Alexela bensiinijaamades Coop Panga kaardiga maksmisel kehtivad Sulle järgnevad soodustused

Sissejuhatus Alexelasse kuuluvad ettevõtted austavad andesubjektide õigust privaatsusele ning nende isikuandmete kaitsele. Sel aastal on bensiinimüüjad valdavalt hindu vaid langetanud. Teatud juhtudel on võimalik, et Alexelasse kuuluvad ettevõtted edastavad sinu isikuandmeid ka väljaspoole Euroopa Liitu ja/või Euroopa Majanduspiirkonda. Selleks peab isik identifitseerima ennast viisi, mis on kooskõlas õigusaktidega. Alexela Energia AS puhul on isikuandmeid ka võimalik parandada e-teeninduse kaudu. Alexelasse kuuluvad ettevõtted töötlevad isikuandmeid Andmesubjekti nõusoleku alusel üksnes sellises ulatuses ja eesmärgil, milleks on Andmesubjekt nõusoleku andnud. Kõikides Alexela bensiinijaamades on kasutusel elektroonilised jälgimisseadmed, mis registreerivad kõikide kütuste liikumised, st. Kuidagi jõudsin pärnu tagasi. Absoluutselt kõige esimene samm, milleta pole reaalselt võimalik oma rahaasju kontrolli alla saada, on isikliku eelarve koostamine. Samuti on isikuandmete töötlemise nõusolek selgelt eristatav teistel juhtudel, kui on vajalik nõusoleku võtmine. Anonüümsed andmed on info, mis ei ole seostatav konkreetse Andmesubjektiga, kuna Andmesubjekti tuvastamiseks vajaminev isikuandmed on eemaldatud. Lisame kirjale kütuse saatedokumendi ja vastavussertifikaadi. Juhul, kui andmeid töödeldakse lepingu raames, on isikuandmete töötlemise alused ja eesmärgid täpsustatud vastavas lepingus. Eeltoodu isikuandmete töötlemise näited õigustatud huvi alusel ei ole ammendavad. Vot nii mõnus firma on Alexela, kes ei vastuta oma tegude eest. Alexelasse kuuluvad ettevõtted edastavad või avalikustavad Andmesubjekti isikuandmeid ka Andmesubjektile endale. Põhimõtted kohalduvad kõikidele füüsilisest isikust Klientidele, Kasutajatele ja Külastajatele, kes külastavad Alexelasse kuuluvate ettevõtete veebilehti, kauplusi, või astuvad või soovivad astuda Alexelasse kuuluva ettevõttega lepingulisse suhtesse. Lisame juurde vedelkütuse vastavussertifikaadi. Küpsiste kasutamine Küpsised ehk inglise k.  on väikesed tekstifailid, mis neid kasutavaid veebilehe kasutades laetakse kasutaja arvutisse ning selle tulemusel saab veebilehitseja edastada küpsiste info igal veebilehe kasutuse korral. Profiilianalüüs ja automaatsete otsuste tegemine aitab Alexelasse kuuluvatel ettevõtetel pakkuda andmesubjektile teenuseid tõhusamalt. Õigus esitada vastuväiteid Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid mis tahes sinu isikuandmeid puudutava andmetöötluse suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel.. Juhime tähelepanu, et andmete ülekandmine võimalik üksnes juhul, kui see on tehniliselt teostatav ehk teine isik on võimeline Andmesubjekti isikuandmeid ka vastu võtma. Need laienduse on peamiselt turunduse või statistika eesmärkidel loodud. Andmetega tutvumine on esitades nõuetekohane avaldus telefoni teel või e-posti kaudu. Arvutite väljavõtted ei ole Pärnu Papiniidu automaattanklas sellel perioodil häireid registreerinud. Nüüd aga on kütuse hind maailmaturul taas tõusmas ja sellest ei jää mõjutamata ka meie tarbijad.Hinnatõusuga liitus ka Alexela Oil, tõstes UnoX tanklates bensiini hinna Nestega samale tasemele. Isikuandmed on info, mille kaudu on füüsiline isik otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatav. Turunduslike pakkumiste puhul on võimalik nõusolekust loobuda ka pakkumise lõpus olevat linki kasutades. Alexela bensiinijaamades Coop Panga kaardiga maksmisel kehtivad Sulle järgnevad soodustused. Kustutamist on võimalik taotleda nt avalduse esitamisega e-posti teel. Videosalvestuste vastutav töötleja on Alexelasse kuuluv ettevõte, kelle valduses kaamera asub. Meile laekunud informatsioonist selgub, et Teie auto ei töötanud peale tankimist tavapäraselt. Võimaldame Andmesubjektile masinloetaval kujul saada oma valdusesse oma isikuandmed või lasta need teisele teenusepakkujale edastada. Kontrollisime ja analüüsisime kogu informatsiooni, mis meil on olemas selle juhtumi kohta. Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus meil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet. Andmesubjektil on õigus oma isikuandmete kaitsmiseks pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Minu naljakas kogemus ja äkki kellelgi kasu allolevast infost: Viljandisse sõites tankisin pärnus paagi alexela automaattanklast auto paagi pool täis kuna bensu tuli oli juba veits aega põlenud. Isikuandmete töötlemise alused ja eesmärgid Alexelasse kuuluvad ettevõtted töötlevad isikuandmeid seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, lepingu täitmiseks ja tagamiseks, nõusoleku alusel ning õigustatud huvi alusel. Olulisematest muudatustest Põhimõtetes teavitame Andmesubjekte Alexelasse kuuluvate ettevõtete veebilehe vahendusel või muul viisil. Auto enam tühikäigul tööle ei jäänud ja pöördesse ajamine nõudis omajagu nipitamist. Alexelasse kuuluvad ettevõtted töötlevad isikuandmeid õigustatud huvi alusel, et pakkuda Andmesubjektidele paremaid teenuseid ja teenindust. Küpsised on mõeldud veebikülastaja kasutuskogemuse parandamiseks. Juhul kui Andmesubjektilt võetakse nõusolek Alexelasse kuuluvate ettevõtete ja nende koostööpartnerite turunduslike pakkumiste saamiseks, siis on muust tekstist selgelt eristatud. Nt pakkumise küsimisel Alexelasse kuuluvast ettevõttest töötleme peamiselt isikut tuvastavaid andmeid, kontaktandmeid ja suhtlusandmeid. Alexelale saadetud kiri: Tere. Isikuandmete töötlemise põhimõtetes selgitame, mida me teeme, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, millised on Teie õigused ja kuidas on võimalik neid õigusi teostada. millal kütused vastu võeti, kas mahutites on olnud häireid, või kas mahutisse on sattunud vaba vett.

Õigus isikuandmeid parandada Andmesubjektil on igal ajal õigus oma isikuandmeid parandada. Lisaks käesolevatele põhimõtetele võib Alexelasse kuuluv ettevõte kehtestada veel eraldi täpsustavad või täiendavad isikuandmete töötlemise põhimõtted, mis ei lähe vastuollu käesolevate põhimõtetega ning on õigusaktidega kooskõlas. Teavitust on võimalik esitada e-posti teel või Alexela Energia AS puhul läbi e-teeninduse. Õigus andmete ülekandmisele Andmesubjektil on õigus vastavalt õigusaktidele paluda oma isikuandmete ülekandmist teisele isikule. Näiteks eelnimetatud juhtudel kasutatakse profiilianalüüsi paremate pakkumiste tegemisel, Klientide nõustamisel, tehingute kontrollimisel, riskijuhtimisel. Lisan arvuti väljavõtte nimetatud tehingu kohta. Alexela tarnib kõik oma kütused Soome rafineerimistehasest läbi Neste Eesti AS Terminali. Ei leidnud sobivamat kohta kuhu see teema paigutada ja alljärgnev tekst ei ole laimamiseks vaid reaalne aset leidnud situatsioon. Juhul kui Andmesubjekt arvab, et tema isikuandmetega on käitutud hooletult või Põhimõtetes toodu vastaselt, saab ta sellest teavitada Alexelasse kuuluvate ettevõtete andmekaitsespetsialisti aadressil [email protected] Tulenevalt informatsioonist, mis oleme saanud ei saa me olla nõus väitega, nagu oleks saanud Alexela tanklast müüdav kütus olla põhjuseks, mis võis tekitada rikkeid Teile kuuluvale sõidukile. Võid ju selleks valmistuda, et vajadusel segasest olukorrast edukalt väljuda, kuid võid võtta ka laenu ja siis, kui raha on ära kulutatud, oled juba silmitsi kaasaskäiva võlakoormaga. Mh on Andmesubjektil õigus saada teavet, milliseid on Alexelasse kuuluvate ettevõtete isikuandmete töötlemise eesmärgid. Andmesubjektil on alati võimalik nõusolek tagasi võtta, kuid nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. AS Alexela Energia AS puhul on isikuandmetega tutvumine võimalik ka e-teeninduse kaudu. Isikuandmete töötlemise põhimõtted Isikuandmete töötlemisel lähtutakse isikuandmete töötlemise põhimõtetest, et tagada isikuandmete korrektne töötlemine. Isikuandmete töötlemise taotluse rahuldamine eeldab täpset eesmärgi sõnastamist ning võib teatud juhtudel kaasa tuua teenuste ajutise peatamise. Isikuandmete parandamisest tuleb isikuandmete vastutavat töötlejat ehk Alexelasse kuuluvat ettevõtet sellest nõuetekohaselt teavitada. Hoiatuseks nende praegustele klientidele. Isikuandmete säilitamist reguleerivad erinevad õigusaktid ning mitmetel juhtudel võivad ühe isikuandmete kogumise puhul rakenduda mitu erinevat õigusakti. Õigustatud huvi alusel töötleme isikuandmeid üksnes juhul, kui seda on põhjalikult analüüsitud ja on tuvastatud, et Alexelasse kuuluv ettevõte leiab, et isikuandmete töötlemine sellisel viisil on vajalik ja kooskõlas Andmesubjekti põhiõiguste ja vabadustega. Alexela bensiinijaamades Coop Panga kaardiga maksmisel kehtivad Sulle järgnevad soodustused. on isik, kes on avaldanud soovi kasutada või kasutab või on kasutanud Alexelasse kuuluva ettevõtte poolt pakutavaid teenuseid või on avaldanud soovi saada informatsiooni Alexelasse kuuluva ettevõtte poolt pakutavate teenuste kohta. Alexelasse kuuluvale ettevõttele antud nõusolekut on võimalik tagasi võtta, saates e-kiri vastavale Alexelasse kuuluvale ettevõttele, kellele olete nõusoleku andnud. ei osanud ju kahtlustada. Isikuandmete säilitamise tähtajad ei rakendu anonüümsete andmete säilitamise puhul, kuivõrd anonüümsed andmeid ei käsitleta isikuandmetena. Raskete olude tõttu oli tema praegune sõiduk omadega täiesti läbi ning sellega ringi rallimine suisa eluohtlik. Küünlad said vahetatud, aju sai Tallinna kontrolli saadetud ja siis selgus pildil erinevad bensud samas kansas, et saaks värvust võrrelda ja fotospekulatsioonid kõrvaldada. Mõned nipid, mida meeles hoida

Märkused