Oma võlgade kontrolli alla saamine algab enesele probleemi teadvustamisest: kas võlg on eluviisiks?

Muu hulgas loetakse seotud isikuteks Bondora klientide juhatuse liikmeid, olulist osalust omavaid isikuid ja konsultante. Turvalisus on tagatud rangete privaatsuse kaitse standarditega, mida täidavad kohusetundlikud kolmandast isikust partnerid. Portaali sisselogimiseks peab kasutaja sisestama oma portaali kasutajatunnuse ja salasõna. Kasutaja teeb tehinguid otse portaalis ja omal vastutusel tehingu osapoolena; portaalis pakutavaid lepinguvorme võivad kasutajad kasutada omal vastutusel ja riisikol. Need võimaldavad meil teid kliendina tuvastada ning pakkuda teile juurdepääsu klientidele mõeldud lehekülgedele. Küpsised Me kasutame küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mille veebilehe server Teie kõvakettale salvestab. Laenusumma – summa, mille laenuandja annab laenulepingu alusel laenuvõtjale, st laenulepingu põhisumma. Laenuleping, muu nõutud teave ja muud nõutud dokumendid tuleb teha kasutajale portaalis kättesaadavaks kohe pärast seda, kui laenuleping loetakse poolte vahel sõlmituks, ja need peavad laenulepingu kehtivuse ajal olema kogu aeg portaalis tasuta kättesaadavad. võimaluse laenuandjaga suhelda. Kui on arvestatav risk kahjude tekkimiseks mõnele Bondora kliendile, avalikustame me selle. Lisaks automatiseeritud krediidihindamisele võime automatiseeritult otsustada, et andmete töötlemise tulemusel on alust arvata, et võite toime panna pettuse või rahapesu. kasutustingimuste ja laenulepingu kohaselt antud kinnitused vastavad tõele. Lisaks võime pakkude finantsasutustest investoritele eelisjuurdepääsu laenuturule ning täiendavaid mittestandardseid nõustamisteenuseid, mis on sätestatud kasutuslepingus. Bondora töötajad on kohustatud avalikustama kõik seosed, mis võivad nende otsuseid mõjutada või hõlmavad majanduslikku huvi. Selle alusel pakutakse Teile laenu Teie taotletud tingimustel või Teile pakutakse väiksemat laenusummat või erinevat tähtaega või Teie taotlus lükatakse tagasi. Laenuandja ei ole kohustatud krediidiotsust põhjendama, välja arvatud juhul, kui ta lükkab laenutaotluse tagasi avalikust andmebaasist saadud teabe põhjal; sellisel juhul peab ta kasutajat selliste päringute tulemustest teavitama. Kasutaja maksab kõik tasud ja kulud ilma mahaarvamiste ja/või tasaarveldusteta. See võimaldab meil koguda teatud andmeid Teie veebilehitsejast. Kasutaja ja laenuandja vahelised teated peavad olema kasutustingimustega samas keeles ja need saadetakse saajale portaali vahendusel, välja arvatud juhul, kui käesolevas dokumendis on kokku lepitud teisiti ja/või kui seadusega on nõutud teisiti. Lingid kolmandate isikute veebisaitidele Lingid kolmandate isikute veebisaitidele Bondora veebisaidilt või vastupidi on üksnes kiirviited meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. Käesolevas privaatsuseeskirjas antakse ülevaade andmetest ja teabest, mida Teilt meie teenuste kasutamisel kogume, kuidas me seda kogutud teavet kasutame, kellega me seda jagame ja millised on Teie õigused seoses sellega. Jälgige oma mobiilikasutust. Portaal, laenuandja veebileht ja nende sisu autoriõigused kuuluvad laenuandjale.

Kuus soovitust, kuidas oma rahaasjades kevadpuhastus teha

. Maksimaalne laenusumma – põhisumma, mille ulatuses on laenuvõtja nõus laenulepingut sõlmima. Meil on õigus keelduda taotluse rahuldamisest, kui töötlemine on vajalik õiguslike nõuete tuvastamiseks või kaitsmiseks. Müüge kasutuna seisvad asjad maha ja ostke edaspidi kasutatud asju. Pange tähele, et meie veebisaiti külastades nõustute, et kasutame järgmisi küpsiseid: Hädavajalikud küpsised, mida veebisait salvestab ja loeb ainult sel ajal, kui te veebisaiti külastate.. Kui teil tekib käesolevate eeskirjade kohta küsimusi, saatke need e-posti aadressil [email protected]. Saad kohe sõiduki omanikuks. Kõigil on midagi, mida nad enam ei vaja, ja raha juurdesaamiseks võite ebavajalikud asjad internetis maha müüa. Turvatud küpsised aitavad meil tagada, et küpsis liigub veebisaidi ja teie brauseri vahelkrüpteeritud kujul. Käesolevad kasutustingimused on kõikide kasutaja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitavate kasutus- ja muude lepingute lahutamatu osa. Kogutud teave ei ole teie isikuga seostatav. oluline eksimus, ebaseaduslik ähvardus või vägivald või muu ei ole ebasoodsalt mõjutanud tema otsustusvõimet. Võimaluse korral kasutage püsimaksete ja e-arvete eeliseid. Kõigil küpsistel on aegumiskuupäev, mis määrab, kui kaua need teie brauseris aktiivseks jäävad. Samamoodi võite teiste kasutatud asjade hulgast leida endale vajalikke esemeid. käituma laenuandjaga suheldes viisakalt ja lugupidavalt. Tuvastusprotseduuri käigus saadud andmeid, nagu nimi, isikukood, arvelduskonto number, elukoha aadress jne, kogutakse registreerimisprotseduuri lõpus ja säilitatakse isikuandmetena. Automatiseeritud otsused Me kasutame automatiseeritud protsessi, et otsustada, kas kiita Teie laenutaotlus heaks või lükata see tagasi. Me tagame, et kasutajaandmed on kättesaadavad vaid äriühingu töötajatele, kellel peab tööülesannetest tulenevalt olema juurdepääs sellistele andmetele. Teil on õigus taotleda meilt oma andmete kustutamist. Muudatused jõustuvad asjaomase teate avaldamisel portaalis. Kui Te siiski ei ole ka meie lõpliku põhjendatud vastusega rahul, siis on Teil võimalik pöörduda Tarbijakaitse poole. Omage oma rahalisest seisust ülevaadet. Viitenumber – isikustatud number kasutaja isiku tuvastamiseks. Andmete muutumisest teavitamata jätmine on kasutuslepingu oluline rikkumine. Kui pool ei teavita teist poolt oma kontaktandmete muutumisest, siis kannab ta sellega seotud riske. Kasutajat teavitatakse sellistest muudatustest portaali kaudu. Me võtame kõik vajalikud meetmed, et ennetada konflikti edasiarenemist ja sellega kaasneda võivaid kahjusid meie klientide huvidele. Kasutaja peab kohe kontrollima laenuandjalt saadud teates sisalduva informatsiooni õigsust ja esitama kaebuse kohe pärast teate saamist. Me oleme kohustatud esitama Teile ülevaate andmetest, mis meil Teie kohta on, välja arvatud juhul, kui selle nõude täitmata jätmiseks on õiguslik põhjendus. Mobiiltelefoni kasutamisest võib kergesti saada see nn must auk, kuhu raha kaob. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE Kasutustingimusi ja kasutuslepingut reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. Ole oma autos kindel. Oma võlgade kontrolli alla saamine algab enesele probleemi teadvustamisest: kas võlg on eluviisiks. seadusest tulenevate kohustuste täitmisel saadud andmed. Varjatud kulud nagu tellimused ja e-kaubandus on veel ühed näited.

Ärieetikat ei tohi unustada ka võlgade nõudmisel

. - laenulepingust tulenev rahaline nõue laenuvõtja vastu.

Serverihalduseks on sõlmitud eraldi leping ettevõttega Virtion GmbH. Töödeldud andmed Laenuandjal on õigus töödelda kõiki andmeid, mida kasutaja on laenuandjale avaldanud. Meie automatiseeritud protsesse katsetatakse, hinnatakse ja kontrollitakse korrapäraselt, et tagada nende korrektsus. Kui kasutaja on sõlminud mitu laenulepingut ja laenuandjale üle kantud vahenditest ei piisa sissenõutavaks muutunud nõuete rahuldamiseks, jagab laenuandja vahendid proportsionaalselt. Pange tähele, et kui taotlete isikuandmetega tutvumist üle kahe korra aastas, on meil õigus nõuda tasu, et katta andmete esitamisega seotud kulud. Selleks toimige järgmiselt: Saatke oma kaebus e-kirjaga meie klienditeenindusse aadressil [email protected]. Üldtingimused – laenulepingu üldtingimused, mis on avaldatud portaalis. Kasutaja – kehtiva kasutuslepingu osapool kasutajana. Otsige esmalt alati järelturult. Pikemas perspektiivis võib võlgade mittemaksmine kulukaks osutuda, seega võtke viimases hädas olles siiski oma võlausaldajatega ühendust ja vaadake, kas jõuate kokkuleppele. Intresside ja võlanõuete vältimiseks makske arved alati õigel ajal. Muudetud hinnakiri jõustub teate avaldamisel eeldusel, et kasutaja ei ole otsustanud kasutuslepingut kooskõlas käesoleva punktiga lõpetada. Käesolevas privaatsuseeskirjas sisalduvaid mõisteid kasutatakse samas tähenduses, nagu on kirjeldatud Bondora kasutustingimustes. Kasutustingimused – käesolevad Bondora kasutustingimused. Kogu kogutud teave jääb anonüümseks ning seda kasutatakse ainult veebisaidi töö optimeerimiseks ning meie reklaamikampaaniate efektiivsuse mõõtmiseks. Kui kohaldatava õiguse alusel ei ole andmete töötlemine ja hoiustamine enam vajalik, kustutatakse need registrist. Laenulepingut loetakse õiguslikult siduvaks ning laenuandja ja laenuvõtja vahel sõlmituks alates päevast, mil mõlemad pooled selle elektrooniliselt või digitaalselt allkirjastasid või heaks kiitsid. Kasutajat teavitatakse sellistest muudatustest portaali kaudu viivitamata. Kui lõplik vastus on negatiivne, selgitame selgelt, miks Teie taotlust ei rahuldatud. Eritingimused – laenulepingu eritingimused. Lisaks paketitasule maksate ka allalaaditud rakenduste, rändluse, parkimise jm lisade eest. Enamikul pankadel on veebikeskkond, kus saate oma rahaasju mugavalt korraldada ja jälgida. Kasutaja võib kasutuslepingu lõpetada laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisega portaalis või e-kirja teel vaid juhul, kui kõik tema finantskohustused laenuandja vastu mis tahes lepingu alusel on täielikult täidetud. Käesolev privaatsuseeskiri kehtib füüsilisest isikust kasutajatele ega hõlma juriidilisest isikust kasutajaid. Laenuandja töötleb kasutaja andmeid seni, kuni see on mõistlikult vajalik laenuandja ärilistel eesmärkidel ning kasutuslepingust, laenulepingutest või kehtivatest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti. muude seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Bondoras tuvastatakse, jälgitakse ja tõrjutakse turvarikkumisi tark- ja riistvaraliste turvamüüridega. Bondora AS-ile on tegevusloa andnud ja tema üle teeb järelevalvet Finantsinspektsioon. – kasutajatele kehtivad teenustasud, mis on esitatud portaalis avaldatud hinnakirjas. Teie õigused Me oleme kohustatud teavitama Teid sellest, milliseid andmeid kogutakse, kust andmeid kogutakse, kuidas andmeid kasutatakse, kellega andmeid jagatakse, kui kaua andmeid säilitatakse ja millised on Teie õigused seoses sellega. Teil on õigus saada oma isikuandmeid, mille olete ise meile esitanud, nende andmete edastamiseks teisele teenuseosutajale. Oleme alla lisanud täiendavaid üksikasju, et mõistaksite paremini, milliseid küpsiseid me kasutame. Kõiki liikumisi andmekeskuses jälgivad lähitoimekaardilugejad ja volitamata isikuid avastavad infrapunaandurid. Laenuandja maksejõuetus ei mõjuta laenulepingute kehtivust. Laenuandjal on õigus kasutustingimusi ühepoolselt muuta, kui kasutustingimustest tulenevaid suhteid reguleerivad õigusaktid või standardid muutuvad ja kasutustingimuste muutmine on vajalik uute õigusaktide ja/või standarditega kooskõla tagamiseks. Mõistetel on sama tähendus nagu Bondora kasutuslepingus, kui neid ei ole siin teisiti defineeritud. Laenuandja ei vastuta kasutaja võimalike seadusest tulenevate kohustuste eest, mis võivad tekkida laenulepingu sõlmimisest või täitmisest portaali kaudu. Nelja nädala jooksul alates Teie kaebuse saamisest saadame Teile lõpliku vastuse või infot selle kohta, millal Teiega jälle ühendust võtame. Roni karjääriredelil edasi. Laen või laenuleping - laenuvõtja ja laenuandja vahel portaali kaudu sõlmitav laenuleping. Lisaks võime kolmandatele osapooltele maksta klientide meile suunamise eest, kusjuures sellised tehingud avalikustatakse nõuetekohaselt. Ettevõtted on kehtestanud ööpäevaringse füüsilise ja virtuaalvalve. See on suurepärane võimalus võtta kulud kontrolli alla ja oma rahaasjus prioriteedid luua, leides üles need valdkonnad, mille peale tarbetult suuri summasid kulub. Teil on õigus oma andmetega tutvuda. Intress - tasu laenusumma kasutamise eest. Huvide konfliktide lahendamine ja avalikustamine Bondora võtab kõik võimalikud ja mõistlikud meetmed võimalike huvide konfliktide lahendamiseks. Meie klienditeeninduse juht kinnitab kättesaamist ja annab Teile esialgset tagasisidet viie tööpäeva jooksul. Saatke meile e-kiri aadressil [email protected]. Kui kasutaja ei täida oma kohustusi käesolevas dokumendis ette nähtud tähtaja jooksul, siis loetakse, et kasutaja ei ole kasutuslepingust taganenud. Need ettevõtted võimaldavad meil pakkuda oma IT-ressursside paremat kättesaadavust ja kasvupotentsiaali ning suuremat paindlikkust. Teil on õigus taotleda meilt andmete töötlemise piiramist ja võtta tagasi oma varem antud nõusolek andmete töötlemiseks. Oleme täielikult pühendunud oma regulatiivnormidest ja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisele ja eetikanormide järgmisele. Me üritame esitada Teile seda teavet esimesel võimalusel ja tasuta. Sissejuhatus Kõik seoses Bondora laenuplatvormiga tekkida võivad huvide konfliktid tuvastatakse ja lahendatakse Bondora poolt. Kui kasutustingimused on laenulepinguga vastuolus, on ülimuslik laenuleping. Kui peaksite sellegipoolest saama võlanõude, on oluline, et võtaksite seda tõsiselt. tuvastus muul viisil, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja mida laenuandja peab piisavaks. Tehke kevadpuhastus oma sahtlites ja kappides. Võtke oma telefonikulud kontrolli alla ja uurige arveid. Andmete säilitamine Me säilitame Teie andmeid niikaua, kui oleme selleks seadusega kohustatud. teha vastupakkumine ja muudetud laenutaotlus rahuldada. Efektiivsusküpsised võimaldavad meil koguda teavet selle kohta, kuidas veebisaiti kasutate. Laenajatelt võetakse meie platvormi kasutamise eest vahendustasu vastavalt nende sõlmitud laenulepingutele ja teistele lepingutele. Võimaluse korral makske kogu summa korraga ära või võtke meiega ühendust ja me proovime koos lahenduse leida. Teil on õigus taotleda oma andmete parandamist, kui need on valed või puudulikud. Lisateavet leiate aadressilt http://www.aboutcookies.org/ KAEBUSTE LAHENDAMISE EESKIRI Meie soov on, et jääksite meie teenustega rahule, aga kui peaks juhtuma vastupidi, siis andke sellest meile teada. Kõik Bondora töötajad on kohustatud hoidma andmeid salajas ja nad ei tohi jagada andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud eespool nimetatud eesmärkidel. Kasutusleping – kasutaja ja laenuandja vahel sõlmitav leping, mille alusel saab kasutaja kasutada portaali ja mille alusel osutab laenuandja kasutajale portaali kaudu teenuseid. Kui peaksite siiski saama võlanõude, on oluline, et võtate probleemi lahendamiseks võimalikult kiiresti ühendust inkassofirma või võlausaldajaga. Me järgime Teie andmete töötlemise kohta kehtestatud väga rangeid eeskirju, mis tulenevad Euroopa Liidu ja Eesti isikuandmete kaitset käsitlevatest õigusaktidest. kinnitama oma e-posti aadressi; selleks peab isik portaali sisse logima portaali loodud ajutist salasõna kasutades. Laenuandjal on võlgnevuse korral õigus pöörduda kasutaja poole kontaktandmetel, mille laenuvõtja on laenuandjale teatanud. Kasutajal ei ole õigust portaali lehti salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada ega avaldada muuks kui eraviisiliseks kasutamiseks. Selle vahendustasu suurus oleneb laenaja laenu pankrotistumise tõenäosusest, laenaja krediidireitingust ja konkreetsest laenulepingust. Kasutustingimustest või kasutuslepingust tulenevad või nendega seotud vaidlused laenuandja ja kasutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel, võttes arvesse sel ajal kehtivat ja laenuandja veebilehel avaldatud tarbijakaebuste menetlemise korda. Pangapäev – tööpäev ehk päev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha Eesti ja Soome Vabariigis. Laenu on võimalik taotleda ainult laenutaotluse esitamisel portaali kaudu. Laenuandja teavitab laenuvõtjat, kui laenutaotlus lükatakse tagasi kolmandatelt isikutelt kogutud andmete põhjal, ja avaldab need andmed laenuvõtjale. Hädavajalike küpsiste abil saame tagada, et keegi ei muuda teie profiili ning et keegi ei väljasta ega taotle teie nimel laene. Täiendav teave Käesolevat dokumenti vaadatakse korrapäraselt üle ja ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Kasutuslepingust taganemise õiguse kasutamiseks tuleb taganemisavaldus esitada laenuandjale enne käesolevas dokumendis nimetatud tähtaja lõppu. Lisateavet leiab küpsistepoliitikast. Portaal – internetis aadressil www.bondora.ee asuv ning laenuandja hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on kasutajatel võimalik raha laenata. Laenutaotlus ei ole kasutajale siduv ehk ta võib laenutaotluse igal ajal enne laenulepingu sõlmimist tagasi võtta seda põhjendamata. Kui soovite taotleda otsuse muutmist, saatke e-kiri aadressile [email protected]. Kui Te nimetatud andmeid meile ei esita, ei saa me Teile teenuseid osutada. Laenuandjal on õigus saada ja kasutaja on kohustatud maksma osutatud teenuste eest tasu hinnakirja, laenulepingu ja/või muude laenuandjaga sõlmitud lepingute alusel. Kõik meie töötajad kohustuvad lepinguliselt meie konfliktide eeskirju täitma. Kui kasutaja ja laenuandja vaheline teade tuleb saata saajale e-kirja või posti teel, siis saadetakse see kontaktandmetele, mille saaja on teisele poolele teatanud portaali vahendusel, e-kirjaga või posti teel. Pange tähele, et kolmandate isikute veebisaitidel võivad kehtida teistsugused privaatsuseeskirjad ja/või turvastandardid.

Kuidas võtta oma raha-asjad kontrolli alla? - Kukkur.

. KREDIIDIVÕIMELISUSE HINDAMINE JA KREDIIDIOTSUS Laenuandja hindab kasutaja krediidivõimelisust ja teeb krediidiotsuse andmete ja dokumentide põhjal, mille kasutaja on esitanud ja mis on laenuandjale kättesaadavad avalikest andmebaasidest ja mujalt. Küpsiste eemaldamiseks on kaks võimalust: lasta neil automaatselt aeguda või kustutada need käsitsi. Kasutajale ei saadeta kinnitust poolte vahel kasutuslepingu sõlmimise kohta, vaid selle asemel saab kasutaja ligipääsu portaalile. Pidage meeles, et olemasolevaid küpsiseid kustutades või uute küpsiste salvestamist keelates võite kaotada juurdepääsu mõndadele meie veebisaidi aladele või funktsioonidele. Võite säästa palju raha, kui ostate kasutatud jalgratta, diivani või aiamööbli

Märkused