Eelarve peaks kajastama sinu väljaminekuid kategooriate kaupa – näiteks peaksid eraldi märgitud olema transpordikulud, toidukulud ja muu taoline

Kaebaja ei ole rahul, et Rootsiküla mänguplatsi omanikud ei saanud artiklis sõna, mistõttu seab ühepoolne materjal Rootsiküla elanikud halba valgusesse. Eelarveaasta lõpuks järele jäänud ja uude aastasse üle viidavat limiiti mõõdetakse tekkepõhiselt. Samuti ei saanud kaebaja võimalust vastulauseks samas lehenumbris. Pressinõukogu hinnangul on artiklis avaldatud info kontrollitud ning sõna on saanud nii õpilased kui ka direktor. Pressinõukogu leiab, et tsiteerimisel tuleb olla täpne. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud ning parandust pole avaldatud. Pressinõukogu ilma väljaande seisukohata otsust ei tee. Kaebaja ei ole rahul sellega, et ei saanud võimalust oma seisukoha avaldamiseks. Kokkulepe: Pooled leppisid kokku ja toimetus kustutas artikli. Artikli pealkiri annab edasi kliendi süüdistuse, kuid see ei näita, et salong on juba süüdi. Pressinõukogu leiab, et Postimees oleks pidanud „Stolitsa“ esindajale andma omapoolseks selgituseks sõna ja siis oleks tulnud ka välja, et „Stolitsas“ ilmus uudis Arvo Sarapuu kohta. Kaebaja leiab, et saates on avaldatud eksitavat ja ebatäpset infot. Pressinõukogu hinnangul on artiklis tehtud üldistus, tegemist on autori arvamusega ning lisaks avaldas leht ka täpsustuse. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri on eksitav ja tekst sisaldab valeväiteid. Oma arvamuse oleks võinud lehele saata ka komisjoni teised liikmed. Samuti pole kaebaja väitel küsitud temalt kui teiselt poolelt selgitusi. Pressinõukogu leiab, et lehes kasutatud tsitaadid ei vasta originaalile. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel faktivigu ja kõiki osapooli ei ole ära kuulatud. Näiteks oleks võinud olla loos politsei ja kortermaja teiste elanike kommentaarid. Pressinõukogu tunnustab samas lehe käitumist oma eksimust tunnistava vabanduse avaldamisel. Pressinõukogu hinnangul oli teema kajastamiseks ülekaalukas avalik huvi, saatelõigus on palju erinevaid allikaid ja ka Martin Napale pakuti korduvalt sõna. Pressinõukogu hinnangul on artiklites saanud sõna osapooled – patsient ja haigla. Pressinõukogul ei ole põhjust kahelda lehe väidetes, et maksuvõlga puudutav info pärineb Krediidiinfost. Olla väike ettevõte, mis muidu tulu teenib ja seda tahab investeerima hakata on aga täitsa normaalne ja rahulik. See kuulub demokraatliku sõnavabaduse alla. Tagasi võetud: Kaebaja loobus kaebusest, sest Õhtuleht avaldas vastulause. Seetõttu on igas artiklis vaja taust ja osapoolte olulised seisukohad välja tuua viisil, et ka ainult antud konkreetse artikli lugeja ei oleks ühekülgselt informeeritud. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud lugu sisaldama Eeli Kure kommentaari või toimetuse selgitust, miks seda ei õnnestunud saada. Kui ühe suurema tarbimislaenu tasumine. Saade on munitsipaalpolitsei loomisest, mitte konkreetse tänava parkimiskorraldusest. Pressinõukogu hinnangul ei ole vale kujundlikult väita, et Kristi Nilov on „Kodutunde“ suurim abisaaja. märtsi artiklis küll Merlika Niidumaale sõna antud, kuid põhisüüdistuse osas – poole miljoniga külma tegemises – pole talle kommentaari võimalust antud. Pressinõukogu hinnangul tugineb artikkel Rootsi äripettuste vastu võitleva organisatsiooni infol, milles pole alust kahelda. Samas oleks olnud hea, kui leht artiklis toob selgelt välja, et teine osapool ei soovinud oma seisukohta avaldada. Vastavate uudiste loetelu on leht ka esitanud. Samuti käsitleti teda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Kaebaja ei ole rahul artiklis avaldatud fotoga ja leiab, et lugu sisaldab valet. Antud vastulause kärpimist peab Pressinõukogu vajalikuks, sest oluline oli vaid faktide täpsustamine. Tegu on küll mahuliselt väikese osaga artiklist, aga arvestades parlamendi esimehe rolli on tegemist olulise süüdistusega. Saates on saanud sõna erinevad osapooled.

Arutelu:Eelarve - Vikipeedia, vaba entsüklopeedia

. Pressinõukogu hinnangul on jäetud lugejatele mulje, et Liisa Oviiri ministriks oleku ajal eelistas tema valitsemisalas olev EAS sotsiaaldemokraatidega seotud suhtekorraldusfirmat KPMS. Ühtsete arvestuspõhimõtete rakendamine eelarvetele ja raamatupidamise aruannetele tagab nende võrreldavuse.Juhend sisaldab viiteid konkreetsetele RRÜ paragrahvidele ning RTJ punktidele, millel juhendi nõuded tuginevad. Kui selgus, et info ei vasta tõele, avaldas leht kohe vabanduse. juulil ilmunud artikli „Vooglaiu sihtasutuse nõukogu liikmed istuvad ühes paadis Jakuniniga“ pealkiri. Pressinõukogu hinnangul on Kenno Bogoslovski üks konflikti osapooltest, kelle kohta on esitatud süüdistusi ja seetõttu oleks pidanud talle oma seisukohtade avaldamiseks sõna andma. Pressinõukogu hinnangul on uudises lugejatele pakutud eksitavat ja moonutatud infot, sest on selge, et artiklis kirjeldatud põhifakti tegelikult toimuda ei saa. Kaebaja ei ole rahul, et talle ei ole esitatud süüdistuste kommenteerimiseks sõna antud.

Ressursside vajadus, rahakäibe planeerimine ja.

. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis avaldati tema nimi ja pilt. Lahendatud: ERRi meediaeetikanõunik tegi lahendi. Pressinõukogu hinnangul on kaebajaid käsitletud kritiseeritava osapoolena ja seetõttu oleks pidanud neile suuremas mahus sõna andma. Kaebaja ei ole rahul ka vastulause kommenteerimisega. Tegelikult on täitsa põnev vahelduseks midagi uut õppida! Õnneks on teisi IB kasutajaid juba hulgim, ehk keda lõunale kutsuda või kellelt konsultatsiooni võtta leidub. Eelarve peaks kajastama sinu väljaminekuid kategooriate kaupa – näiteks peaksid eraldi märgitud olema transpordikulud, toidukulud ja muu taoline.

Samas tuletab Pressinõukogu meelde, et kinni tuleb pidada ka suulistest lubadustest. Pressinõukogu hinnangul on konflikti osapooled saanud artiklites sõna ja süüdistusi kommenteerida. Pressinõukogu hinnangul on avalikkusel ja ajakirjandusel õigus teada saada, kus töötab pistise võtmise eest süüdimõistetud isik, kellele on kohtuotsusega pandud ka töökoha piirangud. Eelkokkulepe: Leht kustutas kaebaja nime. Teistes ajakirjanduseetika koodeksi punktides rikkumist ei ole. Samuti leiab kaebaja, et artikkel ei põhine tõenditega tagatud infol ning sisaldab oletusi ja valeväiteid. Pressinõukogu peab põhjendatuks kaebaja nime avaldamist ja allikate anonüümseks jätmist. Kokkulepe: Leht avaldas vabanduse. Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli pealkiri, foto ega video eksitavad. Leht on tõendanud korraldaja teadmist, et mõned lepingu sõlmimise hetkel rahastajale välja käidud esinejad ei saa tegelikult kontserdil osaleda. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis Aleks Lepajõe kohta esitatud eksitavat infot. Kaebaja hinnangul sisaldab saade ebaõigeid väiteid, saatejuht on suunanud allikat ja kuritarvitanud meediaga suhtlemisel kogenematuid inimesi, infot ei ole kontrollitud ning kaebajale ei antud sõna. Kaebaja leiab, et juhtum on põhjustanud talle moraalseid kannatusi, kuid võimalust vastulauseks talle ei antud. Kaebaja ei ole rahul, et temalt kommentaari ei võetud. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht andma Mare Uritammele võimaluse kommentaariks ja vajadusel avaldama hiljem ka tema vastulause. Kui nii, siis kui palju?. Pressinõukogu hinnangul sai Tiiu Kupp anda oma kommentaarid esitatud süüdistuste kohta. Pressinõukogu arvates tuleb ajakirjanikel hoolikalt kaaluda, kas lapsevanemate ütlusi ja infot laste kohta avaldada või mitte. Pressinõukogu hinnangul on artikli puhul tegemist kultuurisündmuse arvustusega, mis lubab ajakirjanikul oma arvamust väljendada. Lisaks kahele negatiivsele arvamusele on portreeloos ka pikem positiivne hinnang Kristi Nilovi kohta. Kaebaja leiab, et artikkel kahjustab nende mainet. Lisaks on lugu Sarkis Tatevosjanist, mitte kohtuasjast. Samuti ei ole rahul, et saates avaldati tema nimi. Lugudest tuleb välja ka kohtusse mineku põhjus. Pressinõukogu hinnangul pole artikli pealkiri artikli sisuga kooskõlas ja eksitab lugejaid. Pressinõukogu hinnangul saab allikaid näidata ka üldiselt – politsei, prokuratuur jt. Majandustegevusest saadud tulu korral tekib limiit tulu kajastamisel ja toetuste korral laekumisel, erandina välistoetuste ja kaasfinantseerimise korral ka sildfinantseeringu avamisel. Pressinõukogu hinnangul ei jäta avaldatu muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Samuti ei ole kaebaja rahul, et järgmise päeva saates ei avaldatud parandust. Pressinõukogu usub, et artiklis on kõik esitatud faktid õiged, kuna kaebaja ei lükka ühtegi fakti ümber ning fakte kinnitavad mitmed allikad, sealhulgas ka kaebaja ise. Kaebaja leiab, et jahimeeste võrdlemine al-Qaedaga on ebaeetiline. Kuna saatelõigus kajastati prokuratuuri seisukohta, siis leiab Pressinõukogu, et kaebajate seisukoht oleks pidanud leidma samas mahus kajastamist. Next Post: Ei meeldi olla vaene?. Pressinõukogu leiab, et toimetus oleks pidanud kaebajalt tsitaadi ja nime avaldamise osas nõusoleku küsima.

Kuidas abiellumine muudab sinu suhtumist rahasse alatiseks

. Lisaks sai Indrek Naur teksti ka enne ilmumist üle vaadata. Pressinõukogu ei saa erinevate olukorra kirjelduste osas, mis on esitatud sõna sõna vastu, otsust langetada. Kaebaja peab artiklit oma mainet kahjustavaks. Pressinõukogu leiab, et saates ei ole esitatud ühtegi tõendit, mis kinnitaks, et kaebaja soovitas blogijal lõpetada ravimite võtmise. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavaid ja halvustavaid väiteid. Kaebaja kinnitusel ei ole ta kunagi võistelnud rulluisutamises ega ka Evelin Ilvesega ning seega ole talle ka rulluisurajal alla jäänud. Kaebaja ei ole rahul, et Aarne Rannamäe süüdistas Tallinna TV-d RT-laadses propagandas. Kaebaja leiab, et artikkel tekitab talle põhjendamata kannatusi. Kuigi kirjutis ilmus huumoriküljel, kahjustas see kaebaja mainet ja oli solvav tema isiku suhtes. Kaebaja ei ole rahul, et ajakitri ei avaldanud tema vastulauset. Artiklis on pandud vanglajuhile sõnad suhu ning omistatud talle kinnipeetavate kõnepruuk.. Kaebaja ei ole rahul, et leht tema vastust ei kasutanud ja jagas selle kohta eksitavat infot. Kaebaja ei soovi Pressinõukogu poolt uuesti läbivaatamist. Olukorda oleks saanud lahendada ka ettevõttele vastulause andmisega. E-maili teel täpsustused Pidi olema päris tavaline, et tuleb lisaküsimusi või lisadokumentide palveid pärast seda kui kõik on esitatud ja ei tasu lasta ennast sellest ära ehmatada. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht neile sõna ei andnud, kuigi lugu sisaldab süüdistusi. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab tõele mittevastavat infot ja fakte. Kaebaja peab artiklit solvavaks. Teise artikli puhul on kanepi suitsetamist käsitledes autorid tuginenud allikatele ja antud loo kontekstis on rahvuse käsitlemine kohane. Artiklis „Õllesummeril rabanud noored jäid palgata“ ajakirjanduseetika rikkumist ei ole. Samuti leiab kaebaja, et artiklis ei ole kontrollitud info tõesust, artikli juures olev foto on eksitav ning kaebaja ei ole saanud võimalust vastulauseks. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valet ja laimu. Samuti sisaldavad lood eksitavat infot ja toimetus viivitas vastulausega

Märkused