sisutihe ja mitmekesine. Juunikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Seekordses uudiskirjas kajastame kokku viit Euroopa Kohtu lahendit. Teisalt läheb sedavõrd lühike tähtaeg vastuollu ka kaasamise hea tavaga, mis näeb ette vähemalt nelja nädala pikkust konsulteerimisaega, mida on põhjendatud juhtudel võimalik nii lühendada kui ka pikendada. Märtsikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Märtsikuu uudiskirja peauudises räägime Keskkonnaministeeriumi kavatsusest leevendada raiereegleid. Samas on osalemisvõimalusi reguleerivad õigusnormid sageli keerulised ning ka praktika muutunud üha keerulisemaks. Linnujahi normid on Eestis liiga leebed Värskelt valmis saanud analüüsis jõudsime järeldusele, et Eestis kehtiv veelindude jahi regulatsioon ei lähtu avalikest huvidest ega toeta jahipidamist säästval, ökoloogiliselt tasakaalustatud ja jätkusuutlikul moel. Seda juhist tuleb tulevikus järgida ka Eestis planeeringute ja lubade andmisel. Kohtumise eesmärgiks on arutada EL keskkonnaõiguse seisukohalt aktuaalseid teemasid, teha kokkuvõte võrgustiku möödunud aasta tööst ning seada plaane tulevasteks aastateks. Aprillikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Aprillikuu pikemas uudises tutvustame, milliseid muudatusi toob kaasa uue maapõueseaduse eelnõu, mis on viimaks jõudnud Riigikogu menetlusse. Õigus nimelt reguleerib suuremat osa inimeste elust ning igaühel on tahtmise korral võimalik leida endale kõige meelepärasem teemavaldkond selles laias erialas – olgu see siis keskkond või midagi muud. Sellega kuulume nüüdsest nende valitud töökollektiivide ridadesse, kes on oma tegevuses süsteemselt ja mõtestatult sisse viinud keskkonnahoiu põhimõtted.

Organisatsioonid kavatsevad otsuse edasi kaevata, kuna terminali ehitamine Pakri poolsaarele kahjustab sealseid loodusväärtusi. KÕK on ELFi ja EOÜ esindajaks. Oleme avaldanud juhiseid nii kodanikele kui ametnikele, eesmärgiga tõsta nii osalejate kui kaasajate teadmisi ja oskusi. Keerulisi ning sageli mitmeti tõlgendatavaid juriidilisi nõudeid on lahti kirjutanud ja näidetega ilmestanud KÕKi juristid. aastal nimetatakse Euroopa Komisjoni poolt ühishuviprojektideks, saavad EL-lt eritingimustel rahastust. Kohus rõhutas, et kaevandamise vastuolu kohalike huvidega peab omavalitsuse poolt olema välja toodud võimalikult vara, eelkõige kaevandamisloa menetluses.

Uudised

. Koolitused on suunatud kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja Keskkonnaameti töötajatele, kellel tuleb oma igapäevatöös teha kaalutlusotsuseid, nt planeeringute, keskkonnamõju hindamise ning keskkonnalubade andmise menetlustes. Novembrikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Novembrikuu uudiskirja peateemaks on uuest aastast jõustuv maapõueseadus, mis toob kaasa mitmeid muudatusi, sealhulgas seoses kaevandamislubade taotlemise ja andmisega. Selles numbris tutvustame lähemalt keskkonnamõju hindamise süsteemi kavandatud muudatusi, mis on kaheaastase pausi järel taas avalikustatud ning saadetud Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks. mail sai KÕKi kontor Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioonilt Euroopa Rohelise Kontori tunnistuse. Raporti põhisõnum Eesti jaoks on ühene ja selge – Eesti kui kõige süsinikumahukama majandusega OECD riik peab põlevkivisõltuvuse vähendamiseks seadma senisest ambitsioonikamad eesmärgid ja rakendama konkreetseid samme nende saavutamiseks. EL Regioonide Komitee on nõuandev organ, mis esindab kohalikke ning piirkondlikke omavalitsusi Euroopa Liidu tasandil. a otsuse, milles leidis, et Urvaste valla otsus Ess-soo kaitse alla võtta oli õiguspärane. Omalaen, kiirlaenude refinantseerimine. Aprillikuu keskkonnaõiguse uudiskiri Aprillikuu uudiskirjas käsitleme ühe peateemana Aarhusi konventsiooni kontrollkomitee otsust, milles leiti, et Euroopa Liidu õigus on vastuolus Aarhusi konventsiooni nõuetega. Muusikateemaliste slotikate taustamuusika on tavaliselt vingem kui keskmisel slotimängul ning rullikutel keerlevad samuti muusikateemalised sümbolid. Käesolevas artiklis leiate kõige sobivamad kasiinod, et mängida mänguautomaate võrgus. Täiskogu istungil arutati ning kiideti heaks muu hulgas neli keskkonnateemalist arvamust. Kavandatud muudatustest olulisimaks on senise KMH/KSH järelevalve mehhanismi kaotamine, millel võib olla oluline mõju mõjude hindamise sisulisele kvaliteedile

Märkused